Kursvärdering och kursanalys av forskarutbildningskurser

Samtliga Karolinska Institutets forskarutbildningskurser utvärderas elektroniskt av Enheten för utvärdering (EVAL) vid LIME, på uppdrag av Kurs- och programkommittén.

Webbaserade kursvärderingar

Alla forskarutbildningskurser vid KI utvärderas elektroniskt efter avslutad kurs med en fastställd kursvärderingsmall i KI Survey. Enheten för utvärdering vid institutionen LIME har i uppdrag att göra utskicken av kursvärderingarna till kursdeltagarna och sammanställa svaren. Uppdraget förutsätter ett samarbete med kursgivare som förser Enheten för utvärdering med aktuella listor över kursdeltagare (se vidare instruktioner nedan).

Enheten för utvärderings uppdrag består i övrigt av att kunna bistå med konsultationer angående eventuella tilläggsfrågor, att sammanställa rapporter till kursgivare och centrala handläggare samt sammanställa alla kursvärderingar i en årlig rapport, för att vi ska kunna följa kursernas utveckling över tid. (Se nedan under dokument).

Kursvärdering enligt Högskoleförordningen

Högskoleförordningen anger i avsnittet om Kursvärderingar (1 kap. 14 §) att:
"Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna”
(Förordning, 2000:651).

Kursvärderingsfrågor

Kursvärderingsmallen består av 18 frågor. För frågor och svarsalternativ se Kursvärderingsfrågor. Utöver dessa kan kursgivaren i samråd med Enheten för utvärdering vid behov lägga till egna frågor efter sista frågan.

Instruktioner till kursgivare

När du kontaktar Enheten för utvärdering angående din kurs, mejla till evaluation@ki.se och ange aktuell kurskod och termin i ämnesraden, exempel: ”1234 VT21”.

Kursspecifika frågor

Om du vill lägga till egna kursspecifika frågor till enkäten behöver du skicka frågorna till utvärderingsenheten senast två veckor (14 dagar) innan kursens slutdatum. Skicka även föreslagna svarsalternativ/svarsskala. Anpassa gärna frågorna till den svarsskala som används för de obligatoriska frågorna: to a very small extent, to a small extent, to some extent, to a large extent, to a very large extent.

Om du vill få hjälp av Enheten för utvärdering med att ta fram kursspecifika frågor behöver du meddela detta senast tre veckor (21 dagar) innan kursens slutdatum.

Underlag för utskick av kursvärdering

Senast dagen efter kursstart ska en deltagarlista skickas till Enheten för utvärdering enligt följande:

Deltagarlista i Excel med e-postadresser till kursdeltagarna. Varje e-postadress ska ligga i en separat cell. Namnge filen med kurskod, termin och eventuell numrering av kurstillfälle (om kursen ges vid flera tillfällen samma termin). Exempel: 1234_VT21_2 (om det är det andra tillfället av kursen under vårterminen 2021).

Kursvärderingen kommer att skickas ut dagen efter kursslut, om inget annat överenskommits. Det kan vara fördelaktigt om deltagarna hunnit få återkoppling på examinationsuppgifterna innan de besvarar kursvärderingen, varför ett något senare datum för utskick kan meddelas Enheten för utvärdering när man ser att en fördröjning kommer att ske, t ex vid inlämningsuppgifter. En kursvärdering bör dock komma så nära kursslut som möjligt.     

Deltagarna kan besvara enkäten under två veckor och två påminnelser skickas under denna period. När enkäten är stängd och avslutad kommer Enheten för utvärdering att skapa två rapporter som sedan skickas som rapportlänkar till dig som kursansvarig. 

I den korta rapporten har de öppna frågorna och eventuella kursspecifika frågor plockats bort. Denna version skickas också till kursdeltagarna från Enheten för utvärdering och det är även denna rapportlänk som du lägger in i kurstillfället vid nästa annonsering av kursen i kurskatalogen.

Den fullständiga rapporten inkluderar samtliga frågor, alltså även öppna och kursspecifika. Denna använder du som grund för din kursanalys och som del av din rapportering till aktuellt forskarutbildningsprogram eller forskarskola, alternativt till Kurs- och programkommittén.

Om du önskar göra en mer djupgående analys av resultatet från kursvärderingen kan du begära att Enheten för utvärdering även skickar resultatet som Excelfil.

Läs mer om vad du behöver tänka på om kursen ställs in!

Kursanalys - kursansvarigs utvärdering

Kurs- och programkommittén har i avstämning med enheten för utvärdering tagit fram en blankett för kursanalys för att underlätta kvalitetssäkring av kurser på forskarnivå. Denna finns nu i två versioner, en för kurser som ges inom program och en för övriga (dvs fristående och kurser som ges inom forskarskolor). Blanketten ska användas av kursansvarig för att summera och reflektera över resultatet av kursdeltagarnas kursvärdering och planera för eventuella förbättringar inför nästa kurstillfälle. Detta gäller samtliga kurser; inom forskarutbildningsprogram, forskarskolor och fristående kurser. Blanketten för programkurser efterfrågar även antagningsdata som behövs för programmens årliga rapportering.

Kursanalysblankett för kurser inom forskarutbildningsprogram.

Kursanalysblankett för kurser som är fristående eller ges inom en forskarskola.

Kursanalysblanketten skickas till styrgrupp eller motsvarande för den forskarskola eller det forskarutbildningsprogram inom vilken/vilket kursen har getts. Styrgruppen återkopplar till kursansvarig på samma blankett med synpunkter och förbättringsförslag. För kurser som getts med finansiering från Kurs- och programkommittén bifogas den till rekvisitionen, så som tidigare.

Vad är skillnaden mellan kursvärdering och kursanalys?

Kursvärdering är kursdeltagarnas återkoppling som görs anonymt via en webbaserad enkät.
Kursanalysen är den sammanfattning som den kursansvarige gör baserat på resultatet från kursvärderingen, lärarnas erfarenheter från kursen, andra datakällor samt en beskrivning av de eventuella förändringar som planeras till följd av det som framkommit.

Syftet med kursvärdering

Syftet med kursvärderingar är att kunna kontrollera kvaliteten på kurserna och att förbättra kvaliteten av framtida kurser. En generell enkät för alla kurser möjliggör jämförelser angående kurskvalitet.

Kursvärderingarna ska komma ett flertal intressenter till del:

 • Ansvariga lärare och kursadministratörer
 • Kursdeltagarna och nya sökande till kursen
 • Kurs- och programkommittén
 • Styrgruppen för aktuellt forskarutbildningsprogram/forskarskola
 • Kursansvariga institutioner

Sedan juni 2002 är det obligatoriskt för KI:s kursgivare att anordna kursvärdering (Högskoleförordningen 1993:100).

Hur kursdeltagare kan informeras

Kursdeltagarna ska ges tillgång till resultaten från både tidigare kursvärdering och den de själva deltagit i, åtminstone den kortare versionen, samt den kursansvariges reflektioner (kursanalysen). Här är några förslag på hur och när detta kan göras:

Före kursen:

 • Bifoga länken till den senaste kursvärderingsrapporten (kort version) i kurstillfället som ska publiceras i kurskatalogen, så att den är tillgänglig för sökande.
 • Berätta för kursdeltagarna i början av kursen om den kommande kursvärderingen. Detta kan exempelvis göras vid introduktionsföreläsningen i samband med förklaringen av kursens lärandemål, kursdesign, beskrivning av bedömningsförfarandet och när praktisk information ges.
 • I de fall kursen har getts tidigare, berätta för kursdeltagarna om tidigare deltagares synpunkter på det senaste kurstillfället och hur dessa har beaktats.

Inför kursavslut:

 • Berätta för kursdeltagarna vilken typ av information som förväntas erhållas genom kursvärderingen och hur informationen är tänkt att användas.
 • Berätta för kursdeltagarna när och hur de kan förväntas få återkoppling på enkäten.

Efter kursen:

 • Enheten för utvärdering skickar kursvärderingsrapporten (kort version) till kursdeltagarna.
 • Återkoppla till kursdeltagarna genom att berätta vilka eventuella ändringar som planeras inför nästa kursomgång, som resultat av deras återkoppling samt vad som inte kommer att beaktas och varför.

Det är viktigt att kursdeltagarna vet att de har blivit lyssnade till. Dessutom säger kursdeltagare/studenter ofta att de engagerar sig mer när de vet att deras åsikter beaktas.

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor