Bedömning av KID-ansökningar

Ansökan om KID-medel görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version benämnd skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår bedömningar.

OBS! Beredningsgrupperna är sammansatta av forskare med expertis inom olika ämnesområden. Därför är det mycket viktigt att ansökan skrivs på ett sätt som gör det möjligt att bedöma av forskare utanför det specifika ämnesområdet.

Bedömningskriterier för KID-ansökningar

Vid bedömningen skall alla ansökningar bedömas på lika grunder. Ingen ansökan får särbehandlas på grund av sökandens kön, ålder, ursprung, eller annan ovidkommande grund. 

Bedömningskriterierna för skissansökan och den fullständiga ansökan skiljer sig något åt. Lämplighet som doktorandprojekt, handledning och vetenskaplig kvalitet bedöms i båda stegen, medan t.ex. planen för doktorandens lärande och projektets genomförbarhet enbart bedöms i steg 2 (fullständig ansökan).

En utförlig beskrivning av vad som ingår i bedömningen av skissansökan respektive fullständig ansökan följer nedan.

Bedömningskriterier för skissansökan

A. Suitability as a doctoral education project

 • Is the project realistic with respect to time, workload and expectations of one doctoral student?
 • Does the application clearly describe the role of the doctoral student and the different tasks of the student?
 • Is the research environment suitable for doctoral education projects? Are there opportunities for sharing knowledge and for interacting with other doctoral students and other researchers?
 • Are the sub-projects well integrated with the overall goal of the project?

B. Quality of supervision

 • Are the supervisors able to clearly describe and motivate how they intend to organize the supervision in the suggested project?
 • Is the planned supervision suitable for the doctoral education project?
  A) Is it well planned in terms of the goals of the project?
  B) Do the supervisors have the necessary competences?
  C) Do the supervisors’ different types of expertise complement each other in a way that benefits the project?

C. Scientific quality

 • Does the project involve new ideas, therapies or interpretations?
 • If the project aims are achieved, would it enrich the knowledge in the particular research field and our knowledge of health, disease and healthcare?
 • Does the overall design of the project, its research questions and hypothesis meet the standard of high scientific quality?

Bedömningskriterier för fullständig ansökan

A. Suitability as a doctoral education project

 • Is the project realistic with respect to time, workload and expectations of one doctoral student?
 • Does the application clearly describe the role of the doctoral student and the different tasks of the student?
 • Is the research environment suitable for doctoral education projects? Are there opportunities for sharing knowledge and for interacting with other doctoral students and other researchers?
 • Are the sub-projects well integrated with the overall goal of the project?
 • Are there opportunities for international sharing of knowledge and interaction (exchange/contacts)?
 • Are there alternative approaches to achieving the stated objectives, if the chosen approach does not prove successful?

B. Quality of supervision and outcomes for doctoral education

 • Are the supervisors able to clearly describe and motivate how they intend to organise the supervision in the suggested project?
 • Is the planned supervision suitable for the doctoral education project?
  A) Is it well planned in terms of the goals of the project?
  B) Do the supervisors have the necessary competences and merits?
  C) Do the supervisors’ different types of expertise complement each other in a way that benefits the project?
 • Are the outcomes for doctoral education clearly described?
 • Is it clearly described how the outcomes will be achieved?

C. Scientific quality

 • Does the project involve new ideas, therapies or interpretations?
 • If the project aims are achieved, would it enrich the knowledge in the particular research field and our knowledge of health, disease and healthcare?
 • Does the overall design of the project, its research questions and hypothesis meet the standard of high scientific quality?
 • Is the project challenging of reigning opinions or praxis?
 • Does the project seek to resolve important obstacles for continued progress within the research area?

D. Project feasibility

 • Are the total financial resources for the doctoral project realistic in relation to the scope of the project?
 • Are the available spaces, equipment and time sufficient to permit implementation of the project?
 • Is there sufficient methodological know-how to implement the project in the manner described?
 • Are materials, patients/participants/models and methods well chosen and adjusted for the hypothesis or problem area in question?
 • Is the project ethically defendable?
 • Is the time plan adequate?

Bedömningsprocess

Samtliga KID-ansökningar bedöms av aktiva forskare på KI. Skissansökningarna fördelas slumpvis mellan ett antal beredningsgrupper. Vid sammansättandet av beredningsgrupperna tas hänsyn till jäv.

Bedömning av skissansökan
Samtliga forskare i beredningsgruppen bedömer de skissansökningar som tilldelats gruppen utifrån ovanstående fastställda bedömningskriterier. Bedömarna rapporterar ”prioritet” för varje ansökan enligt: 0 = Ej acceptera; 1 = Diskuteras; 2 = Acceptera. Därefter hålls ett möte i varje beredningsgrupp för diskussion och urval av vilka sökande som godkänns och därmed går vidare till nästa steg och får lämna in en fullständig ansökan. Inga yttranden skickas ut efter denna bedömning. Samtliga sökande får besked via KI Prisma om vederbörande har gått vidare i processen, i mitten av maj.

Bedömning av fullständiga ansökan
De fullständiga ansökningarna fördelas mellan beredningsgrupperna och samtliga forskare i respektive beredningsgrupp bedömer de ansökningar som tilldelats gruppen utifrån ovanstående fastställda bedömningskriterier. Bedömarna rapporterar ”prioritet” för varje ansökan enligt: 0 = Ej acceptera; 1 = Diskuteras; 2 = Acceptera. Därefter hålls ett möte i varje beredningsgrupp där gruppen tar fram ett gemensamt förslag på vilka ansökningar beredningsgruppen föreslår bör tilldelas medel. Yttranden sammanställs med utgångspunkt från bedömarnas skriftliga förslag till yttrande och utifrån diskussionen på mötet.

Innan beslut om tilldelning fattas av Kommittén för utbildning på forskarnivå möts ordförandena samt en ytterligare person från respektive beredningsgrupp för att ta fram ett slutgiltigt förslag på tilldelning av KID-medlen. Syftet med ordförandemötet är att man ska få möjlighet att diskutera och jämföra kvalitetsnivå mellan beredningsgrupperna.

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning av KID-medel fattas av Kommittén för utbildning på forskarnivå baserat på bedömarnas rangordning och kvalitetssäkring av de sökande. Beslut fattas enligt preliminär planering vid sammanträde i oktober.

Kontakt

Paulina Mihailova

08-524 863 60