Behörighet och urval till forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser vid Karolinska Institutet (KI) är öppna för doktorander vid samtliga universitet och högskolor samt postdocs vid KI. I mån av plats kan även andra sökande antas. Om särskild behörighet krävs ska detta anges i kursplanen. I övrigt gäller de generella urvalskriterierna.

Three apples in row, one with another colour.

Urvalskriterier för forskarutbildningskurser

Om det finns flera sökande än kursplatser till en forskarutbildningskurs måste urval ske. Hur detta urval går till ska vara transparent för sökanden.

Generellt gäller följande prioritetsordning när KI står för kursens kostnader:

1. Doktorander antagna till forskarutbildning vid Karolinska Institutet

Doktorander i särskilda KI-samarbetsprogram inom utbildning på forskarnivå jämställs med KI-doktorander. Se nedanstående länkar vilka av KI:s samarbetsprogram som avses.

2. Post docs vid KI

3. Doktorander från andra universitet och högskolor

4. Övriga sökanden

Inom ovanstående kategorier görs urval utifrån de kriterier som beskrivs för varje kurs i kurskatalogen.

Sökanden inom kategorin "övriga sökande" kan komma att erbjudas en reservplats i väntan att kursen får fler sökande som är ersättningsgrundande för kursgivaren (vilket normalt är sökande i kategori 1-3).

För de flesta allmänvetenskapliga kurser är startdatum för utbildning på forskarnivå ett urvalskriterium, se dock respektive kurstillfälle. Obs! Felaktigt angivet startdatum som doktorand i din personliga profil gör ansökan ogiltig.

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor