Forskar-ST

Forskar-ST är en möjlighet att få finansierad forskningstid under ST-utbildningen.

Om Forskar-ST

Stödet är riktat till dig som har en anställning som ST-läkare och är registrerad doktorand. Stödet uppgår till 400 000 kronor per år i två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år. Beviljat stöd ska användas till din lön under den tid du forskar. Avsikten är att möjliggöra forskning på motsvarande halvtid i kombination med ST-utbildningen.

Utlysningar

Forskningsrådet KI-Region Stockholm utlyser Forskar-ST-medel en gång per år.

Utlysningsperiod: 1 februari – 16 mars 2023 kl. 16.00.

Ansökan görs på webbsidan https://researchweb.org/is/stockholm under ansökningsperioden.

Beslut om fördelning av medel fattas vanligen i juni. Beviljade medel är vanligen tillgängliga från och med den 1 januari efterföljande år.

Vem kan söka?

Du som söker Forskar ST:

  • ska ha en anställning som ST-läkare, enligt anställningsavtal, inom Region Stockholm eller vårdenhet som har avtal med Region Stockholm vid tidpunkten för ansökan,
  • får ha utfört högst 42 godkända ST-månader (inkluderar all genomförd ST),
  • ska vara registrerad doktorand, men inte ha genomfört halvtidskontroll, vid ansökningstillfället.

Mer information på Region Stockholms webbplats

Utvärdering

Under våren 2021 genomfördes en anonym enkätundersökning bland de som tilldelats de kliniska forskartjänsterna (inklusive forskar-ST) och forskar-AT.

Forskar-ST i allmänmedicin

Forskar-ST inom allmänmedicin är ett nytt finansieringsprogram där Region Stockholm finansierar motsvarande 75 % av lönekostnaden under forskarutbildningen inom ramen för doktorandens ST-tjänst. Notera att denna satsning skiljer sig från ordinarie forskar-ST både avseende upplägg och finansieringsmodell. 

Läs mer om forskar-ST i allmänmedicin på Region Stockholms webbplats