Strålsäkerhet

Arbete med strålning måste ske enligt strålskyddslag, strålskyddsförordning samt föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Det gäller både på Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (K).

Alla KI:s medarbetare, studenter och anknutna forskare vars arbete involverar strålning ska:

 • genomgå obligatoriska kurser (se Kurslänk längre ned på sidan, KI-login krävs för access)
 • tillämpa de skyddsåtgärder som gäller för respektive strålningstyp (se kursmaterial samt strålskyddsföreskrifter)
 • delge KI:s strålskyddsexpert en kopia på verksamhetens riskbedömning RADRA (se Dokument).

Joniserande strålning

Innan implementering av en ny metod/procedur/moment som involverar joniserande strålning ska nedan listade krav vara uppfyllda.

Radioaktiva isotoper (öppna strålkällor)

Berörd forskargrupp/corefacilitet ska erhålla en lokal licens från strålskyddsexpert. Begäran om lokal licens skickas per e-post till strålskyddsexpert (se Kontakter).

Arbete som involverar öppna strålkällor kräver obligatoriska kurser som ska genomföras enligt  nedan:

 • Webbkurs Introduction to Radiation Protection (se Kurslänk). Denna kurs ska repeteras inom fem år.
 • Lärarledd kurs Open radioactive sources (se Kurslänk). Denna kurs ska repeteras inom fem år.
 • Praktisk introduktion på isotoplaboratoriet med forskargruppens strålskyddsbiträde.
 • Granska lokala strålskyddsföreskrifter (se Dokument).

Varje forskargrupp/corefacilitet ska delge strålskyddsexpert en kopia på signerad delegation för strålskyddsbiträde (se Dokument). Strålskyddsbiträde ska utöver obligatoriska kursmoment (listade ovan) även genomföra kurserna nedan:

 • Webbkurs Radiation safety assistant (se Kurslänk)
 • Webbkurs KLARA radiation registration (se Kurslänk)
 • Introduktion med strålskyddsombud (se Kontakt)

Röntgenutrustning

Röntgenutrustning skall alltid inköpas och avvecklas i samråd med strålskyddsexpert. Berörd forskargrupp/corefacilitet ska utse en kontaktperson som tillser att förebyggande underhåll och strålsäkerhetskontroll utförs enligt tillverkares rekommendation.

Alla medarbetare som ska arbeta med röntgenutrustning ska genomgå de obligatoriska moment som listas nedan. Logga in för att erhålla access till kurslänk.

 • Webbkurs Introduction to Radiation Protection (se Kurslänk). Denna kurs ska repeteras inom fem år.
 • Webbkurs Systemspecific webbkurs.
  • Bestrålningsskåp/röntgenkabinett XStrahl CIX2/CIX3 KM (se Kurslänk)
  • Bestrålningsskåp/röntgenkabinett XRad 320 (se Kurslänk)
  • Mobil röntgenutrustning (se Kurslänk)
  • Bildgivande dentala röntgensystem (begäran om kurs, se Kontakter)
  • Övriga röntgensystem, kontakta KI:s strålskyddsexpert
 • Praktisk introduktion i samråd med respektive utrustnings kontaktperson. Notera att introduktion ska bokas via iLabs för Xstrahl CIX2/CIX3.

UV-ljus

Inför inköp av utrustning som involverar UV-ljus ska alltid strålskyddsexpert informeras. Respektive forskargrupp/corefacilitet ska utse en kontaktperson för forskargruppens/corefacilitetens utrustning. Denna kontaktperson tillser att förebyggande underhåll och strålsäkerhetskontroll sker enligt tillverkares rekommendation.

Medarbetare som ska arbeta med UV-ljus ska genomgå webbkurs Basic UV safety (se Kurslänkar) samt praktisk introduktion tillsammans med utrustningens kontaktperson.

Riktvärden för exponering av UV-ljus finns i SSM:s föreskrift 2008:48 (se Länkar).

Laser

Kontakta till KI:s strålskyddsexpert inför inköp av laser som faller inom ramen för tillståndsplikt (klass 3B eller klass 4) enligt SSM:s föreskrifter 2014:4 och 2018:27 (se Länkar).

Kärnämnen

Hantering av kärnämnen ska ske enligt KI:s föreskrifter för kärnämneskontroll (se dokument), som utformats efter Euratom 302/2005 (se länkar). Kärnämnena är uran, torium och plutonium. Alla medarbetare som involveras i arbetet med kärnämnen ska gå webbkurs Nuclear holding at KI (se Kurslänk).

Kontakt

Övergripande strålsäkerhet
Tillståndshavare: rektor@ki.se, KI:s växel: 08-524 800 00.
Strålskyddsexpert KI: Sofia Skyttner, sofia.skyttner@ki.se, tel: 073-712 15 79.

Strålsäkerhetsfrågor i KI:s lokaler
Strålskyddsombud ANA Futura: Marjan Amiri, marjan.amiri@ki.se
Strålskyddsombud Biomedicum: Johanna Steen, johanna.steen@ki.se
Strålskyddsombud Neo: Johan Dethlefsen, johan.dethlefsen@ki.se

Strålsäkerhetsfrågor i Karolinska Universitetssjukhusets lokaler
Cyclotron: Jonathan Siikanen, jonathan.siikanen@regionstockholm.se
Dental: Nils Kadesjö, nils.kadesjo@regionstockholm.se 
Röntgen KI Nord: rontgenfysiksolna.karolinska@regionstockholm.se
Röntgen KI Syd rontgenfysikhuddinge.karolinska@regionstockholm.se
Öppna strålkällor KI Syd: Annie Bjäreback, annie.bjareback@regionstockholm.se
Öppna strålkällor KI Nord: Joachim Nilsson, joachim.nilsson@regionstockholm.se
K:s växel: 08-123 700 00

Profile image

Sofia Skyttner

Säkerhetssamordnare

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C5.CMB
 • H1.Klinisk geriatrik
 • H1.Neurogeriatrik
 • H5.Klin immunologi
 • H5.Laboratoriemedicin
 • H7.Endokrinologi och diabetes
 • H7.Hematologi
 • H7.Medicin, Huddinge
 • H7.Metabolism/ICMC
 • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • H9.Med njursjukdomar
 • K2.Kardio
 • OF.Odontologi
 • UF.IT-Avdelningen
 • UF.Juridiska avdelningen
 • UF.Kommunikationsavdelningen
Logga in med KI-ID
SS
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-01-23