Innehållet i avhandlingen

Den vanligaste typen av avhandling vid KI är sammanläggningsavhandling vilken består av en kappa (också kallad ramberättelse) och ett antal delarbeten.

Nedan följer information rörande sammanläggningsavhandlingar. För information rörande monografiavhandlingar läs Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, avsnitt 7.2.2.

Det upphandlade tryckeriet för avhandlingar har tagit fram en mall för avhandlingen utifrån KI:s anvisningar. För att få tillgång till mallen kontaktas tryckeriet. Information om mallar och tryckning.

Delarbeten

Antal delarbeten

Antal delarbeten i en doktorsavhandling kan variera men de ska sammantaget ha en omfattning som motsvarar fyra års heltidsstudier inom utbildning på forskarnivå (två års heltidsstudier för licentiatavhandlingar). 

Publicering

Minst två originalarbeten (minst ett i licentiatavhandlingar) ska vara publicerade, eller accepterade för publicering, i refereegranskad tidskrift. Det ingår i forskarutbildningen att ta aktiv del i publiceringsprocessen. 

Författarordning

Minst ett av originalarbetena, publicerat eller i manus, ska ha doktoranden som förstaförfattare (gäller inte licentiatavhandlingar). Delat förstaförfattarskap accepteras. Observera att krav på förstaförfattarskap endast gäller de som antas till utbildning på forskarnivå från och med 2024-03-01.

Typ av delarbeten

Förutom originalarbeten, publicerade eller manus, kan en avhandling även innehålla andra vetenskapliga arbeten som är publicerade, eller accepterade för publicering, i refereegranskad tidskrift. Exempel på sådana publikationer är fallrapporter, icke-systematiska översiktsartiklar, metodbeskrivningar och studieprotokoll.

Med originalarbete avses resultat från empiriska forskningsstudier som presenteras för första gången och som är strukturerade enligt IMRaD (dvs Introduction, Methods, Results and Discussion). Notera att systematiska översiktsartiklar som inkluderar en metaanalys eller annan uttömmande kvalitativ eller kvantitativ syntes och där etablerade riktlinjer för rapportering har följts är originalarbeten.

Kappa/ramberättelse

Det finns viss flexibilitet i rubrikerna, men kappan ska innehålla följande rubriker om inte annat anges nedan:

 • POPULAR SCIENCE SUMMARY OF THE THESIS
  • Det är starkt rekommenderat att avhandlingen innehåller en populärvetenskaplig sammanfattning skriven på engelska.
  • Det är tillåtet för den som så vill att dessutom skriva en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller annat valfritt språk.
 • ABSTRACT (maximalt 1000 ord)
 • LIST OF SCIENTIFIC PAPERS
 • CONTENTS
 • LIST OF ABBREVATIONS
 • INTRODUCTION (rekommenderas)
 • BACKGROUND (inkluderar literature review)
 • RESEARCH AIMS
 • MATERIALS AND METHODS
  • Det rekommenderas starkt att inkludera ”Ethical considerations
 • RESULTS
 • DISCUSSION
 • CONCLUSIONS
 • POINTS OF PERSPECTIVE
  • T.ex. för framtida forskning, kliniska tillämpningar eller hälsopolicy.
 • ACKNOWLEDGEMENTS
 • DECLARATION ABOUT THE USE OF GENERATIVE AI
  • Följande generativa AI verktyg/tjänster …….specifiera namn och version……har använts vid skrivandet av kappan, för …….. ändamål/syfte ….. .  Beskriv också hur/på vilket sätt AI verktyg/tjänster har använts i skrivprocessen. Verktyg/tjänster som har använts för enbart språkstöd och referenshantering behöver inte anges och deklarationen är inte obligatorisk om AI endast använts för dessa syften.
  • Jag tar fullt ansvar för innehållet i kappan/ramberättelsen.
 • REFERENCES

Sist i avhandlingen, efter referenserna, läggs de olika delarbetena numrerade I, II, III etc. 

Att ha i åtanke när man författar kappan

Syftet med kappan kan sammanfattas i följande punkter:

 • Att visa brett och djupt kunnande och förståelse av forskningsområdet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom området
 • Att sammanfatta syftet med forskningsprojektet och de hypoteser/ frågeställningar som har adresserats 
 • Att visa förtrogenhet med forskningsområdets metoder
 • Att visa förmåga att sätta de egna forskningsresultaten i ett sammanhang av aktuell forskning inom forskningsområdet

Tonvikten i kappan bör ligga på en reflekterande diskussion och kontextualisering av de egna forskningsresultaten. 

Texten ska vara doktorandens egen och ska inte bestå av extensiv kopiering av textavsnitt från i avhandlingen ingående delarbeten. Att återge avsnitt från annans arbete utan källhänvisning är plagiat. 

AI verktyg ska hanteras ansvarsfullt vid skrivandet av kappan och doktoranden behöver deklarera i kappan vilket/vilka generativa AI verktyg/tjänster har använts, samt för vilket/vilka ändamål och hur de har använts. Användning av generativ AI vid skrivande av kappan kan komma att diskuteras vid disputation/licentiatseminarium.

Författande av kappan bidrar till uppfyllande av mål för forskarutbildning enligt högskoleförordningen och är en möjlighet för doktoranden att visa att examensmålen har uppnåtts (se också nedan).

Kappan är en offentlig handling och den publiceras elektroniskt. Preliminära (opublicerade) resultat kan presenteras i kappan. Att kappan är offentlig bör beaktas om forskargruppen till exempel överväger att patentskydda fynd som redovisas i kappan. Att inkludera preliminära resultat i kappan kan också påverka möjligheten att få dessa resultat publicerade i vissa tidskrifter eftersom resultaten redan offentliggjorts i kappan. 

Stöd för att skriva kappan

Som stöd för att skriva en bra kappa finns dessutom:

 1. Dokumentet Support for writing the thesis (Eng). Se dokument nedan.
 2. Workshops och seminarier som anordnas av Universitetsbiblioteket (KIB). Håll ögonen öppna för andra utbildningsmöjligheter kring kappaskrivande på din institution eller som ordnas av ett forskarutbildningsprogram.
 3. Webbsidan "Using generative AI when writing the comprehensive summary for your doctoral thesis"
 4. Textmatchningssystemet iThenticate

Måluppfyllande i kappan

Kappan ingår i examinationen och utgör ett underlag för betygsnämnden att bedöma om Högskoleförordningens (HF) lärandemål för utbildning på forskarnivå har uppnåtts.

Doktoranden kan tydliggöra måluppfyllelsen av målen för doktorsexamen (och på motsvarande sätt för målen för licentiatexamen) i de olika avsnitt i kappan angivet under varje lärandemål: 

Mål för doktorsexamen, avsnitt i kappan

A1. visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet

Avsnitt i kappan: 

 • Introduktionen
 • Litteraturöversikten
 • Diskussionen
 • Slutsatserna

A2. visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet

Avsnitt i kappan: 

 • Material och metoder
 • Diskussionen
 • "Points of perspective", t.ex. angående framtida forskning med reviderad eller ny metodik

 

B1. visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer

Avsnitt i kappan: 

 • Litteraturöversikten
 • Diskussionen
 • Slutsatser

B2. visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete

Avsnitt i kappan: 

 • Litteraturöversikten
 • Frågeställningarna
 • Material och metoder

B3. med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen

Avsnitt i kappan: 

 • Resultatdelen
 • Diskussionen
 • Slutsatser

B4. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt

Avsnitt i kappan: 

 • Kappan i sin helhet (vetenskapssamhället)
 • Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen (samhället i övrigt)
 • Redogörelsen för användning av generativa AI verktyg/tjänster

B5. visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap

Avsnitt i kappan: 

 • Diskussionen (både gällande metod och resultat)
 • "Points of perspective", t.ex. angående framtida forskning och implementering av forskningsresultaten

B6. visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande

Avsnitt i kappan: 

 • Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen
 • "Points of perspective", t.ex. genom beskrivningen av (framtida) tillämpningsområden

C1. visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar

Avsnitt i kappan: 

C2. visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

Avsnitt i kappan: 

 • Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen
 • Diskussionen
 • "Points of perspective", t.ex. genom att reflektera över forskarnas ansvar och dra rätt slutsatser utgående från befintligt vetenskapligt underlag, över framtida interventioner och dess eventuella risker