SciShare: plattform för snabb och säker datahantering

SciShare är en ny plattform framtagen för att stötta forskargrupper och corefacilititer på KI. Plattformen erbjuder säker och skalbar hantering, lagring och delning av stora mängder data och administreras genom ett enkelt webbaserat gränssnitt eller FTP-klient.

SciShare kombinerar tillgänglighet med hög säkerhet och skalbarhet, vilket gör det möjligt att låta användarbasen till specifika ytor växa helt efter behov. Tjänsten utvecklades i samarbete med Centre for Imaging Research, för att förbättra och effektivisera hanteringen av insamlade bilddata i verksamheten. 

Plattformen ska fungera som en resurs för forskningsprojekt där säker och effektiv datahantering är av högsta vikt. Den underlättar samarbete både inom och utanför KI på ett säkert sätt, då samtliga användare bjuds in till specifika ytor och behöver identifiera sig genom tvåstegsverifiering vid användning.

Nyckelfunktioner

  • Säker dataöverföring: i plattformen kan data flyttas mellan flera parter och plattformar på ett säkert och effektivt sätt.
  • Centraliserad lagring: all data finns i ett centralt datacenter hos KI. Detta säkerställer att all data är skyddad, säkerhetskopierad och enkelt nåbar för anslutna användare.
  • Användargränssnitt: ett lättanvänt gränssnitt där användare kan ladda upp, hämta och dela sin data. Gränssnittet gör det möjligt för administratören att hantera behörigheter och rättigheter till innehållet, för att säkerställa att inbjudna användare endast når avsedd data.
  • Behörighetshantering: utifrån en hierarkisk behörighetsmodell enligt nedan. Varje användare blir tilldelad en roll som styr behörighetsnivån i systemet och säkerställer att endast behöriga individer når specifik data.

Roller och behörighetsnivåer

SciShare värderar säker och effektiv projektadministration. För detta ändamål har vi utvecklat ett tydligt men flexibelt system för roller och behörighetsnivåer, vilket underlättar ett sömlöst samarbete samtidigt som känslig information hålls säker.

Kärnroller i SciShare

  • Super user: Denna centrala roll skapar projektstrukturen och definierar behörighetsnivåer. Super user har även möjlighet att tilldela roller och behörigheter till teammedlemmar, för att säkerställa en smidig start och fortsatt drift av projektet.
  • Projektledare: Projektledaren har en avgörande roll i att upprätthålla projektets integritet och säkerhet. Genom att kontrollera åtkomsten ser projektledaren till att endast behöriga individer får tillgång till viktig information och resurser.

Utöver dessa huvudroller tillåter SciShare skapandet av anpassade roller för att möta projektets specifika behov. Detta innebär att varje medlem kan få unika behörigheter som speglar deras ansvar och bidrag till projektet, vare sig det handlar om att ladda upp, bearbeta, eller enbart läsa data. Nedan bild illustrerar ett exempel på behörighetsstruktur med tilldelade roller. 

Det är alltid projektledarens ansvar att tillsammans med Super user säkerställa att inbjudna parter har den behörighet och roll som krävs för det enskilda projektets specifika syfte. Dessa behörighetsnivåer kontrolleras och styrs inte på något sätt av ITA.

Beskrivande bild.
Exempel på behörighetsstruktur i SciShare.

Kontakt och beställning

För att börja använda SciShare behöver en Superuser utses hos berörd facilitet, institution eller forskargrupp. I ett allra första steg bokar din kontaktperson från Verksamhetsrelationer och IT-forskningsstöd ett möte tillsammans med tjänsteansvarig för att titta närmare på dina behov och presentera plattformen och arbetssättet närmare. 

Är du intresserad av ett sådant inledande samtal, hör av dig till ITA genom att skapa ett nytt ärende i KI Self Service, så återkopplar vi snarast möjligt: 

Skapa ett nytt ärende i KI Self Service