Riktlinjer för Karolinska Institutets varumärke

Karolinska Institutet är ett starkt och välkänt varumärke. För att vårda och stärka varumärket finns det regler för användning av varumärkesnamnet och logotypen. Reglerna är till för att det ska vara tydligt att KI är avsändare och att bilden av KI ska hänga ihop i alla delar av verksamheten. Riktlinjer för varumärket riktar sig till alla medarbetare, studenter och anknutna och utgör ett stöd för hur varumärket ska hanteras.

  • Diarienummer: 1-235/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Fr.o.m. 2021-06-01 och tills vidar
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Kommunikationsavdelningen
  • Beredning med: Konsistoriet, institutioner och universitetsförvaltningen.
  • Revidering med avseende på: Omarbetning av tidigare varumärkesplattform version 4.0 reviderad november 2014.

Riktlinjer för KI:s varumärke