Bedömning av forskar-AT

Beslutet om tilldelning av forskar-AT baseras dels på styrgruppens rangordning och kvalitetssäkring av de sökande, och dels på resultatet av den personliga intervjun.

Bedömningskriterier och graderingsskala för rangordning av de sökande

Vid bedömningen skall alla ansökningar bedömas på lika grunder. Bedömningen görs med hänsyn till att den sökande kan vara såväl doktorand som disputerad: det är den vetenskapliga kvaliteten som bedöms snarare än hur långt den sökande har kommit i sin forskning.

Varje ansökan bedöms utifrån fyra kriterier plus ett genomförbarhetskriterium (dessa bedömningskriterier gäller fr.o.m. utlysningen vårterminen 2021).
Alla bedömningskriterier viktas lika (viktning *1). En utförlig beskrivning över vad som ingår i bedömningen för respektive kriterium följer.

Genomförbarhetskriteriet

 • Finns nödvändig infrastruktur för forskningsprojektets genomförande samt tillhörighet till Karolinska Institutet?
 • Finns metodologiskt kunnande att genomföra forskningsprojektet på det sätt som beskrivs?
 • Är material och metoder väl anpassade för den aktuella frågeställningen?
 • Finns etiktillstånd för forskningsprojektet eller motivation till varför etiktillstånd inte behövs?

Genomförbarhetskriteriet bedöms enligt tillfredsställande / ej tillfredsställande. Om hälften eller fler än hälften av bedömarna anser att genomförbarheten är ”ej tillfredställande” avslås ansökan.

Övriga kriterier nedan bedöms var och en för sig på en skala om 1-5 enligt följande:

5 poäng = enastående
4 poäng = utmärkt
3 poäng = mycket bra
2 poäng = bra
1 poäng = otillräcklig

Viktning av nedanstående kriterier görs enligt följande: 1 + 1 + 1 + 1.

1. Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet och potential

 • Är forskningen originell, nydanande och ifrågasättande av förhärskande åsikter eller praxis?
 • Omfattar forskningsprojektet en innovativ hypotes eller söker den lösa viktiga hinder för fortsatta framsteg inom området?
 • Innefattar forskningsprojektet nya idéer, behandlingar eller tolkningar?
 • Om målen med forskningsprojektet uppnås, berikar dessa väsentligt kunskapen inom området och vår kunskap om hälsa och sjukdom?

2. Den sökandes forskningsmeriter och potential

 • Har den sökande kunskaper, erfarenhet och motivation som bedöms gagna forskningsprojektet?
 • Finns andra redovisade erfarenheter som vittnar om initiativkraft och kreativitet?
 • Kan den sökande i sitt motivationsbrev beskriva sitt val av forskningsprojekt på ett övertygande sätt?
 • Hur rekommenderas den sökande till forskning i bifogade rekommendationsbrev/intyg?

3. Integrering av forskning med framtida klinisk verksamhet

 • Har den sökande i ansökan visat att den planerade forskar-AT-perioden kommer att bidra till en integrerad forsknings- och klinisk verksamhet för den sökande på sikt?

4. Den sökandes lämplighet/potential för klinisk tjänstgöring under forskar-AT

 • Har den sökande erfarenhet av klinisk verksamhet som bedöms gagna tjänstens genomförande?
 • Har den sökande visat kliniskt intresse genom tjänstgöring inom praktisk sjukvård?
 • Finns rekommendationsbrev?

Kvalitetssäkring av de sökande

Styrgruppen för forskar-AT poängsätter de sökande enligt bedömningskriterierna ovan. Ett medelvärde på minst 3 är ett krav för att ingå i den slutgiltiga rangordningen.

Personlig intervju

De sökande med högst rankning enligt bedömningskriterierna ovan kallas till en personlig intervju. Den personliga intervjun poängsätts.

Beslut om tilldelning

Beslutet om tilldelning fattas utifrån den slutgiltiga rangordningen. Den slutgiltiga rangordningen är en summering av styrgruppens poängsättning av de sökande (enligt bedömningskriterierna ovan) och poängsättningen av den personliga intervjun.

 

Handläggare, forskar-AT

Kia Olsson

E-post:forskar-at@ki.se

 

KO
Innehållsgranskare:
Kia Olsson
2024-05-31