Om Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen, EA, är en KI-övergripande funktion med ansvar för KI:s samlade ekonomiadministration. Avdelningen är i enheterna Ledning och Samordning, Inköp och upphandling, Redovisning & Controlling och Ekonomiservice.

Avdelningen är en stöd- och expertfunktion för KI:s ledning, institutioner och enheter, och ansvarar för ekonomisk rapportering till externa och interna intressenter. Målet för EAs arbete är en ekonomiadministration med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

Profile image

Eva Tegelberg

Avdelningschef/Ekonomidirektör

Uppdrag

Ledningens uppdrag är att leda och samordna verksamheten vid ekonomiavdelningen. Ledningen ansvarar för utveckling av rutiner och instruktioner för en effektiv ekonomiadministration för hela universitetet. Ledningen ska verka för ett förstärkt samarbete mellan central och lokal administration och tillse att ekonomiadministrationens arbete präglas av kompetens, kvalitet och god service. Dessutom ansvarar enheten för administrationen av KI:s kapital- och stiftelseförvaltning.

Inköp och upphandling

Profile image

Josef Dadoun

Inköp och upphandlingschef
+46852486229

Du kan kontakta oss på inkopupphandling@ki.se. Inköps- och upphandlingsenheten arbetar med upphandling och avtalsuppföljning för hela universitetets verksamhet. Mer om inköp och upphandling.

Uppdrag

 • Upphandling av varor och tjänster
 • Samordning av KIs inköp
 • KIs ramavtal
 • Expertstöd i inköps- och upphandlingsfrågor
 • Drift och förvaltning av stödverktyg som t.ex. fakturahanteringsverktyg
 • Utbildning och information i inköp och upphandlingsfrågor med särskilt stöd till inköpssamordnarna
 • Omvärldsbevakning av marknaden för varor/tjänster viktiga för KI
 • Miljö- och etikfrågor i samband med inköp
 • Uppföljning av ingångna övergripande ramavtal
 • Översyn av upphandlingsbehov i verksamheten.
 • Tillsyn av direktupphandlingar och samordning av dem över 100 000 sek

Medarbetare

Redovisning och controlling

Profile image

Cecilia Modig

Redovisningschef
+46852483922

Redovisning & Controlling

Du kan kontakta oss på redovisning@ki.se. Redovisning & Controllingsenheten ansvarar för att all redovisning på Karolinska Institutet ska ske enligt gällande lagar och regler. Enhetens främsta mål är att säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild och att rutiner, riktlinjer, principer och metoder följer rådande lagar och regler.

Uppdrag

 • Löpande kontroll, avstämning och analys av KI:s redovisning
 • Utveckling och uppdatering av KIs redovisningsprinciper och redovisningsmodell
 • Löpande ekonomisk och statistisk rapportering
 • Utbildning och expertstöd i redovisningsfrågor

Mer information hittar du på sidan om Ekonomi.

Medarbetare

Ekonomiservice

Profile image

Åsa Björck

Enhetschef
+46852486782

Du kan kontakta oss på ekonomiservice@ki.se. Ekonomiservice tillhandahåller ekonomiadministrativa tjänster och stödjer institutioner inom ekonomiområdet. Enheten består av två grupper: Centralekonomer (CE) samt Centralfakturahandläggare (CF).

För mer information besök Ekonomiservices sida.

Medarbetare

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • All KI staff
 • C3.Fysiologi och farmakologi
 • C4.Neurovetenskap
Logga in med KI-ID
ET
Innehållsgranskare:
Anne-Marie Windahl
2023-04-12