Internhyresföreskrifter

Konsistoriet har beslutat om en ny internhyresmodell som gäller fr.o.m. 2021. Vissa revideringar och förtydligande har införts och därav har interhyresförskrifterna uppdaterats med ett rektorsbeslut 2022-09-20.

De nya föreskrifterna börjar gälla 2023-01-01.

Nya Internhyresföreskrifter 2023

Revideringar gällande främst:

  • typ av avfall i internhyrans kostnadsslag – där omhändertagande av specialavfall har utgått och ersatts av enbart omhändertagande av hushållssopor
  • internhyran för året redovisas på denna hemsida
  • förtydligande gällande uppsägning av upplåtelse – där uppsägning ska undertecknas av prefekt eller administrativ chef och sändas till fastighetschef eller fastighetsförvaltare för aktuella lokaler
  • nya bokningsregler för bokning av undervisningslokaler, slot-tider införs i bokningsbara lokaler för att öka nyttjandegraden av salarna. Slot-tiderna kommer fördelas på förmiddag, eftermiddag och kvällstid.

Som en konsekvens av förändringen har nya Internhyresföreskrifter fastställts av rektor. Dessa återfinns under Dokument nedan, samt gällande internhyresföreskrifter.

Här finner man allt man behöver veta om villkoren för nyttjande av lokaler: debitering, vad som ingår, villkor för uppsägning, kostnad för inredning, vad som gäller för ombyggnader med mera.

Internhyreskostnader

Inom ramen för konsistoriets beslut fastställs årligen internhyresbeloppet för näst­följan­de verksamhetsår. Beslut bereds av avdelningen Strategiskt ledningsstöd och Fastighetsavdelningen.

År 2024 års internhyra är 3 333 kr/kvm och år.

Documents

Profile image

Anette Backhumla

Fastighetsförvaltare
AB
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-05-27