Kursvärdering och kursanalys av forskarutbildningskurser

Samtliga Karolinska Institutets forskarutbildningskurser utvärderas elektroniskt av utvärderingsgruppen på UoL, på uppdrag av Kurs- och programkommittén.

Webbaserade kursvärderingar

Alla forskarutbildningskurser vid KI utvärderas elektroniskt efter avslutad kurs med en fastställd kursvärderingsmall i KI Survey. Utvärderingsgruppen på UoL (Undervisning och Lärande) har i uppdrag att göra utskicken av kursvärderingarna till kursdeltagarna och att sammanställa svaren. Uppdraget förutsätter ett samarbete med kursgivare som förser utvärderingsgruppen med aktuella listor över kursdeltagare (se vidare instruktioner nedan).

Utvärderingsgruppens uppdrag består i övrigt av att kunna bistå med konsultationer angående eventuella tilläggsfrågor, att sammanställa rapporter till kursgivare och centrala handläggare samt sammanställa alla kursvärderingar i en årlig rapport, för att vi ska kunna följa kursernas utveckling över tid. (Se nedan under dokument).

Kursvärdering enligt Högskoleförordningen

Högskoleförordningen anger i avsnittet om Kursvärderingar (1 kap. 14 §) att:
"Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna”
(Förordning, 2000:651).

Kursvärderingsfrågor

Kursvärderingsmallen består av nedanstående 18 frågor (gällande från 2022). Utöver dessa kan kursgivaren i samråd med Utvärderingsgruppen på UoL vid behov lägga till egna frågor efter den sista frågan.

 1. Kursens innehåll framgick tydligt i kursplanen.
 2. Jag var mycket motiverad att tillgodogöra mig innehållet i kursen.
 3.  Kursens lärandemål förklarades tydligt.
 4. Kursens design (upplägg och arbetsformer) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.
 5. Undervisnings- och lärandeaktiviteterna underlättade att uppnå kursens lärandemål. 
 6. Jag har, under kursen, fått tillräcklig återkoppling från lärarna och/eller de andra kursdeltagarna, när det behövts.
 7. Jag har deltagit aktivt i kursen.
 8. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.
 9. Under kursen har lärarna varit öppna för studenternas idéer och åsikter om kursen.
 10. Under kursen har jag utvecklat värdefulla kunskaper och färdigheter.
 11. Under kursen har jag utvecklat min förmåga att kritiskt analysera och värdera forskningsresultat. (Om frågan inte är relevant för kursen, välj svarsalternativet ”Inte relevant”)
 12. Examinationen var tydligt kopplad till uppfyllelse av kursens lärandemål.
 13. Jag har uppnått kursens lärandemål.
 14. Ur mitt perspektiv var arbetsbelastningen rimlig med hänvisning till antalet kurspoäng.
 15. Kursen har uppfyllt mina förväntningar om vad som är en kurs med hög kvalitet.
 16. Fanns det några delar av kursen som var utmärkta? Om så är fallet ange vilka delar och på vilket sätt.
 17. Har du några förslag på hur kursen skulle kunna förbättras? Om ja, specificera gärna vad och hur.
 18. Skulle du rekommendera kursen till andra doktorander? (Svara enbart om du är doktorand, välj annars svarsalternativet ”Inte relevant”)

Svarsalternativ (5-gradig skala):

1. I mycket liten grad
2. I liten grad
3. Delvis
4. I hög grad
5. I mycket hög grad
För fråga 11 och 18 finns även svarsalternativet Inte relevant.

Instruktioner till kursgivare

När du kontaktar utvärderingsgruppen på UoL angående din kurs, mejla till evaluation@ki.se och ange aktuell kurskod och termin i ämnesraden, exempel: ”1234 VT21”.

Kursspecifika frågor

Enkätens 18 frågor är utformade för att mäta aspekter av studentupplevd kvalitet. Om du ser ett behov av att lägga till egna kursspecifika frågor till enkäten finns visst utrymme för detta. Vi rekommenderar max sju tilläggsfrågor för att enkäten inte ska överstiga totalt 25.

Skicka föreslagna frågor senast två veckor (14 dagar) innan kursens slutdatum tillsammans med föreslagna svarsalternativ/svarsskala till zoe.saflund@ki.se på utvärderingsgruppen, UoL. Anpassa helst frågorna till den svarsskala som används för de obligatoriska frågorna: to a very small extent, to a small extent, to some extent, to a large extent, to a very large extent.

Om du vill få hjälp med att formulera kurspecifika frågor, kontakta zoe.saflund@ki.se, senast tre veckor (21 dagar) innan kursens slutdatum.

Underlag för utskick av kursvärdering

OBS! Senast dagen efter kursstart ska en deltagarlista skickas till utvärderingsgruppen på UoL enligt följande:

Deltagarlista i Excel med e-postadresser till kursdeltagarna. Varje e-postadress ska ligga i en separat cell. Namnge filen med kurskod, termin och eventuell numrering av kurstillfälle (om kursen ges vid flera tillfällen samma termin). Exempel: 1234_VT24_2 (om det är det andra tillfället av kursen under vårterminen 2024).

Kursvärderingen kommer att skickas ut dagen efter kursslut, om inget annat överenskommits. Det kan vara fördelaktigt om deltagarna hunnit få återkoppling på examinationsuppgifterna innan de besvarar kursvärderingen, varför ett något senare datum för utskick kan meddelas utvärderingsgruppen när man ser att en fördröjning kommer att ske, t ex vid inlämningsuppgifter. En kursvärdering bör dock komma så nära kursslut som möjligt.     

Deltagarna kan besvara enkäten under två veckor och två påminnelser skickas under denna period. När enkäten är stängd och avslutad kommer utvärderingsgruppen att skapa två rapporter som sedan skickas som rapportlänkar till dig som kursansvarig. 

Kursvärderingsrapporter

Resultatet av kursvärderingen sammanfattas i en rapport* i två versioner:

I den korta rapporten har de öppna frågorna och eventuella kursspecifika frågor plockats bort. Denna version skickas också till kursdeltagarna från utvärderingsgruppen och det är även denna rapportlänk som du lägger in i kurstillfället vid nästa annonsering av kursen i kurskatalogen.

Den fullständiga rapporten inkluderar samtliga frågor, alltså även öppna och kursspecifika. Denna använder du som grund för din kursanalys och som del av din rapportering till aktuellt forskarutbildningsprogram eller forskarskola, alternativt till Kurs- och programkommittén.

*Notera att det, för att säkerställa anonymiteten, krävs minst fem svarande för att en rapport ska genereras.

Om du önskar göra en mer djupgående analys av resultatet från kursvärderingen kan du begära att utvärderingsgruppen även skickar resultatet som Excelfil.

Rapporterna genereras så snart svarstiden för den specifika kursvärderingen har löpt ut och det finns möjlighet att få den automatiskt skickad från KI Survey till kursgivarna (kursansvarig och eventuella kontaktpersoner i kurskatalogen). För att få denna automatisering att fungera måste mottagarna ha loggat in i systemet en gång. Efter den första inloggningen skapas en profil, vilket är allt som behövs för att rapporterna ska kunna skickas utan manuell hantering. Följ länken för inloggning, välj Karolinska Institutet och logga in med ditt KI-konto.

Vad är skillnaden mellan kursvärdering och kursanalys?

Kursvärdering är kursdeltagarnas återkoppling som görs anonymt via en webbaserad enkät.
Kursanalysen är den sammanfattning som den kursansvarige gör baserat på resultatet från kursvärderingen, lärarnas erfarenheter från kursen, andra datakällor samt en beskrivning av de eventuella förändringar som planeras till följd av det som framkommit.

Syftet med kursvärdering

Syftet med kursvärderingar är att kunna kontrollera kvaliteten på kurserna och att förbättra kvaliteten av framtida kurser. En generell enkät för alla kurser möjliggör jämförelser angående kurskvalitet.

Kursvärderingarna ska komma ett flertal intressenter till del:

 • Ansvariga lärare och kursadministratörer
 • Kursdeltagarna och nya sökande till kursen
 • Kurs- och programkommittén
 • Styrgruppen för aktuellt forskarutbildningsprogram/forskarskola
 • Kursansvariga institutioner

Sedan juni 2002 är det obligatoriskt för KI:s kursgivare att anordna kursvärdering (Högskoleförordningen 1993:100).

Hur kursdeltagare kan informeras

Kursdeltagarna ska ges tillgång till resultaten från både tidigare kursvärdering och den de själva deltagit i, åtminstone den kortare versionen, samt den kursansvariges reflektioner (kursanalysen). Här är några förslag på hur och när detta kan göras:

Före kursen:

 • Bifoga länken till den senaste kursvärderingsrapporten (kort version) i kurstillfället som ska publiceras i kurskatalogen, så att den är tillgänglig för sökande.
 • Berätta för kursdeltagarna i början av kursen om den kommande kursvärderingen. Detta kan exempelvis göras vid introduktionsföreläsningen i samband med förklaringen av kursens lärandemål, kursdesign, beskrivning av bedömningsförfarandet och när praktisk information ges.
 • I de fall kursen har getts tidigare, berätta för kursdeltagarna om tidigare deltagares synpunkter på det senaste kurstillfället och hur dessa har beaktats.

Inför kursavslut:

 • Berätta för kursdeltagarna vilken typ av information som förväntas erhållas genom kursvärderingen och hur informationen är tänkt att användas.
 • Berätta för kursdeltagarna när och hur de kan förväntas få återkoppling på enkäten.

Efter kursen:

 • Utvärderingsgruppen på UoL skickar kursvärderingsrapporten (kort version) till kursdeltagarna.
 • Återkoppla till kursdeltagarna genom att berätta vilka eventuella ändringar som planeras inför nästa kursomgång, som resultat av deras återkoppling samt vad som inte kommer att beaktas och varför.

Det är viktigt att kursdeltagarna vet att de har blivit lyssnade till. Dessutom säger kursdeltagare/studenter ofta att de engagerar sig mer när de vet att deras åsikter beaktas.

Kursanalys - kursansvarigs utvärdering

Kursanalysen ska sammanfatta kursens utfall, kursgivarens reflektioner och slutsatser samt presentera förbättringsförslag inför nästa kurs.

Analysen ska baseras på kursvärderingsrapporten och andra eventuella mätverktyg under kursens gång, liksom kursgivarens erfarenheter från kursen. Speciellt fokus ska läggas på kursens förbättringsområden utifrån de synpunkter och förslag som framkommit i kursvärderingen. Det är viktigt att dessa synpunkter benämns och kommenteras, oavsett om de leder till planerade förändringar eller inte. Kursgivaren visar genom kursanalysen att hen reflekterat över och tagit ställning till framförda synpunkter och har en plan för hur de ska användas i utvecklingen av kursen, alternativt har valt att lämna dem åt sidan och kan motivera sitt val.

Kursens styrkor kan i kursanalysen lyftas fram som goda exempel om de ses som ett resultat av valt tillvägagångssätt, t.ex. med utgångspunkt i utvärdering av tidigare kurs eller i nya pedagogiska insikter och idéer.

Blanketten för kursanalys finns i två versioner, en för kurser som ges inom program och en för övriga (dvs fristående kurser och kurser som ges inom forskarskolor). Det som skiljer blanketterna åt är att blanketten för programkurser även efterfrågar antagningsdata, som behövs för programmens årliga rapportering.

Kursanalysblankett för kurser inom forskarutbildningsprogram.

Kursanalysblankett för kurser som är fristående eller ges inom en forskarskola.

Kursanalysblanketten skickas till styrgrupp eller motsvarande för den forskarskola eller det forskarutbildningsprogram inom vilken/vilket kursen har getts. Styrgruppen återkopplar till kursansvarig på samma blankett med synpunkter och förbättringsförslag. För kurser med finansiering från Kurs- och programkommittén (KPK) skickas kursanalysen med övriga handlingar i samband med rekvirering av beviljade medel. KPK återkopplar till kursgivarna terminsvis.

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
Profile image

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Vladana Vukojevic

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor