Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Ett sätt att förebygga och behandla olika sjukdomar är att ordinera FaR®, Fysisk aktivitet på recept, som är en metod för att främja fysisk aktivitet.

Friskvården vid KI erbjuder coaching för personer som har fått ett FaR utskrivet av företagshälsan eller annan vårdgivare. Friskvården kan coacha dig på plats i campusgymmen eller online om du arbetar hemma.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) på arbetet

Fysisk aktivitet på recept är en evidensbaserad metod för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Syftet med Fysisk aktivitet på recept på arbetet är att ge stöd vid behandling eller del av behandling, för att förebygga eller förkorta sjukskrivning samt underlätta återgång till arbete.  

Vid sjukskrivning som överstiger 50 procent av heltid, bör intentionen vara att träning som del av behandling ska ske på sjukskrivningstiden.

Regler för FaR® på arbetet vid KI

  • FaR® på arbetet riktar sig till anställda och omfattar inte anknutna och studenter. 
  • FaR® måste vara förskrivet av legitimerad vårdpersonal. FaR® berättigar till en så kallad FaR-timme per vecka och anställd under maximalt tre månader. Detta under förutsättning att uttaget av FaR-timme tas i samråd med friskvården. Beroende på ordination planeras och anpassas tiden efter behov och möjligheter i samråd med närmaste chef. 
  • Den anställde måste vara anställd till en omfattning om minst 50 procent av heltid. 

Anna Christiansen

Friskvårdsspecialist
UF Universitetsförvaltningen