Kalkyler

På denna sida finner du länkar till de kalkylmallar som används vid Karolinska Institutet.

I högermenyn hittar du kalkylmallarna med hänvisning till vilka avsnitt i EA-handboken som hanterar utbildning, uppdrag och bidrag.

Viktigt att tänka på vid kalkylering

  • hur inkommande medel ska betraktas, som bidrag eller uppdrag
  • att den ersättning som begärs ska täcka alla kostnader (direkta såväl som indirekta) för att uppnå full kostnadstäckning
  • att timkostnaden beräknas så att hänsyn tas till debiterbar tid (se förklaring i kalkylmallarna).

Beställd utbildning

Kalkylmallen används för beställd utbildning. Med beställd utbildning avses när ett lärosäte köper kurser från andra universitet/högskolor inom ramen för de utbildningar som man själv ansvarar för och avräknar håp (helårsprestation) och hås (helårstudent) för. Vid beställd utbildning säljer således KI-institutionen kurser till ett annat lärosäte. Ansvar för studentantagning och avräkning av håp och hås för dessa kurser sker vid det lärosäte som köper utbildningen.

Forskningsuppdrag

Kalkylmallen ska användas vid beräkning av kostnader som debiteras vid såväl externa som interna forskningsuppdrag.

Utbildningsuppdrag och SK-kurser

Kalkylmallen ska användas vid beräkning av kostnader som debiteras vid externa utbildningsuppdrag och SK-kurser. Med SK-kurser avses kurser för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet. Enheten för uppdragsutbildning har det övergripande och samordnande ansvaret för uppdragsutbildning vid KI och är också den som tecknar avtal med uppdragsgivare.

Bidrag

Kalkylmallen används för beräkning av bidragsprojekt inom forskning. Detta är medel som tas emot utan krav på motprestation. Bidragsgivaren kan dock ställa särskilda villkor men det finns inget renodlat köp- eller säljförhållande. Vid frågor gällande kalkylen i samband med bidragsansökan, ta i första hand kontakt med ekonomiadministrationen på din institution.

Djurhus

Djurhuset fakturerar projekt för de djur som de stallat. När det gäller EU-projekt har EU en rad olika krav på vilka kostnader som får bedömas som berättigade och kostnaderna ska kunna kopplas till det aktuella EU-projektet. Ett problem är ofta att fakturor inte är tillräckligt detaljerade och därmed inte reviderbara samt att priserna inte är baserade och uppdelade på djurhusets faktiska kostnader. För att kunna debitera djurhuskostnader på ett EU-projekt måste det gå att bevisa att det inte inkluderats några icke berättigade kostnader i priset. Reviderbarheten är av stor vikt och det ska gå att spåra debiterat belopp ned till de beståndsdelar som har byggt upp den. Genom att använda djurhuskalkylen uppnås detta. Kalkylen föregås av en tidsstudie vars output används vid beräkningar i kalkylen.

Mer information i Ekonomihandboken

Under avsnittet Intäkter i Ekonomihandboken finns mer information om skillnaderna mellan bidrag och uppdrag, indirekta kostnader, uppdragsforskning och uppdragsutbildning. 

Till Ekonomihandboken.

Frågor

  • Kontakta Komparativ medicin (KM) vid frågor som rör tidsstudien eller andra verksamhetsrelaterade områden.
  • Grants Office (GO) vid EU-relaterade frågor som exempelvis vilken information EU kräver i debiteringsunderlagen för djurhusen.
  • Redovisning & Controlling på Ekonomiavdelningen (EA) vid stöd och support gällande utsökningar i Agresso samt den tekniska delen av mallen.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
  • K9.Global folkhälsa
Logga in med KI-ID
MK
Innehållsgranskare:
Tove Älvemark Asp
2024-03-20