Verksamhetsplan för Fakultetskansliet och internationella relationer

Detta är verksamhetsplanen för Fakultetskansliet och internationella relationer 2024. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

Fakultetskansliet och internationella relationer (FIR) ansvarar för ett strategiskt och operativt stöd till KI:s ledning, fakultetsnämnd, kommittéer och övriga ledningsorgan i frågor som rör utbildning, forskning, infrastruktur, internationalisering, samverkan med Region Stockholm,  kvalitetssystem och kvalitetssäkring samt för frågor om lika villkor, miljö och klimat och hållbar utveckling.

Uppdrag inom ramen för Karolinska Institutets strategiska fokusområden

 • Tydligare roller, mandat och ansvarsfördelning mellan linje och kollegiala organ i ledningsorganisationen (deltar).
 • Översyn av råd och nämnder för ökad tydlighet och transparens (delat ansvar med STL).
 • En gemensam styr-, planerings- och uppföljningsprocess för verksamheten (delat ansvar med STL).
 • Stärkt, samordnat och tydligare verksamhetsstöd för KI:s samverkan med hälso- och sjukvården (delat ansvar).
 • Process för vilka områden KI:s ledning ska prioritera (delat ansvar med KA).
 • Nätverk för kontinuerlig dialog med lärosäten och andra relevanta myndigheter inför kommande hälsokriser.
 • En sammanhållen organisation för KI:s forskningsinfrastruktur för ökad kvalitet och effektivitet (deltar).

Övriga prioriterade fokusområden

 • Utveckling av ansvarsfull internationalisering
 • Miljö och klimat: Förtydligande av roller, ansvar och organisering av KI:s miljöarbete samt revidering av KI:s miljöpolicy
 • Kvalitetssäkring: Se över ansvar och roller i det sammanhållna kvalitetssystemet. Bygga upp och etablera kvalitetssystemet inom forskning.
 • Kartläggning av KI:s forskning utifrån ämnesområden (samarbete med RSO och KIB).
 • Centrum för hälsokriser: ska utvärderas 2024

•Europauniversitetet NeurotechEU

•Projekt för lika villkorsfrågorna

Ledningsstöd inom områdena:

 • Forskning
 • Forskningsinfrastruktur
 • Forskarutbildning
 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Internationalisering
 • Lika villkor
 • Miljö- och klimat
 • Samarbete med Region Sthlm
 • Kvalitetssäkring

Allt kräver nära samarbete med andra avdelningar och verksamheter.

46

 • Kansliet för forskning och forskarutbildning
 • Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor
 • Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Internationella kansliet

53 255 tkr

Ett cirkeldiagram visar FIR:s budget och finansiering för 2024 som totalt 53 255 tkr. 48 045 tkr är universitetsgemensamt (central INDI); 1 025 tkr är studieavgifter; 3 000 tkr är statsanslag och 1 185 tkr är externfinansiering.
Fakultetskansliet och internationella relationers totala budget och finansiering för 2024 är 53 255 tkr. Foto: N/A