Visselblåsa– rapportera missförhållanden

Den s.k. visselblåsarlagen innebär en skyldighet för Karolinska Institutet (KI) att ha en intern rapporteringskanal för visselblåsning. Genom rapporteringskanalen kan personer i ett arbetsrelaterat sammanhang rapportera missförhållanden som är så allvarliga att allmänheten har ett intresse av att de kommer fram och upphör.

Vem kan göra en anmälan?

De som kan rapportera enligt visselblåsarlagen är endast arbetstagare, volontärer, praktikanter, konsulter, arbetssökande eller personer som tidigare tillhört en sådan kategori eller som utför eller har utfört arbete på uppdrag av KI.

Detta är en visselblåsning

En visselblåsning kan gälla missförhållanden som utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller annan sak där det finns befogad anledning att rapportera till KI om, t.ex. ekonomiska oegentligheter, korruption och brott mot miljöskyddsregler.

Visselblåsning kan inte gälla missförhållanden som har koppling till egna arbets- eller anställningsförhållanden.  

Så kan du visselblåsa

Rapportera digitalt gör du här: Visselblåsning på KI

Du kan lämna en skriftlig rapport med vanlig post till adressen Visselblåsarfunktionen, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm.

Du kan också be att få rapportera på telefon eller be om ett personligt möte genom att använda den interna digitala rapporteringskanalen ovan eller ringa på växelnumret 08 – 524 800 00 och be att bli kopplad till visselblåsarfunktionen.

Rapporten ska innehålla en beskrivning av missförhållandet och vem eller vilka det gäller.

Mottagningsbekräftelse

Inom sju (7) dagar får du en bekräftelse på att din rapport är mottagen. Bekräftelsen innehåller ett diarienummer som du kan hänvisa till i dina kontakter med KI.

Handläggningen

Rapporten tas emot av KI:s visselblåsarfunktion som består av ett fåtal särskilt utsedda behöriga personer. Visselblåsarfunktionen bedömer om det som rapporterats omfattas av visselblåsarlagen. Därefter görs en bedömning av riktigheten av det som rapporterats samt om KI behöver vidta några åtgärder med anledning av det som rapporterats.

Visselblåsare är skyddade

Du som rapporterar missförhållanden som omfattas av visselblåsarlagen är skyddad mot repressalier.

För att omfattas av skyddet behöver du inte veta säkert att missförhållandet du rapporterar om är otillåtet. Det räcker med att du har anledning att misstänka att det är otillåtet.

Offentlighet och sekretess

När en rapport kommer in till KI registreras den och får ett diarienummer. Eftersom KI är en myndighet kan din rapport bli en allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära att få ta del av den.

Uppgifter i en visselblåsning kan däremot omfattas av sekretess. KI gör därför alltid en sekretessbedömning som kan innebära att uppgifter som omfattas av sekretess inte lämnas ut. Ett beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar kan överklagas till domstol.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser som skyddar visselblåsarens identitet men även uppgifter om andra personers identitet som kan förekomma i ett ärende om uppföljning eller åtgärder. Personers identitet hanteras endast av ett fåtal behöriga personer.

Vad innebär lagen?  

Visselblåsarlagen innebär att personer inte kan göras ansvariga för att till exempel ha brutit mot eventuell tystnadsplikt. Detta gäller dock inte för tystnadsplikt gällande försvarsuppfinningar, uppgifter om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen eller information som rör nationens säkerhet.

Skyddet gäller inte heller för den som gör sig skyldig till brott genom rapporteringen.

Observera att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering med stöd av den grundlagsfästa meddelarfriheten.

Märta Philp
2024-04-15