Resursfördelning 2024

Här har vi samlat information om hur statsanslagen för 2024 planeras, budgeteras och beslutas. Längst ned hittar du även dokument och kontaktuppgifter.

Fördelning av statsanslagen 2024

Konsistoriet beslutar årligen om planeringsförutsättningar och budgetramar för de anslag för utbildning och forskning som statsmakterna tilldelar Karolinska Institutet. Beslutet omfattar även budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna, internhyresnivå, IT-avgift samt central INDI.

Rektor beslutar, utifrån konsistoriets beslut, om fördelningen av statsanslagen till universitetstandvården, prov efter läkares allmäntjänstgöring, uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning, medicinens historia och kulturarv, undervisning och lärande, studenthälsa, medel till institutionen för odontologi samt till fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden beslutar om vidare fördelning till kommittéer, råd och andra centrala organ, vilka i sin tur fördelar statsanslagen vidare till institutioner och enheter. Fakultetsnämnden fördelar också strategiska medel direkt till institutionerna. 

Budgetposter, som inte fördelas till institutionerna via resursfördelningen, fördelas senare under året efter särskilda beslut. Rektor har i uppdrag att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrev och eventuella andra regeringsbeslut.

Generellt för samtliga verksamheter 2024

  • Utbildningens procentsats för universitetsgemensamma kostnader är fastställd till 38,0 och forskningsverksamhetens procentsats till 14,5.
  • IT-avgiften är fastställd till 10 400 kr per användare och år.
  • Internhyran är fastställd till 3 333 kr/kvm och år.
  • Läsavgiften för open access är fastställd till 1 400 kr per anknuten och anställd.

Kontakt

Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande:

Bengt Karlsson

Konsistoriets, rektors och fakultetsnämndens beslut
Profile image

Eva Gunnarsson

Kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning

Johanna Jenefeldt Wasner

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Profile image

Charlotta Kubu

Infrastrukturnämnden

Arkiv och registratur

För att få tag på äldre upplagor var vänlig kontakta KIs registrator.

OS
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-01-23