Riktlinjer för Karolinska Institutets varumärke

KI:s varumärkesstrategi är monolitisk och syftar till att bygga ett enda varumärke, Karolinska Institutet. Varumärket KI ska representera hela organisationen och samtliga verksamheter inom universitetet. Inga projekt, enheter, avdelningar eller institutioner, ska uppfattas ha egna varumärken. I praktiken innebär det att inga organisatoriska enheter ska ha egna logotyper eller särskiljande namn.

  • Diarienummer: 1-235/2021
  • Dnr föreg. version: Finns ej
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Fr.o.m. 2021-06-01 och tills vidar
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Kommunikationsavdelningen
  • Beredning med: Konsistoriet, institutioner och universitetsförvaltningen.
  • Revidering med avseende på: Omarbetning av tidigare varumärkesplattform version 4.0 reviderad november 2014.

I Strategi 2030 uttrycks Karolinska Institutets (KI:s) tre strategiska vägval – KI ska vara ett banbrytande, samverkande och globalt universitet. Dessa strategiska vägval anger riktningen för hur vi ska nå våra övergripande målsättningar och närma oss vår vision: Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

Varumärket fungerar som en kvalitetsgaranti och ett löfte; det här är vårt uppdrag och det här kan våra målgrupper förvänta sig av oss. Ett välkänt och starkt varumärke är viktigt för att vi ska realisera ambitionerna i Strategi 2030 och närma oss vår vision. Karolinska Institutet måste hänga ihop i helhet och delar, i ord och handling – tillsammans skapar vi bilden av KI. Varumärket är summan av våra handlingar och formas i betraktarens ögon Alla, studenter som medarbetare, är ansvariga för att vårda och utveckla vår gemensamma tillgång – varumärket Karolinska Institutet.

För KI är etiska perspektiv och en genomtänkt värdegrund viktiga förutsättningar för vår verksamhet. KI:s kärnvärden kreativitet, passion och ansvar ska genomsyra allt vi gör hur vi arbetar, förhåller oss till varandra och samverkar med det omgivande samhället.

I den hårdnande konkurrensen spelar varumärket en allt viktigare roll för att göra KI mer synligt och attraktivt. KI:s målsättning är att i ännu större utsträckning än idag uppfattas som utåtriktat, modernt och trovärdigt med ett mycket gott anseende. Riktlinjer för varumärket riktar sig till alla medarbetare, studenter och anknutna och utgör ett stöd för hur varumärket ska hanteras.

Riktlinjerna i sin helhet