Tillbud och arbetsskador

Anvisningar för intern rapportering, utredning samt anmälan till myndigheter.

Intern vägledning vid allvarlig arbetsrelaterad olycka som resulterat i personskada/dödsfall 

Om något händer

Om dödsfall eller svår personskada inträffar

Viktigt!

Om allvarligt tillbud eller allvarlig olycka med svår personskada/dödsfall inträffar i arbete eller studier ska chef/annan ansvarig omgående (samma dag) anmäla detta till Arbetsmiljöverket via www.anmalarbetsskada.se, där du också hittar definition av vad som räknas om allvarligt tillbud eller olycka. Anmälningsplikt är ett straffsanktionerat krav i 3 kap. 3a § AML.

Chefer med personalansvar ska också, enligt Socialförsäkringsbalken, anmäla arbetsskador till Försäkringskassan. Även detta görs på www.anmalarbetsskada.se.

Definitioner

Riskobservation

Vi uppmärksammar något (fysiskt, tekniskt, kemiskt, biologiskt, organisatoriskt eller socialt) som skulle kunna leda till tillbud eller arbetsskada.

Tillbud

En oönskad (och ofta plötslig) händelse i arbetet/studierna som kunde ha lett till fysisk eller psykisk personskada/ohälsa.

Arbetsskada

Ett begrepp som innefattar:

  • färdolycka till och från arbetet/studierna som resulterat i personskada eller dödsfall,
  • olycka i arbetet/studierna som resulterat i personskada (fysiskt/psykiskt) eller dödsfall,
  • arbetsrelaterad sjukdom eller annan skadlig inverkan (inkl. smitta) i arbetet/studierna.

​​En arbetsskada innebär ofta kroppslig skada men begreppet innefattar även ohälsa/sjukdom på grund av organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. Hög arbetsbelastning eller mobbning kan till exempel vara grund för ohälsan liksom hot eller våld i arbetet/studierna.

Rapportering/anmälan av tillbud

Anmälan av tillbud till Arbetsmiljöverket

Om ett tillbud är allvarligt, det vill säga händelsen kunde ha orsakat svåra personskador (fysiskt/psykiskt) eller dödsfall ska närmaste chef/annan ansvarig på KI anmäla tillbudet till Arbetsmiljöverket samma dag på www.anmalarbetsskada.se. Detta omfattar såväl anställda som studenter.

Intern rapportering på KI - tillbud

Samtliga tillbud, både allvarliga och mindre allvarliga, ska rapporteras i KI:s interna incidentrapporteringssystem. Riskobservationer kan också rapporteras som tillbud i systemet.

Alla medarbetare och studenter som har KI-inloggning ska rapportera tillbud i systemet. Utöver att anmäla i det webbaserade systemet ska information ges även till andra funktioner på institutionen/ motsvarande som hanterar arbetsmiljöfrågor t.ex. personal/HR-medarbetare, ordförande i arbetsmiljögrupper, berörda skyddsombud och Studenthälsan (gäller studenter inkl. doktorander).

Närmaste chef/annan ansvarig ska utreda omständigheterna kring tillbudet och därefter dokumentera utredningen och, i förekommande fall, genomförda respektive planerade åtgärder i samma interna system. Skyddsombud, studerandeskyddsombud och lokal arbetsmiljögrupp m.fl. ska ha möjlighet att delta i arbetet med avhjälpande och förebyggande åtgärder – så att liknande tillbud inte inträffar igen.

Om studenter har frågor kring tillbudsrapportering kan de kontakt Studenthälsan.

Rapportering/anmälan av arbetsskador

Anmälan av arbetsskada till Arbetsmiljöverket

Om en arbetsrelaterad händelse lett till att en arbetstagare/student har fått svårare personskador eller avlidit, ska närmaste chef/annan ansvarig anmäla detta till Arbetsmiljöverket samma dag på www.anmalarbetsskada.se. Detsamma gäller om flera arbetstagare/studenter drabbats vid en och samma händelse (då behöver personskadorna inte vara svåra, allvarlighetsgraden ligger i att flera drabbades vid samma tillfälle).

Färdolycksfall till och från arbetet/studierna är undantaget från detta krav (men resor på arbetstid/ studietid omfattas).

Anmälan av arbetsskada till Försäkringskassan och AFA försäkring/Kammarkollegiet

Om arbetsskadan lett till sjukfrånvaro eller om det är troligt att skadan kan medföra senare besvär ska närmaste chef anmäla arbetsskadan via www.anmalarbetsskada.se. Detsamma gäller om dödsfall inträffat i eller på resa till och från arbetet/studierna.

En utskrift av arbetsskadeanmälningen ska diarieföras och förvaras på institutionen/motsvarande enligt KI:s dokumenthanteringsplan. Observera att utöver kopian som diarieförs på institutionen/ motsvarande ska även den som drabbats erhålla en egen kopia. Det är sedan den drabbade som själv begär prövning om ersättning hos Försäkringskassan.

Den drabbade kan även ansöka om ekonomisk ersättning från AFA försäkring (för anställda) och Kammarkollegiet (för studenter). Arbetsgivare ska informera om denna möjlighet.

AFA-försäkringen kan omfatta personliga ägodelar, t.ex. glasögon, som gått sönder i samband med händelsen.

Intern rapportering på KI - arbetsskada

Alla arbetsskador ska även rapporteras i KI:s interna incidentrapporteringssystem. Detta ska alla medarbetare och studenter som har KI-inloggning göra. Om anmälan till Försäkringskassan redan gjorts kan en elektronisk kopia bifogas i incidentrapporteringsystemet, för att slippa formulera händelsebeskrivning, orsaker etc. på nytt.

Närmaste chef/annan ansvarig ska utreda omständigheterna kring arbetsskadan och därefter dokumentera utredningen och, i förekommande fall, genomförda respektive planerade åtgärder i samma interna system. Den skadade/drabbade, berörda skyddsombud, personal/HR-medarbetare, lokal arbetsmiljögrupp och Studenthälsan ska ha möjlighet att delta i arbetet med avhjälpande och förebyggande åtgärder – så att liknande arbetsskador inte inträffar igen.

Eventuell ersättning för läkarvård och mediciner som KI betalar hanteras via ordinarie lönehandläggare på HR-avdelningen. 

Ytterligare information om arbetsskadeförsäkringar finns på sidan Försäkringar.

Om ersättning vid arbetsskada PSA samt på Kammarkollegiets hemsida.

Om studenter har frågor kring arbetsskaderapportering kan de kontakta Studenthälsan.

Särskilda rutiner vid stickskador

Stickskador anställda

Kontakta omgående företagshälsovården Avonova företagshälsa för att ta ett så kallat nollprov om du misstänker smitta och typ av smitta (Hepatit B/C och HIV).  

Kontakta omgående företagshälsovården Avonova för att ta ett så kallat nollprov. Meddela det inträffade till din närmaste chef/annan ansvarig som, efter eventuellt samråd med Avonova, avgör om händelsen ska anmälas som arbetsskada på www.anmalarbetsskada.se eller endast rapporteras i det KI-interna incidentrapporteringssystemet.

Stick- eller skärskada ska anmälas till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan om:

  • känt eller starkt misstänkt smittat blod är inblandat
  • kontakt funnits med material/patient/person där det är känt eller finns misstanke om allvarlig smitta

Regler för hantering av blod och annat humant material

Stickskador studenter

Här ska ett ställningstagande göras i samråd med Studenthälsan, om stickskadan ska anmälas till både Försäkringskassan/Kammarkollegiet och Arbetsmiljöverket. Alla stickskador ska även anmälas i det KI-interna incidentrapporteringssystemet.

Arbetsskada eller stickskada på Studenthälsans webbplats