Beslut om attestregelverk

Här finns besluten angående införandet av nytt attestregelverk i ekonomisystemet UBW. Besluten presenteras i textform och i pdf.

Ekonomidirektören

Beslut om tillämpning av nya nivåer i attestregelverket

Bakgrund

Beslut om att införa nya attestnivåer har fattats av Universitetsdirektör (dnr 1-379/2019).

Då den tekniska lösningen ej fanns på plats beslutades att:

Tillämpning av nya nivåer och av att Primula (eller annat HR system) styr attestbehörighet införs via separat beslut av ekonomidirektör då den tekniska lösningen är på plats.

I samband med uppgradering av UBW till version 7.5 kommer den tekniska lösningen att vara på plats.

Beslut om att tillämpa de nya attestnivåerna fattas from den 28 oktober 2020.

Eva Tegelberg

 

Beslut om förändring av attestregelverk

Universitetsdirektören

Beslut om förändring av attestregelverk

Föredragande: Ekonomidirektör Eva Tegelberg

Bakgrund

KI har genomfört projekt OrgiP för att harmonisera organisationsstrukturen. Som följd av detta har ytterligare en nivå i organisationen införts (team). I samband med detta har även en genomgång av attestnivåer (belopp) genomförts. Se bilaga 1 för komplett bakgrundsbeskrivning.

 

Universitetsdirektören beslutar att:

  • Införa 4 nivåer i attestregelverket enligt nedan

 

Attestnivå 1 (Team) – 50 tkr

Ca 96 % av fakturorna till KI understiger 50 tkr och för att bibehålla ett så effektivt betalningsflöde som möjligt så föreslås beloppsgränsen för första attestnivån behållas.

 

Attestnivå 2 (Enhet/forskargrupp) – 100 tkr

För attestnivå 2 så föreslås beloppsgränsen på 100 tkr behållas.

 

Attestnivå 3 (Avdelning) – 500 tkr

Eftersom attestnivå 3 inte längre är den översta nivån utan nu är avdelningsnivån föreslås denna sänkas till 500 tkr.

 

Attestnivå 4 (Institution/prefekt) – 2000 tkr

För den nya översta attestnivån föreslås en beloppsgräns på 2000 tkr. Då den nuvarande beloppsgränsen för översta nivån på 1000 tkr sett till antalet fakturor är låg.

 

Attest över 2000 tkr

Över denna beloppsgräns är det rektor attesterar för hela KI. Rektor kan vidaredelegera uppgiften.

 

  • Primula är källan som styr attestnivåerna enligt den roll som personen innehar.

 

 

Beslut om införandet av attestnivåer

ET
Innehållsgranskare:
2024-06-10