Transport av biologiskt material och kemiska produkter

Flera typer av kemikalier och biologiska prover räknas som farligt gods. Både svenska och internationella lagar reglerar hur farligt gods får transporteras.

På den här sidan finns information om några av de saker som bör beaktas innan man skickar eller transporterar farligt gods. Både vad gäller interna som externa transporter.

Interna transporter

Som interna transporter räknas transporter inomhus genom allmänna ytor och på gångvägar inom Campusområdet. För transporter mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset via allmän väg gäller ADR-regler. Läs mer under stycket Externa transporter.

Transporter av biologiskt material och kemiska produkter ska alltid ske på ett säkert sätt för både människor och miljö. Det säkerställs genom att bedöma risken vid transport i den lokala riskbedömningen. 

Transporter genom allmänna ytor

Allmänna ytor är exempelvis öppet entréplan, trapphus, kulvert, skyway eller hissar där det är många människor i rörelse. När transporter sker genom dessa ytor ska en utvidgad riskbedömning utföras där följande bör beaktas:

  • Passage genom ytor med stor genomströmning av personer eller där mycket människor uppehåller sig bör undvikas.
  • Mängden biologiskt material och kemiska produkter som transporteras ska minimeras.
  • Transportväg och tidpunkt bör särskilt anpassas vid transport av större mängder.
  • Personlig skyddsutrustning får inte bäras i allmänna ytor och ska heller inte behövas då transportförpackningar ska vara rena från kontaminering på utsidan.
  • Materialet ska packas så att läckage/spill förhindras även om man tappar förpackningen. För vägledning se dokumentet ”Packa provet rätt”, under Länkar.

Externa transporter 

KI erbjuder daglig transport av vetenskapliga prover mellan Karolinska Sjukhuset/Campus Solna och Karolinska sjukhuset/Campus Flemingsberg, via slingbilen "the Scientific Sample Shuttle". Tjänsten är kostnadsfri för anställda och studenter vid KI.

Läs mer på sidan "Scientific Sample Shuttle".

Definition av farligt gods

Till farligt gods räknas ämnen som har farliga egenskaper och som kan, om ej korrekt hanterat vid transport, orsaka skador på människor, miljö eller egendom. Exempel på farliga egenskaper är:

  • Explosiva, brännbara och/eller frätande kemikalier
  • Giftiga eller smittsamma ämnen

Instruktioner för hur man tar reda på om ett ämne räknas som farligt gods finns i dokumentet "Räknas ditt prov som farligt gods?", under Dokument längre ner på sidan.

Farligt gods med hög riskpotential

Det finns även särskilt känsligt gods, s.k. farligt gods med hög riskpotential. Eftersom denna typ av ämnen bedöms kunna användas för att orsaka skada i samhället, behöver de hanteras på ett sådant sätt att de inte lätt kan stjälas. Därför finns det en särskild skyddsplan (under Dokument) som beskriver rutiner för dessa transporter.

Vid KI kan detta gälla vissa smittförande ämnen. Vilka det gäller kan du se i dokumentet Lista på kategori A-ämnen som finns längst ner på sidan. Dessa kan inte skickas med slingbilen.  Om du behöver sända ämnen/prover i kategori A måste KI:s säkerhetsrådgivare för farligt gods (kontaktuppgifter nedan) kontaktas för vidare information och utbildning.

Det är avsändarens ansvar

Lagstiftning, såsom ADR för vägtransport, RID för järnvägstransport och IATA för flygtransporter, reglerar hur farligt gods ska transporteras på ett säkert sätt. ADR gäller på allmän väg men transporter inom samma campus (ex. gångvägar inom området) är undantagna.

Det är avsändarens ansvar att se till att godset är rätt klassificerat, korrekt förpackat och uppmärkt, inklusive UN-nummer och tillämpliga varningssymboler. Avsändaren ska även förse transportfirman med komplett godsdeklaration och information om avsändare och mottagare. Dessutom ska avsändaren kontrollera att transportfirman har tillstånd att frakta farligt gods.

Global transportservice

Fem transportörer med licens att transportera farligt gods finns med på KI:s ramavtal. För mer information, läs på sidan “Global transportservice”.

Pendelbussen

Pendelbussen har INTE tillstånd att transportera farligt gods. De enda prover som får föras med på pendelbussen är “Undantaget medicinskt prov” förutsatt att det är korrekt förpackat och uppmärkt samt att någon reser tillsammans med paketet.

Läs mer om ”Undantaget medicinskt prov” i dokumentet ”Räknas ditt prov som farligt gods?". Både kolsyreis och flytande kväve klassas som farligt gods och får inte medföras på pendelbussen.

Kontakt:

Vid frågor som berör transport av farligt gods, kontakta säkerhetsrådgivaren Patrik Klettner Carlsson på Stenarecycling. Kontaktuppgifter till Patrik:

Telefon: 0725-690 611 eller via e-mail: patrik.klettner.carlsson@stenarecycling.se

MV
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-06-10