Föreskrift om skyddsplan för transport av farligt gods med hög riskpotential

  • Diarienummer: 1-381/2022
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: Säkerhetsenheten, Fastighetsavdelningen
  • Beredning med: KI:s säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, chefsjuristen

Sammanfattning av föreskrifterna

Vid Karolinska Institutet hanteras kemikalier och biologiska prover med farliga egenskaper som gör att de klassificeras som farligt gods vid transport på allmän väg. Transporter av farligt gods regleras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

Farligt gods, som kan användas för att orsaka skada och oro i samhället, behöver hanteras på ett sådant sätt att det inte lätt kan stjälas eller på annat sätt användas på icke avsett sätt. När KI tar emot eller lämnar ut s.k. gods med hög riskpotential för transport ska det finnas en skyddsplan.

Denna föreskrift reglerar KI:s skyddsplan. I denna skyddsplan ingår hantering av transportskydd enligt kraven i ADR-S kapitel 1.10 som skydd mot inre och yttre hot. Den gäller vid både normalläge och vid förhöjd hotbild i samhället samt vid hot direkt riktat mot KI. Vid begäran ska ett exemplar av denna skyddsplan överlämnas till behöriga myndigheter, dvs. Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Föreskrifterna i sin helhet