Skip to main content

Kursplaner för forskarutbildningskurser

Samtliga forskarutbildningskurser vid Karolinska institutet skall ha en fastställd kursplan. När en kursplan är fastställd skapas också en kurskod i vårt studieadministrativa system Ladok så att kursdeltagarna kan registrera sig före kursstart och kursresultaten rapporteras in efter genomförd kurs.

Kursplan

Samtliga forskarutbildningskurser vid Karolinska institutet skall ha en kursplan, fastställd av Kommittén för utbildning på forskarnivå.

Kursplanen innefattar bland annat kursens innehåll, syfte, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. Se aktuella fastställda kursplaner i kursplansdatabasen.

Vill du bli bättre på att designa en kurs?

Anmäl dig till Kurs i kursdesign om du planerar att ge eller redan är kursgivare av forskarutbildningskurser.

Kursplanen ska skrivas in i kursdatabasen KIWAS och kan kontinuerligt revideras under året, men senast inför angiven deadline för kommande termin. Den nya eller reviderade kursplanen granskas och fastställs av Kurs- och programkommittén.

För att få med kursen i kurskatalogen ska kursplanen vara inskickad via KIWAS samt ett kurstillfälle vara inlagt i systemet före aktuell deadline.

Tänk på att skriva kursplanen på det språk som kursen ska undervisas på.

Observera att revidering enbart kan göras av kursinnehållet. Om ändring ska göras i kurstitel, gällande ansvarig institution eller antal poäng måste istället ny kursplan skapas.

Den slutgiltiga kursplanen kopplas till ett kurstillfälle som innebär att kursen utannonseras i kommande kurskatalog.

Aktuella deadlines för forskarutbildningskurser.

Här beskrivs några av kursplanens delar:

Särskild behörighet

Särskild behörighet är krav på förkunskaper som ställs på den sökande för att denne ska vara aktuell för antagning till kursen.

Särskild behörighet ska inte förväxlas med urvalskriterier .

Kursens syfte

Kursens syfte ska ge en övergripande beskrivning av varför kursen ges och låta en potentiell kursdeltagare snabbt få förståelse för vad kursen syftar till. Istället för att i detalj beskriva de kunskaper och färdigheter som kommer att utvecklas och bedömas under kursen, såsom görs i lärandemålen, ska kursens syfte vara tillräckligt generellt formulerat för att omfatta alla de kompetenser som kursen hjälper kursdeltagaren att utveckla, även de som inte helt kommer att uppnås eller bedömas summativt.

En formulering av kursens syfte ska vara relativt kortfattad och inspirerande!

Några exempel på hur syfte för en kurs kan skrivas:

  • “The purpose of the course is to give doctoral students a basic understanding of statistical methods and the fundamental principles of statistical inference and to develop their skills of using statistical software for data analysis.”
  • “The course aims to provide participants with a fresh perspective on the cell cycle and advanced approaches that researchers are taking to study this fascinating topic, to stimulate your curiosity and to inspire your own research. The purpose is also to help you practice key academic skills that you will need throughout your career, such as learning from scientific presentations, proposing experiments, and providing constructive criticism.”
  • “This course is given to show students how to get inspiration from several different disciplines and techniques and apply it to their own infection biology research. Through examples of cutting edge technologies and their applications across a broad range of infection biology fields, students are encouraged to think about how such techniques can be translated into new applications. The course will also teach participants to critically appraise presentations, to ask and answer questions in orally.”

Ovanstående exempel är något modifierade från faktiska kursplaner och endast avsedda som exempel.

Se vidare Purpose vs Intended Learning Outcomes (på engelska) för vägledning.

Lärandemål

Lärandemålen skall skrivas utifrån doktorandens perspektiv. En användbar metod är att börja lärandemålen med: "Efter kursen skall doktoranden..." och därefter i punktform ange vilka kunskaper, färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt som doktoranden skall ha efter genomgången kurs.

Hur lärandemål kan formuleras för de nya kursplanerna på forskarnivå enligt Bologna och hur examination och bedömning påverkas av en målstyrd undervisning kan du lära dig mer om genom en online workshop (tidsåtgång ca 30 minuter).

Lärandemål, läraktiviteter och examinationsformen måste hänga ihop och vara samstämmiga. Detta kallas för constructive alignment (Biggs, 2003). Du kan läsa mer om constructive alignment i:

  • Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University. (2nd Ed.) Buckingham: Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Obligatoriska moment

Om det finns krav på närvaro under visa delar av kursen (t ex seminarier, laborationer) för att få godkänt, ska detta anges under obligatoriska moment. Det ska också framgå om, och i så fall hur, frånvaro kan kompenseras. Obligatorisk närvaro ska inte anges i procent.

Examination

Kursens lärandemål, läraktiviteter och examination ska hänga ihop och vara samstämmiga. Examinationsformen måste möjliggöra individuell bedömning av kursdeltagarna.

Se även Examination av forskarutbildningskurs.

Dokument

Kontakt

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor