Forskar-AT

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. En aktiv forskningsverksamhet vid KI är en förutsättning för att få ett forskar-AT block.

Om forskar-AT

Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen (18-21 månader) med upp till 12 månaders forskning. AT-läkaren får ledigt från den kliniska tjänstgöringen för forskning vid KI och KI ersätter institutionen för lönekostnaden (schablonbelopp). Blocken inleds och avslutas med klinisk tjänstgöring och forskningsperioderna läggs in mellan de kliniska utbildningsavsnitten (vilket innebär att AT-tjänstgöringen förlängs med upp till 12 månaders forskning).

Forskar-AT kan sökas av både doktorander på KI och disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Utlysningar

Utlysning av forskar-AT sker två gånger om året. Läs mer om utlysning av forskar-AT.

Lön under forskningstiden och nuvarande utbetalningsschabloner

Lön under forskningstiden på KI (pdf) utbetalas av institutionen där forskningen sker. KI finansierar forskningstiden och utbetalning av en schablonsumma sker till institutionen. Utbetalning från KI centralt sker till institutionen året efter att den beviljade tilldelats forskar-AT.

Information om utbetalning av medel

Utbetalningsschablonerna är relaterade till nivån för de avtalsmässiga lönerna för doktorander och disputerade med läkarexamen, och räknas upp vid eventuella förändringar i KI:s lönetrappa för doktorandanställningar. I utbetalningsschablonerna ingår även ersättning för lönekostnadspålägg (LKP) och institutionens indirekta kostnader (INDI). Från och med år 2021 kommer innevarande års beviljade Forskar-AT betalas ut som en engångsutbetalning året därpå.
Inför nytt års utbetalning kommer en översyn av schablonbeloppet göras och belopp kommer justeras vid större förändring.

Löneförhandling för disputerade görs med respektive institution.

Doktorander ska i normalfallet följa det lokala kollektivavtalet för doktorander.


Frågor om ansökan och om AT-tjänstgöringen?


Frågor om ansökningsprocessen:

HR-konsult, Karolinska Universitetssjukhuset: Susanne Rodehav 
 

Frågor om schemaläggning:

Karolinska Universitetssjukhuset: 
Christian Gustavsson och Hannes Jansson på Huddinge samt 
Peter Bergmark och Agnieszka Popowicz på Solna. 

Danderyds sjukhus: Studierektor för AT, Louise Hagander

Södersjukhuset: Karin Viklund

Capio S:t Göran: Katarina Hallén Grufman, Studierektor för AT

Övriga frågor om AT-tjänstgöringen:

Karolinska Universitetssjukhuset: Lotta Renström Koskela, AT-chef

Danderyds sjukhus: Louise Hagander, Studierektor för AT

Södersjukhuset: Kristina Rydlund, AT-chef

Capio S:t Göran: Katarina Hallén Grufman, Studierektor för AT

Handläggare, forskar-AT

Kia Olsson

E-post:forskar-at@ki.se

Enkätundersökningar inom forskarutbildningen

Under våren 2021 genomfördes en anonym enkätundersökning bland de som tilldelats de kliniska forskartjänsterna (inklusive forskar-ST) och forskar-AT under perioden 2006–2019. De kliniska forskartjänsterna inkluderar utöver forskar-ST ytterligare tre finansieringsprogram som inte riktar sig mot doktorander (klinisk postdoktor, klinisk forskare och högre klinisk forskare).

KO
Innehållsgranskare:
Kia Olsson
2024-05-31