Regler avseende sällskapsdjur på arbets- och studieplatser inom Karolinska Institutet

Diarienummer: 1-712/2018

Dnr föregående version: 1871/07-204

Beslutsdatum: 2018-10-30

Giltighetstid: Tillsvidare fr.o.m. 2018-11-01

Beslutsfattare: Rektor

Dokumenttyp: Regler

Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen

Revidering med avseende på: Dokumentmall, spårbarhet samt krav på riskbedömning.

Beredning med: Arbetsmiljönämnden, fackliga organisationer samt Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Regler avseende sällskapsdjur på arbets- och studieplatser inom Karolinska Institutet

Syfte

Möjliggöra en så allergenfri och trygg arbets- och studieplats som möjligt på Karolinska Institutet (KI).

Tillämpningsområde

Reglerna gäller för alla som utför arbete eller studerar på KI.

Ansvar

Medarbetare och studenter ska följa dessa regler. Ansvarig chef (för medarbetare) och respektive prefekt eller den prefekten har vidaredelegerat till (för studenter) ska se till att reglerna efterlevs och vidta de åtgärder som kan behövas.

Sällskapsdjur på KI

Det är inte tillåtet att ha med sig sällskapsdjur på KI:s arbets- och studieplatser. Ledar- och assistanshundar som arbetar är tillåtna. En bedömning och eventuell anpassning måste dock ha genomförts först så att risker avseende allergier och hundfobi/hundrädsla undanröjts eller minimerats. En grund för dessa regler är att KI ska minimera risker för kontaminering av t.ex. laboratoriemiljöer samt att arbets- och studielokaler ska hållas så fria från djurallergener som möjligt. Det ska alltid finnas lokalmässiga möjligheter till omplacering för anställda som t.ex. drabbats av försöksdjursallergier.

Tillämpliga lagar och föreskrifter

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 1994:1

Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1990:11

Arbete med försöksdjur (allmänna råden)

PE
Innehållsgranskare:
2022-08-18