Vaccination

Medarbetare (som omfattas av företagshälsovårdsavtalet) vid Karolinska Institutet, har rätt att kostnadsfritt erhålla det vaccinationsskydd som är motiverat, med hänsyn till riskerna de utsätts för i arbetet.

Vänd dig till företagshälsovården Avonova Hälsocenter för mer information.

Blodsmitta

Personal som i arbetet riskerar att utsättas för blodsmitta vid stickskada, skärskada eller blodstänk skall erbjudas vaccination mot Hepatit B.

Tuberkulos

Personal, som ej tidigare vaccinerats, skall erbjudas vaccination mot tuberkulos (BCG-vaccination) om man har patient/vårdkontakt vid tjänstgöring inom lung- eller infektionsklinik, tbc-laboratorier och vid obduktionsarbete.

Något ökad risk för TBC-smitta kan föreligga för tandläkare, tandhygienister, arbetsterapeuter, audionomer, logopeder samt sjukgymnaster varför vaccination kan erbjudas även dessa grupper. En BCG- vaccination skall alltid föregås av ett tuberkulin test (PPD-test).

För vaccination mot Hepatit B samt BCG kontaktas företagshälsovården Avonova Hälsocenter. Detta ingår i företagshälsovårdsavtalet.

Tjänsteresa utomlands

Vid tjänsteresa utomlands rekommenderas att en individuell bedömning görs beroende av resmål och verksamhet. Ytterligare information kan erhållas genom vaccinationsmottagning eller UD/Sida. Vaccinationen och vaccinet bekostas av institutionen.

Studenter hänvisas till studenthälsan vid KI.