Clinical Scientist Training Programme (CSTP)

Clinical Scientist Training Programme (CSTP) var ett program för doktorandfinansiering riktat mot läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstudenter.

CSTP är avvecklat

CSTP har varit en viktig satsning som under många år bidragit till att forskningsintresserade studenter inom KI:s professionsutbildningar fångats upp och fått en väg in i forskarutbildning.

I den översyn som gjorts på KI i samband med tillsynsbeslut från Universitetskanslersämbetet och i arbetet med ny antagningsprocess har man beslutat att tills vidare avstå från att utlysa medel inom CSTP (se mer om bakgrund till beslutet nedan).

Att stödja forskningsintresserade studenter att tidigt involveras i forskning är även fortsättningsvis angeläget för KI, och alternativa satsningar som fyller samma syfte och/eller riktas till samma målgrupp som CSTP diskuteras.

Potentiella handledare till doktorandprojekt rekommenderas att istället söka KID-medel.
Forskningsintresserade studenter, som är behöriga till forskarutbildning, rekommenderas söka utlysta doktorandplatser.

Observera att detta inte påverkar de som tilldelats CSTP-medel i tidigare utlysningar.

Bakgrund till beslutet

En ansökan till CSTP har inneburit en ansökan om finansiering, men samtidigt också i praktiken varit en ansökan till en doktorandplats. Till skillnad från t.ex. KID där en blivande handledare söker medel varefter doktorandplatsen utlyses, har upplägget för CSTP utgått ifrån att en blivande doktorand redan identifierats och därefter söker CSTP tillsammans med handledaren.

En doktorandplats kan villkoras utifrån krav på förkunskaper men endast om dessa kunskaper är nödvändiga för doktorandprojektets utförande. Att vara student i grundutbildning utan att ha tagit ut examen innebär inte att man har specifika förkunskaper.

En annan aspekt är att enligt högskoleförordningen får urval till en doktorandplats endast göras bland sökande som är behöriga till utbildning på forskarnivå, och antagning till forskarutbildning göras så snart en kandidat är utvald. Det innebär att målgruppen för CSTP egentligen är betydligt mindre än vad som gällt hittills eftersom det är en förhållandevis kort period från att studenterna är behöriga tills de tar ut examen (läkar- och psykologstudenter: efter termin 8, tandläkarstudenter: efter termin 9, logopedstudenter: vid examen).

Kontakt

Profile image

Kia Olsson

Handläggare
+46852486333
Profile image

Robert Harris

Vicerektor för forskarutbildning
KO
Innehållsgranskare:
Kia Olsson
2024-04-26