Riktlinjer för visselblåsarfunktion

Riktlinjerna vänder sig i första hand till de medarbetare som ska hantera visselblåsarfunktionen vid KI som ett stöd i hanteringen av inkomna rapporter.

  • Diarienummer: 1-669/2022
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Juridiska enheten, enheten arkiv och registratur, säkerhetsenheten
  • Revidering med avseende på: Nytt styrdokument n, enheten arkiv och registratur m a a lagen (2021:890) om skydd för
    personer som rapporterar om missförhållanden

Sammanfattning av riktlinjerna

Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska Karolinska Institutet (KI) inrätta rapporteringskanaler för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang vill informera KI om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. KI är också skyldigt att ha ett förfarande för rapportering och återkoppling om uppföljning av sådana ärenden. För att ett allmänintresse ska anses föreligga krävs att de rapporterade missförhållandena angår en krets av personer som kan betecknas som allmänheten. Vidare ska allmänheten ha ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram, och ju större samhällsintresse desto större anledning till att missförhållandena avhjälps eller avbryts. Lagen gäller också brott mot EU-regleringar inom vissa området utan att det ska göras en prövning om det finns ett allmänintresse av att en sådan överträdelse kommer fram. Det kan röra sig om regleringar inom t.ex. offentlig upphandling, miljöskydd, djurs hälsa och säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Riktlinjerna i sin helhet