KI:s nya Lokalförsörjningsplan 2022-2025

Ändamålsenliga lokaler för KI-verksamheter är ett långsiktiga behov. Planering och framförhållning har gjort att dagens behov kan tillgodoses – moderna laboratorier, bra infrastruktur, goda läromiljöer samt hög flexibilitet.

Strategi 2030 blev startskottet för en ny strategi för KI. Nu finns det anledning att se över hur den strategin drivit på områdena inom lokalförsörjning. I Strategi 2030:s förord är det tredje området som KI behöver arbeta med under lång tid och med full kraft, att till fullo nyttja de stora investeringarna som gjorts under de senaste åren i moderna byggnader och infrastruktur.

Dessa investeringar ger KI potential till att lyfta sig till en ny nivå inom både utbildning och forskning och kommer att stärka KI:s roll som ett av världens mest banbrytande medicinska universitet.

Våra mest moderna, avancerade och flexibla byggnader har en hög beläggning, vilket alltid varit målsättningen sedan inflyttning. Arbetet med att minska vakanserna är ett strategiskt pågående arbete. Flexibiliteten visade sig också vare en tillgång för den pandemikris som fodrade högteknologiska laboratorielokaler för att möta upp det enorma behovet av testkapacitet.

Med samma tidshorisont som FN:s Agenda 2030, har nu en klimatstrategi 2030 för KI konkretiserats, där hållbarhetsarbetet för lokaler har implementerats i årets lokalförsörjningsplan. På så sätt kan även lokalförsörjningen bidra till hållbarhetsmålen. Detta sker även i samverkan med fastighetsägare för att skapa långsiktigt hållbara campus.

Utmaningen blir den ekonomiska osäkerhet vi nu ser och dess påverkan på lokalkostnaderna där vi måste se till att ökade kostnader hanteras på ett sätt som överensstämmer med ambitioner om kontinuitet, långsiktighet och förutsägbarhet för forskningen och utbildningen.

Inflationens påverkan på KI:s lokalkostnader

Under många år har inflationen varit måttlig med låga räntor. Från år 2010 till år 2020 har inflationen enligt konsumentprisindex (KPI) ökat med i snitt 1,15 procent per år. Under senast året har många råvaror såsom olja och basmetaller stigit kraftigt i pris. Marknaden förväntar om ett år en inflation på 3-4 procent på årsbasis.

Så gott som alla KI:s hyresavtal är genom en indexklausul i avtalen kopplade till KPI. För år 2022 justerades KI:s hyreskontrakts bashyra med 2,8 procent givet en 100 procentig bashyresjustering. Den ökande inflationen innebär för KI:s del att hyreskostnaderna stiger. Det kommer på sikt även att påverka omförhandlade och nytecknade hyreskontrakt som KI ingår.

Även kostnaden för framtida ombyggnadsprojekt kommer att påverkas av ett höjt inflationstryck och ett höjt ränteläge. Det gäller dels för projekt som betalas som en engångspost, dels för projekt som omvandlas till ett hyreskontrakt som resulterar i en högre hyresnivå.

 • Färre och mindre projekt De projekt som idag är under genomförande eller utredning är av begränsad storlek.
 • Uppgradering av lärosalar för distansundervisning De stora lärosalarna blev av logistiska och praktiska skäl först omhändertagna med uppkopplingsmöjligheter, kameror och mikrofoner. Sex stycken hörsalar på Campus Solna och tre stycken hörsalar på Campus Flemingsberg. Ytterligare hörsalar på Campus Flemingsberg och Campus Solna står på tur.
 • Vakanser minskar Sista mars 2021 var 10 140 (- 1 130) kvadratmeter vakanta, vilket ger en vakansgrad på 4,3 procent. Målet är att ligga på 2‑4 procent, vilket innebär 5 000-10 000 kvadratmeter.
 • KI Handlingsplan miljö och klimat 2021-2024 Fastighetsavdelning ska:
  • effektivisera energianvändningen t. ex. genom att se över användningen av dragskåp, frysar och ventilation
  • välja energieffektiva produkter vid inköp av elektronik
  • verka för att begagnade möbler köps in och att använda möbler lämnas till återbruk
  • ställa miljö- och energikrav vid ny-, om- och tillbyggnationer
  • verka för ett effektivt lokalutnyttjande
  • i samverkan med fastighetsägare utveckla nya långsiktiga energimål
  • i samverkan med fastighetsägare verka för minskad energianvändning
  • i samverkan med fastighetsägare verka för att minska resursanvändning vid ny- och ombyggnation
  • i samverkan med fastighetsägare verkar för en fortsatt utveckling av hållbara campus med tex rökfria miljöer, mycket grönytor och tillgång till tillräckligt många säkra cykelparkeringar
  • tillhandahålla och utveckla teknik och resurser för att ordna möten och vetenskapliga konferenser som minskar mängden flygresor, samt sprida kunskap om sådana.

Kontakt:

Anette Lebbad

Fastighetsförvaltare
Lokalförsörjning
UF Universitetsförvaltningen
AL
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2022-10-28