Skip to main content

Infrastrukturrådet

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning, både i strategisk-akademiskt hänseende och för dess ekonomi. Infrastrukturrådet har till uppgift att samordna resurser och satsningar inom KI i relation till Region Stockholm samt till nationella och internationella initiativ. Rådet rapporterar formellt till Fakultetsnämnden och huvudfokus ligger för närvarande på forskningsinfrastruktur.

Infrastrukturrådet fått i uppdrag att ansvara för satsningar vad gäller core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur.

Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är tre år, varav den första avser 2017-2019, och arbetet kommer att ske i mindre arbetsgrupper med följande huvudsakliga inriktningar:

Rådets sammansättning

Infrastrukturrådet leds för närvarande av vicedekanen för infrastruktur. Ledamöterna hämtas från såväl akademiska och administrativa funktioner inom KI. Rådet kan också på egen hand adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens. Från och med 1 juli så kommer rådets sammansättning att ändras efter KI:s nya delegationsordning. Då kommer också Karin Dahlman-Wright tillträda som ordförande. 

Rådet har för närvarande följande sammansättning

Stefan Eriksson

Vicedekan för infrastruktur, ordförande

Tillträdande ordförande:

Ledamöter:

Studentrepresentant:

Adjungerande ledamöter:

Rådet får administrativt stöd från stöd från avdelningen för styrelsestöd och externa relationer vid centrala universitetsförvaltningen. Målet är att utnämningarna av ledamöterna ska bidra till en rättvisande geografisk spridning och att olika delar av organisationen kommer till tals.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för hösten 2019 kommer i höst.

Protokoll

2019

 

2017-2018

2018

2017

 

Dokument

Kontakt

Mats Andersson

Vetenskaplig samordnare

Lena Lewin

Samordnare