Innehållet i avhandlingen

Det är praxis vid KI och andra medicinska fakultet i Sverige att författa s.k. sammanläggningsavhandlingar som består av en kappa (också kallad ramberättelse) och ett antal originalarbeten.

Kraven på originalarbeten är definierade i Regler för utbildning på forskarnivå.

Avhandlingens upplägg och innehåll

Kommittén för utbildning på forskarnivå har tagit fram anvisningar för innehållet i sammanläggningsavhandlingens inlaga. 

Det upphandlade tryckeriet för avhandlingar US-AB har tagit fram en mall för avhandlingen utifrån KI:s anvisningar. För att få tillgång till mallen måste tryckeriet kontaktas.

Kappan rekommenderas innehålla följande rubriker:

 • POPULAR SCIENCE SUMMARY OF THE THESIS
  • Det är starkt rekommenderat att avhandlingen innehåller en populärvetenskaplig sammanfattning skriven på engelska.
  • Det är tillåtet för den som så vill att dessutom skriva en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller annat valfritt språk.
 • ABSTRACT
 • LIST OF SCIENTIFIC PAPERS
 • CONTENTS
 • LIST OF ABBREVATIONS
 • INTRODUCTION
 • LITERATURE REVIEW
 • RESEARCH AIMS
 • MATERIALS AND METHODS
  • Det rekommenderas starkt att inkludera ”Ethical considerations
 • RESULTS
 • DISCUSSION
 • CONCLUSIONS
 • POINTS OF PERSPECTIVES
  • T.ex. för framtida forskning, kliniska tillämpningar eller hälsopolicy.
 • ACKNOWLEDGEMENTS
 • REFERENCES

Sist i avhandlingen, efter referenserna, läggs de olika delarbetena numrerade I, II, III etc. 

Att ha i åtanke när man författar kappan

Syftet med kappan kan sammanfattas i följande punkter:

 • Att visa brett och djupt kunnande och förståelse av forskningsområdet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom området
 • Att sammanfatta syftet med forskningsprojektet och de hypoteser/ frågeställningar som har adresserats 
 • Att visa förtrogenhet med forskningsområdets metoder
 • Att visa förmåga att sätta de egna forskningsresultaten i ett sammanhang av aktuell forskning inom forskningsområdet

Tonvikten i kappan bör ligga på en reflekterande diskussion och kontextualisering av de egna forskningsresultaten. 

Texten ska vara doktorandens egen och ska inte bestå av extensiv kopiering av textavsnitt från i avhandlingen ingående delarbeten. Att återge avsnitt från annans arbete utan källhänvisning är plagiat. 

Författande av kappan bidrar till uppfyllande av mål för forskarutbildning enligt högskoleförordningen och är en möjlighet för doktoranden att visa att examensmålen har uppnåtts (se också nedan).

Kappan är en offentlig handling och den publiceras elektroniskt. Preliminära (opublicerade) resultat kan presenteras i kappan. Att kappan är offentlig bör beaktas om forskargruppen till exempel överväger att patentskydda fynd som redovisas i kappan. Att inkludera preliminära resultat i kappan kan också påverka möjligheten att få dessa resultat publicerade i vissa tidskrifter eftersom resultaten redan offentliggjorts i kappan. 

Stöd för att skriva kappan

Som stöd för att skriva en bra kappa finns dessutom:

 1. Dokumentet Support for writing the thesis (Eng)
 2. Workshops och seminarier som anordnas av Universitetsbiblioteket (KIB). Håll ögonen öppna för andra utbildningsmöjligheter kring kappaskrivande på din institution eller som ordnas av ett forskarutbildningsprogram.
 3. Textmatchningssystemet iThenticate

Måluppfyllande i kappan

Kappan ingår i examinationen och utgör ett underlag för betygsnämnden att bedöma om Högskoleförordningens lärandemål för utbildning på forskarnivå har uppnåtts.

Doktoranden kan tydliggöra måluppfyllelsen av lärandemålen för doktorsexamen (och på motsvarande sätt för målen för licentiatexamen) i följande avsnitt i kappan: 

Mål för doktorsexamen enligt högskoleförordningen och vilka avsnitt i kappan som är mest relevanta för att visa kunskap

Mål för doktorsexamen enligt HF bilaga 2

Avsnitt i kappan

A. Kunskap och förståelse
A1. visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet
 • Introduktionen
 • Litteraturöversikten
 • Diskussionen
 • Slutsatserna
A2. visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet
 • Material och metoder
 • Diskussionen
 • "Points of perspective", t.ex. angående framtida forskning med reviderad eller ny metodik
B. Färdighet och förmåga
B1. visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • Litteraturöversikten
 • Diskussionen
 • Slutsatser
B2. visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete
 • Litteraturöversikten
 • Frågeställningarna
 • Material och metoder
B3. med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen
 • Resultatdelen
 • Diskussionen
 • Slutsatser
B4. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt
 • Kappan i sin helhet (vetenskapssamhället)
 • Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen (samhället i övrigt)
B5. visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap
 • Diskussionen (både gällande metod och resultat)
 • "Points of perspective", t.ex. angående framtida forskning och implementering av forskningsresultaten
B6. visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande
 • Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen
 • "Points of perspective", t.ex. genom beskrivningen av (framtida) tillämpningsområden
C. Värderingsförmåga och förhållningssätt
C1. visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar
 • Genom att ha författat kappan självständigt med minimalt textöverlapp med arbeten man är medförfattare för, och inget plagiat
 • Etiska reflektioner
C2. visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen
 • Diskussionen
 • "Points of perspective", t.ex. genom att reflektera över forskarnas ansvar och dra rätt slutsatser utgående från befintligt vetenskapligt underlag, över framtida interventioner och dess eventuella risker
IV
Innehållsgranskare:
Clara Ersson
2023-02-20