Utlysning av KID-medel

KID-medel är ett ramanslag för delfinansiering av utbildning på forskarnivå vid KI och ska användas till doktorandens lön.

Utlysning 2024

Ansökan om KID-medel görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version benämnd skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår bedömning i konkurrens med övriga ansökningar.

Utlysningsperiod 2024: 14 februari – 14 mars kl. 14.00 (för steg 1; skissansökan) och 20 maj – 12 juni kl. 14.00 (för de som går vidare till steg 2; fullständig ansökan).

Utlysningen 2024 omfattar upp till 65 KID-medel.

Årligt schablonbelopp

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att vara behörig sökande:

 • Huvudsökande ska vara disputerad forskare verksam vid KI som avser att som huvudhandledare rekrytera en doktorand. Krav på huvudsökande är att ha fått ett ”grönt ljus”-beslut av sin institution.
 • Huvudhandledare ska vara verksam vid den institution där man planerar att anta doktoranden.
 • En person kan endast medverka som huvudhandledare i en ansökan per utlysningstillfälle, däremot kan man söka som bihandledare på flera. Om en person förekommer som huvudhandledare på två ansökningar om medel, anses båda dessa vara ogiltiga.
 • Medsökande är disputerad forskare som avser att vara bihandledare åt den rekryterade doktoranden.
 • Sökande huvud- och bihandledare ska vara samma personer som utses till huvud- och bihandledare av prefekten vid doktorandens antagning.
 • Följande karensregler gäller: En person som beviljats medel som huvudhandledare är inte behörig att söka fakultetsmedel för doktorandfinansiering som huvudhandledare i annan utlysning samma år, ej heller i utlysning nästkommande år. Detta innebär att huvudhandledare som beviljats andra KI-medel för doktorandförsörjning 2023, det vill säga inom KID eller Forskarskolan i Hälsovetenskap (FiH), inte är behörig att söka KID-medel som huvudhandledare under 2024. En person som söker medel som huvudhandledare i flera än en utlysning samtidigt  (till exempel KID och FiH) kan endast tilldelas medel inom en av utlysningarna.

Notera också att:

 • Endast personer som ännu inte antagits till utbildning på forskarnivå kan rekryteras till ett KID-projekt.
 • Enligt Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör är det från "LAS-åldern" inte tillåtet att vara huvudhandledare till nya doktorander.

Samtliga regler som gäller för handledarskap och forskarutbildning vid KI gäller även för de som får KID-medel.

Hur ansöker jag?

Tilltänkt huvudhandledare ansöker elektroniskt i KI Prisma under ansökningsperioden. Du skapar din ansökan i KI Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas. Vänligen undvik att ange ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan på andra ställen än där det särskilt efterfrågas.

Till ansökningsformuläret i KI Prisma

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstöd som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågor.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma (https://prisma.research.se/) där du sparar dina personuppgifter och ditt CV (om du redan har ett konto i Prisma kan du använda detta för att söka KID-medel). Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov.

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Alla eventuella bihandledare som ska medverka i utformningen av ansökan behöver läggas till som medverkande forskare. Därefter kan de bidra med sina uppgifter till ansökan via sina konton.

Vad ska ansökan innehålla?

Då en del av KID-granskarna inte har svenska som modersmål, ska hela KID-ansökan skrivas på engelska. Observera att varje beredningsgrupp är sammansatt av forskare med expertis inom olika ämnesområden. Därför är det mycket viktigt att ansökan skrivs på ett sätt som gör det möjligt för alla i gruppen att kunna bedöma den.

Ansökningsformuläret i KI Prisma innehåller följande flikar (nr 1 – 4 fylls i vid skissansökan och nr 5 – 7 fylls i vid fullständig ansökan; notera att det är obligatoriskt att bilägga "grönt ljus" redan vid skissansökan):

Fylls i vid skissansökan

1. Basic information (titel på projekt etc.)
2. Applying supervisors (namn, kontaktuppgifter etc.)
3. Short summary of the project (max 6.000 tecken)
4. Doctoral education environment and supervision

 • Describe the doctoral education environment (max 1.500 tecken)
 • Describe how the supervisors’ competence is of relevance to the project (max 1.500 tecken)
 • How do you plan to organize the supervision in the suggested project (max 1.500 tecken).

Notera att det är obligatoriskt att bilägga "grönt ljus" redan vid skissansökan!

Fylls i vid fullständig ansökan

5. Project’s feasibility

 • Describe the total amount of financial resources including salaries, equipment, travelling and other estimated costs (max 1.500 tecken)
 • How does the planning/arrangement and resources contribute to the project's feasibility (max 1.500 tecken)?

6. Outcomes for doctoral education

 • Knowledge and understanding (max 1.500 tecken)
 • Proficiency and aptitude (max 1.500 tecken)
 • Ability to assess and approach (max 1.500 tecken)
 • Time plan (max 600 tecken).

7. Mandatory attachments

 • Principal supervisor’s ”green light”-decision (obligatorisk bilaga som INTE behöver biläggas på nytt; följer med från skissansökan)
 • Research Plan (max 5 A4 pages, including the reference list, Times New Roman 12 pt.)
 • 10 most project-relevant publications for each supervisor (författarordningen måste motsvara originalet)
 • All publications of the principal supervisor, during the last 5 years (författarordningen måste motsvara originalet).

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du i dessa textfält kan ändra typsnitt, justering och teckenstorlek, samt infoga tabeller och symboler. Om du klistrar in en text som du skrivit i ett ordbehandlingsprogram (till exempel Microsoft Word) kan du behöva efterjustera formateringen med verktygen i Prisma. Bilder kan inte infogas i textfälten. Vi rekommenderar att du använder typsnitten Arial, Calibri eller Verdana.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Bifogade dokument och bilagor

Till vissa fält ska du bifoga en bilaga utformad enligt de instruktioner som anges. Bilagan kan endast utgöras av en fil och du kan bara bifoga dokument i pdf-format. Alla bilagor har begränsningar i filstorlek och sidantal. Du kommer inte att kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider de angivna max-gränserna.

Registrera ansökan

När du går in under fliken Registrera ansökan kontrollerar systemet om någon obligatorisk information saknas och informerar om vad som eventuellt behöver kompletteras. Först när du klickar på knappen Registrera så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Fram till dess att utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Endast fullständiga ansökningar av behöriga sökande behandlas. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter sista ansökningsdag.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om du blir inbjuden att lämna in en fullständig ansökan. Du kan inte komplettera/ändra i den text du skrivit i skissansökan (steg 1 – 4 ovan).

Signering

Vid 2024 års utlysning ska inte ansökan tillstyrkas elektroniskt av institutionens prefekt. Detta moment utgick i samband med att det blev obligatoriskt för huvudsökande att ha fått ”grönt ljus” av sin institution.

Bedömning och beslut

Ansökan bedöms av aktiva forskare på KI. Observera att ansökan bör vara skriven på ett sådant sätt att den även kan bedömas av forskare utanför det specifika ämnesområdet, det vill säga varje beredningsgrupp är sammansatt av forskare med expertis inom olika ämnesområden. Ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån fastställda bedömningskriterier.

Bedömningskriterier, bedömningsprocess och beslut.

Kontakt

Paulina Mihailova

08-524 863 60
PM
Innehållsgranskare:
Anne-Marie Windahl
2024-05-29