KI:s nya Lokalförsörjningsplan 2021-2024

Ändamålsenliga lokaler för KI verksamheter är ett långsiktiga behov. Planering och framförhållning har gjort att dagens behov kan tillgodoses – moderna laboratorier, bra infrastruktur, goda läromiljöer samt hög flexibilitet.

Men Covid-19-pandemin har aktualiserat nya behov där lokalernas roll behöver uppdateras, justeras och omprövas. Mer aktivitet på distans är en nyckelfaktor att jobba vidare med för både arbetsplatser och utbildning. T.ex. det nya sexåriga läkarprogrammet kommer kräva extra insatser med bl.a. stora investeringar i teknisk utrustning och utveckling av lokalerna.

Pandemin har dock inte överskuggat KI:s ambitioner att motverka den miljö- och klimatkris vi står inför. En viktig roll för KI är att genom forskning ta fram kunskap för att bygga en global beredskap. 

Samtidigt kan universitetet verka för att minimera sin egen miljöbelastning. Under året har KI klimatstrategi beslutats, där det bl.a. finns mål för hur vi kan minska våra klimatmäs­siga avtryck genom minskning av lokalernas energianvändning och utsläpp.

Klimatstrategin tillsammans med Lokalförsörjningsplan 2021-2024 lägger nu det fortsatta arbetet för KI:s lokalförsörjning.

 • Bromsade lokalkostnader
  De närmaste åren begränsas kostnadsutvecklingen efter att ha ökat med sammanlagt 18 procent under 2018-2019.
 • Färre och mindre projekt
  De projekt som idag är under genomförande eller utredning är av så begränsad storlek att de ryms i den låga prognosen för kostnadsutvecklingen.
 • Vakanser minskar
  Sista mars 2021 var 11 270 (-3 970) kvadratmeter vakanta, vilket ger en vakansgrad på 4,3 (-1,6) procent.  Målet är att ligga på 2‑4 procent, vilket innebär 5 000-10 000 kvadratmeter.
 • Balans 2027-2028
  I dagsläget är det underskott i lokalkostnadsbudgeten, men målet och planen är att vara i balans 2027-2028.
 • Energianvänding
  KI:s klimatstrategi framgår att KI år 2030 ska ha en klimatneu­tral och en kraftigt minskad energianvändning. Till år 2024 är målet att KI:s energianvändning ska ha minskat med 15 procent från 2019. Målet innefattar såväl fastighetsenergi som verksam­hetsenergi.
 • Resor, transporter och resfria möten
  Enligt KI:s klimatstrategi ska koldioxidutsläppen från tjänsteresor minska med 40 procent till 2024 och med 60 procent till 2030, med 2015 som basår. Fortsatt utveckling av lokalerna är nöd­vändig för att underlätta att möten kan hållas på distans, såsom videokonferensutrustning, hybridsalar m.m. 

Kontakt:

Anette Lebbad

Fastighetsförvaltare
Lokalförsörjning
UF Universitetsförvaltningen