Söka medel för fristående forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser ska i första hand ges inom ramen för ett eller flera forskarutbildningsprogram eller inom forskarskolor och därmed finansieras via dessa. För övriga s.k. fristående kurser finns möjlighet att ansöka om medel från Kurs- och programkommittén.

Aktuella datum för att ansöka om medel för fristående kurser (för kurser som ges både vår- och höst ser vi gärna att medelsansökan görs för båda terminerna inför kommande år). 

Blankett för ansökan om medel för fristående forskarutbildningskurser (skickas till doctoralcourses@ki.se)

Budgetmall vid ansökan om medel för fristående kurser utöver schablonbelopp eller för kurser som överstiger 3 hp.

Kurser som kan beviljas finansiering från kommittén

Typ av forskarutbildningskurser som kan beviljas finansiering av Kurs- och programkommittén

 1. Obligatoriska och allmänvetenskapliga/generiska kurser enligt allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå.
 2. Kurser som stödjer tillämpning av statistiskt kunnande (t ex statistik med R och diverse stora statistikprogram) över forskarutbildningsprogrammens gränser.
 3. Kurser som behövs för vissa doktorander enligt allmänna studieplanen: inom försökdjurskunskap, människans biologi eller sjukdomslära, grundläggande laboratoriesäkerhet och kvalitetssäkring av klinisk forskning.
 4. Kurser som inte passar in i ett eller flera av KIs program på forskarnivå men som uppfyller följande kriterier:
  a. Det finns ett doktorandunderlag på KI för kursen.
  b. Kursen är av betydelse för doktorander från ett flertal forskargrupper.

Att kriterierna 4 a-b uppfylls ska kunna styrkas/motiveras.

Schablonbelopp och villkor för medelstilldelning

Schablonbelopp enligt tabellen nedan gäller för kurser som omfattar upp till 3 hp (motsvarande upp till två kursveckor på heltid). Kurser som ges direkt på kommitténs uppdrag (t ex allmänvetenskapliga kurser) ges en högre schablon eftersom institutionens egenintresse i sådana kurser kan antas vara lägre.

Ersättning ges för de tre första kategorierna sökande enligt urvalskriterierna, nämligen KI-doktorander, KI-post docs, samt doktorander från andra nationella eller internationella lärosäten, om inget annat anges i beslutet om medelstilldelning för den specifika kursen.

Ansökan görs till Kurs- och programkommittén vid ett tillfälle per termin (se aktuella datum) och beslut fattas i regel vid två av kommitténs påföljande möten.

Inför beslutsfattandet tar kommittén hänsyn till och diskuterar ett flertal faktorer: 

 • doktorandunderlaget på KI för den aktuella kursen (dvs hur många potentiella sökande kursen kan ha), 
 • behovet av kursen för våra doktorander (doktorandunderlaget kan vara lågt men kursen väldigt viktig för de få den riktar sig till), 
 • utbud av liknande kurser,
 • tidigare kursvärdering och kursanalys (om kursen getts tidigare),
 • kurskostnad och kommitténs budget.

Vid helt nya kursförslag diskuteras även alternativet att anordna en workshop i stället för kurs, eller som en förberedelse för att så småningom utveckla en kurs.

I beslutet om tilldelning av medel anges det beviljade beloppet med ett villkorat minimiantal doktorander och KI post docs som måste uppfyllas för att ge full ersättning. Om färre än fastställt minimiantal genomfört kursen och examinationen (dock inte nödvändigtvis med godkänt resultat) reduceras medelstilldelningen enligt en viss princip, se Rekvirering av medel.

Schablon för medelstilldelning till KIs institutioner (inkl. INDI) för anordnande av forskarutbildningskurser:

Tabellen visar ersättningsnivåer enligt schablon för forskarutbildningskurser utifrån deras omfattning i hp.
Kursens omfattning Kurser som ges på institutionens initiativ Obligatoriska och allmänvetenskapliga/generiska kurser enligt den allmänna studieplanen
1,5 hp 65 000 kr 80 000 kr
3 hp 130 000 kr 155 000 kr

Vad tilldelade kursmedel kan användas till

Kursgivande institution har möjlighet att ansöka om medel för att täcka vissa kurskostnader såsom:

 • Lärarkostnader (interna och externa)
 • Administration
 • Undervisningsmaterial (ej kurslitteratur)
 • Undervisningslokaler (exkl. INDI)

Utöver schablon kan Kurs- och programkommittén ersätta extraordinära kostnader, till exempel kostnader för externa lärare med unik kompetens, laboratorieverksamhet som kräver extra resurser och särskilt material. För detta krävs en motivering och en budget. Kursmedel kan ej användas för kostnader rörande catering/förtäring.

Ansökan – hur och när

En ansökan om medel från Kurs- och programkommittén för fristående forskarutbildningskurs skickas till doctoralcourses@ki.se inför angiven deadline. Beslut fattas på kommande möten i kommittén (i regel i mars respektive september inför nästkommande termin).

Ansökan ska innehålla:

 • Blankett för ansökan om medel för fristående forskarutbildningskurs
 • Budget och motivering, om kursen överskrider 3 hp eller om ansökan avser ett högre belopp än angiven schablon. (Använd gärna budgetmallen nedan).
 • Senaste kursanalysen för kursen (om kursen getts tidigare)

Via ansökningsblanketten intygar sökande att prefekten vid kursansvarig institution har godkänt både utsedd kursansvarig och examinator för kursen, samt intygat att institutionen tillhandahåller Ladok-administrativt stöd för den aktuella kursen.

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
Profile image

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Vladana Vukojevic

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor