Riktlinjer för namngivning av byggnader och lokaler

Syftet med dessa riktlinjer är att de ska utgöra ett stöd i namngivningsprocesser och säkerställa att namngivning av byggnader och lokaler på KI sker på ett enhetligt och transparent sätt.

  • Diarienummer: 1-887/2022
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
  • Beredning med: Kommittén för namngivning av byggnader m.m. vid KI och juridiska avdelningen.

Sammanfattning av riktlinjerna

Namn på byggnader och lokaler ska spegla den mångfald av erfarenheter, kunskaper, röster och åsikter som finns såväl inom KI som i det omgivandet samhället. De ska också levandegöra och synliggöra KI:s nutida verksamhet, historia eller betydelse för omvärlden. All namngivning av byggnader och lokaler ska ha sin grund i nutida etiska, moraliska och demokratiska värderingar. Akademisk frihet, institutionell autonomi, KI:s värdegrund samt Strategi 2030 (eller motsvarande) ska även vara vägledande i hanteringen av dessa frågor. Processen för namngivning ska leva upp till de krav på öppenhet och tillgänglighet som ställs på offentlig verksamhet. 4 (5) Karolinska Institutet - Riktlinjer för namngivning av byggnader och lokaler Varje lokal vid KI ska oavsett funktion ha en unik rumsbeteckning som ska underlätta för studenter, medarbetare och besökare att orientera sig i KI:s olika miljöer. Det ska finnas en beskrivning och förklaring till varje namn i anslutning till byggnaden och lokalen.

Riktlinjerna i sin helhet