Anvisningar för avbrytande av verksamhetsförlagd utbildning

Anvisningar för avbrytande av verksamhetsförlagd utbildning

  • Diarienummer: 1-373/2020
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Fr.o,m. 2020-05-05 och tills vidare
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
  • Beredning med: Program- och utbildningsnämnder,studentkårerna, Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer samt juridiska avdelningen

Sammanfattning av anvisningarna

Anvisningarna kopplas till föreskrifter för examination samt föreskrifter som förekommer i kursplaner. Examinator1 ska med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras.

Anvisningarna i sin helhet