Utbetalning av KI-NIH-medel

KI-NIH-medel är ett ramanslag för delfinansiering av utbildning på forskarnivå inom neurovetenskap vid KI i samarbete med National Institutes of Health (NIH) i USA. Studenten genomför växelvis sin doktorandutbildning vid KI respektive vid NIH och spenderar minst 18 månader vid NIH i enlighet med överenskommelse i avtal (MoU) mellan KI och NIH.

Delfinansieringen motsvarar för närvarande cirka 75 % av den avtalsmässiga lönen för en doktorand. KI-NIH-medlen måste användas till doktorandens lön. Lön utbetalas av doktorandens institution. Institutionen ersätts med ett årligt schablonbelopp från Styrelsen för forskarutbildning. Maximalt utbetalas fyra årsbelopp. Ingen ersättning i form av stipendium utgår från NIH till studenten under den tid som studenten tillbringar vid NIH.

Årligt schablonbelopp

Beloppet beräknat enligt den nya principen (fyra års doktorandanställning) till dem som påbörjade utbildning på forskarnivå fr.o.m. januari 2016. Årsbeloppet enligt denna nya princip beräknas uppgå till ca 551 000 kronor.

Rekvirering och utbetalning av KI-NIH-medel

Utbetalningen av KI-NIH-medel för år 1 sker efter rekvisition medan resterande års utbetalningar (år 2-4) lyfts in i den ordinarie resursfördelningen och, med automatik, betalas ut i tolftedelar.

För att det första årsbeloppet ska betalas ut ska huvudhandledaren skicka in ifyllt KI-NIH-kontrakt (inklusive obligatoriska bilagor) tillsammans med rekvisitionsblankett och undertecknat forskarmedgivande till ansvarig handläggare för KI-NIH-medel så snart doktoranden är antagen till forskarutbildning. Notera att även doktoranden skall skriva under forskarmedgivande.

För utbetalning av det första året – observera regeln kring den så kallade brytpunkten: För rekvisitioner som inkommer till ansvarig handläggare under perioden 1 januari - 30 juni utbetalas, via överföringsuppdrag till institution, ett helårsbelopp för innevarande kalenderår. För rekvisitioner som inkommer under perioden 1 juli - 31 december görs ingen utbetalning innevarande år utan medel betalas ut via ordinarie resursfördelning under närmast följande kalenderår.

Rekvisitionsblanketten

Den övre delen av blanketten fylls i av personal vid institutionen.

Rekvisition avser: Välj Doktorand inom NIH och därefter institution.
Medel rekvireras för: Ange namnet på huvudhandledaren som tilldelats medel och doktoranden som antagits till forskarutbildning/KI-NIH-projekt, samt utlysningens diarienummer (står på KI-NIH-kontraktet), dvs. utlysningsterminen då KI-NIH-medel beviljades.
Projekt: Ange projektet medlen ska betalas ut till.
Verifikationstext: Skriv institutionsbeteckning, namn på huvudhandledare och doktorand samt KI-NIH-medel (t.ex. C1, Lisa Nilsson, Sven Karlsson, KI-NIH-medel).
Institutionens referens: Här anges namnet på ansvarig vid institutionen.

Den undre delen av blanketten fylls i av ansvarig handläggare vid Universitetsförvaltningen.

Krav för utbetalning

Tilldelning av andra fakultetsmedel: En huvudsökande som också söker och tilldelas ett liknande finansieringsstöd för projektet via t.ex KID eller liknande, får inte erhålla två sådana finansieringsstöd för samma projekt utan måste välja finansieringskälla.

Beslut om tilldelning av KI-NIH-medel fattas av Kommittén för utbildning på forskarnivå. Beslut gäller under förutsättning att:

  • Personen som blir utsedd antas till forskarutbildning vid KI, med doktorsexamen som mål, inom ett år efter att beslut om tilldelning meddelats.
  • Forskarutbildning planeras enligt inlämnad ansökan och följer gällande regelverk för forskarutbildning vid KI och övriga bestämmelser såsom angivna i avtal (MoU) mellan KI och NIH.
  • Krav för utbetalning av år 2-4: Inför utbetalningen av år två kontrolleras att doktoranden fortfarande är registrerad.
  • Inför tredje utbetalningen kontrolleras dels att doktoranden är registrerad, dels att halvtidskontrollen har rapporterats i LADOK. OBS! För att den tredje utbetalningen ska genomföras under närmast följande kalenderår krävs att halvtidskontrollen finns registrerad i Ladok senast den 15 december.
  • Inför utbetalningen av det fjärde och sista årsbeloppet kontrolleras att doktoranden fortfarande är registrerad och inte har disputerat. I normalfallet får kvarvarande medel användas till och med sex månader efter disputation.

Observera! I de fall doktoranden disputerar inom kortare tid än fyra år, eller av någon annan anledning avslutar sina forskarstudier, åligger det huvudhandledaren att snarast meddela detta till KI-NIH-handläggare och vetenskaplig koordinator för KI-NIH-programmet.

Frågor

Har du frågor kring utbetalningar kontakta Eva Gunnarsson. För övriga frågor kontaktar du Paulina Mihailova.

Profile image

Eva Gunnarsson

Controller

Paulina Mihailova

08-524 863 60
LV
Innehållsgranskare:
Lise-Lotte Vedin
2023-08-16