Studievägledning på program och på fristående kurs

Studievägledaren arbetar genom hela utbildningen dels som en vägvisare för studenten dels med studieadministration huvudsakligen i Ladok.

Riktlinjer för studievägledning 

Den program- och kursspecifika studie- och karriärvägledningen vänder sig framförallt till studerande vid KI och ska i utdrag:

 • informera om innehållet i utbildningen, behörighetskrav, antagning, urval och ge fördjupad information om programmens upplägg, utbildningar och arbetsmarknad. 
 • erbjuda individuella väglednings- och planeringssamtal rörande de fortsatta studierna, studievanor eller studiesociala frågor
 • erbjuda kompetens i de regelverk som finns både i form av lag, förordning och lokala regler och riktlinjer samt tolkning av studenträttsliga frågor i specifika studentärenden. 
 • följa upp studieresultat för att i ett tidigt skede kunna fånga upp studenter som har problem med att klara utbildningen. De studenter som önskar ska erbjudas vägledningssamtal där möjligheterna att gå vidare kartläggs. I samråd med kursansvarig institution planeras eventuella insatser
 • handlägga enskilda studentärenden som till exempel studieuppehåll, återupptagande av studier, studieavbrott, ansökan om undantag från behörighetsvillkoren till högre kurs/termin och antagning till senare del av program eller till enstaka kursplats inom program. I dessa ärenden ska ett nära samarbete ske med kursansvarig institution 
 • medverka till att nyantagna studenter får en bra introduktion till utbildningen.

Arbetsuppgifterna som studievägledare

Arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter varierar mellan olika institutioner och program men innehåller i stora drag följande:

 • välkomstinformation till nyantagna studenter - delta vid introduktionen av nyantagna studenter
 • resultatuppföljning - inför ny kurs/ termin för att följa upp studiegången
 • behörighetskrav, information om och uppföljning
 • handlägger studieuppehåll och återupptag
 • handlägger ansökan om undantag från behörighetskrav
 • studieplanering - för studenter som behöver individuell studieplan eller individuell studiegång
 • omregistrering på kurs
 • beställer omtillfälle för kurs
 • studiesociala frågor
 • studenträttsliga frågor kring regler, riktlinjer och anvisningar på KI
 • stöd kring diskriminering, kränkning och lika villkor
 • stöd och information om studieteknik
 • stöd i stress och oro, hänvisas också till Studenthälsan
 • intyg som inte går att få ut från Ladok och som kräver signatur och stämpel till exempel till migrationsverket, kan hänvisas till Registrator (både svenska och engelska)
 • viss övergripande information om karriärvägar
 • information till studenter och kollegor kring examen och examenshögtid.
study guidance
studievägledning Foto: Annika Falkuggla