Handläggning efter beslut i disciplinnämnden för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Information om handläggning inom KI:s utbildningsorganisation efter beslut om åtgärd i disciplinnämnden om student använt otillåtna hjälpmedel, försökt vilseleda, plagierat, stört verksamheten eller diskriminerat.

 1. Vid beslut om avstängning ska examinator ombesörja att studenten stängs av från all undervisning och utbildning, inklusive kursaktiviteter (till exempel i Canvas) under den aktuella perioden.
  Under avstängningstiden får studenten inte delta i någon undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid Karolinska Institutet.

  Ladok-support vid gemensamt verksamhetsstöd tillser att avstängningen markeras i Ladok.

  Samordnare för studenter med funktionsnedsättning gör uppehåll för eventuellt stöd under avstämningsperioden.

 2. Avstängd student får ha kontakt med Studenthälsan och studievägledningen, i övrigt får studenten inte ha kontakt med eller utnyttja resurser inom universitetet. Studenten initierar själv kontakt med programmets studievägledare eller med Studenthälsan. 
  Student- och doktorandombuden vid Medicinska föreningen (MF) kan ge stöd åt studenten under hela processen i disciplinärendet. 
   
 3. Studievägledaren hanterar de studieadministrativa processerna i Ladok för vidare studier efter avstängningen.
  När studenten ska återuppta sina studier kan det vara värdefullt att ta ett vägledande samtal och klargöra vilka regler som gäller till exempel avseende behörighetskrav till kurser på högre termin och hur studenten kan planera för att komma i fas med studierna.
  I det fall studenten frångår programmets studieplan ska en individuell studieplan beslutas och diarieföras. Det ska framgå vilka kurser som ska ingå i utbildningen för examen,  se särskild ordning.
   
 4. Frågor om överklagande hänvisas till disciplinnämndens handläggare.
   
 5. För stöd till studenten hänvisas till studievägledningen, Studenthälsan och Student- och doktorandombuden vid MF (Medicinska Föreningen), kontaktinformation finns på KI:s webbsida och MF:s webbsida.

FAQ om rättning av examination, omtenta och omregistrering

 • Endast examinator får besluta om betyg enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen.
 • Effekter av avstängningen bör inte mildras genom särskilda åtgärder. 
 • Rättningar får ske först efter beslut i disciplinärendet.
 • Studenten ska följa undervisningen tills beslut i ärendet är fattat. Inga disciplinära åtgärder får vidtas under utredningen.
 • Student som inte har gjort sig skyldig till vilseledande vid prov eller liknande ska få sin examinationsuppgift rättad, direkt när beslutet kommer från disciplinnämnden.
 • Studenter som är avstängda ska inte delta i kurser, därför kan de inte registreras i Ladok på ett kurstillfälle som startar inom avstängningsperioden.
 • Studenter har rätt att genomföra examinationer under utredningen. Det ger att studenter misstänkta för fusk kan genomföra omexaminationen. Examinator rekommenderas att rätta den senare inlämnade uppgiften och lägga denna till grund för betyg. Om examinator senare finner att även den första examinationsuppgiften (som har varit föremål för disciplinärendet) ska rättas och skulle ge studenten ett högre betyg ska examinator ändra betyget genom ett ändringsbeslut.
 • En examination gjord innan avstängningen ska dokumenteras i Ladok. Beslut om avstängning ska inte utgöra ett hinder mot att resultat rapporteras in i Ladok, även under pågående avstängning. Kontakta Ladok-supporten.
 • Examinator är inte skyldig att rätta examinationen när en student har befunnits skyldig till någon form av vilseledande vid prov eller liknande eftersom examinationsuppgiften då är ogiltig.
 • Under avstängningen kan studenten registrera sig på kurser som ska läsas efter avstängningen via kontakt med studievägledare.
 • I de fall studenten ska läsa en del av  en kurs efter avstängningen ska man skapa ett nytt kurstillfälle som startar när avstängningen är avslutad, och motsvarar resterande del av kursen. Studenten kan registreras när avstängningen är avslutad.
 • Finns det omexaminationer eller kurstillfällen inplanerade så kan den som har varit avstängd delta. Det bör inte skapas särskilda tillfällen för att en avstängd ska ”komma i kapp”. Skapas det särskilda tillfällen ska alla studenter med rester etcetera erbjudas att delta vid det tillfället.
 • Studenten får ha kontakt med studenthälsan och studievägledningen under avstängningen, i övrigt får studenten inte ha kontakt med eller utnyttja resurser inom universitetet. Kursansvarig, lärare och annan personal på KI ska inte kommunicera med den som är avstängd utöver att hänvisa till studievägledare och/eller studenthälsan.
 • Student- och doktorandombuden inom studentkåren kan vara ett stöd för studenten under hela processen.

Checklista vid disciplinåtgärder

Vid kursstart ska examinator/ kursansvarig klargöra vad som förväntas i kursen, vad det akademiska lärandet består av och hur det kommer examineras samt tydliggöra vad som förväntas vid examination och konsekvenserna för studenter av en eventuell anmälan.

 1. Vid misstanke om disciplinärende ska examinator ta ett samtal med studenten. Vid samtalet bör man ta upp misstanken och be om studentens perspektiv. Vidare kan man informera om studievägledningen samt student- och doktorand ombudens funktion och informera om att ombuden kan med i vid möten.
 2. Kvarstår misstanken är examinator skyldiga att anmäla till rektor på adress:  rektor@ki.se
 3. Examinator/den som anmält gör en del av underlaget i ärendet men examinator behöver inte ta ställning till om uppsåt till vilseledande finns eller inte, det är upp till disciplinnämnden att bedöma.
  Ärendet ska hanteras skyndsamt (inom några dagar).
 4. Studenten får yttra sig till disciplinnämnden, det sköts av handläggarna vid disciplinnämnden.
 5. Vid beslut om att ärendet ska hänskjutas till disciplinnämnden ska examinator/den som anmält närvara och yttra sig i nämnden, där studenten också närvarar.
 6. Studievägledare informeras en vecka innan, i samband med kallelsen till mötet, att student är kallad till disciplinnämnden.
 7. Studenten bör förbereda sig inför mötet med till exempel en redogörelse för vad som hänt samt med information om datum för VFU och examinationer som kan påverka avstängningsperioden.
 8. Vid beslut om avstängning informeras, studenten, examinator, studievägledningen och Ladok-support, omgående.
  Lämnas ärendet utan åtgärd eller med en anmärkning till studenten informeras inte studievägledningen. 
  Samordnare för funktionsnedsättning tar bort eventuellt stöd under avstämningsperioden.
 9. Ladok-support lägger in avstängningsperioden i Ladok.
 10. Examinator ser till att studenten stängs av från undervisningen och kursaktiviteter (tex i Canvas) under den aktuella perioden, vanligen i samarbete med utbildningsadministratör.
 11. Studievägledningen hanterar de studieadministrativa processerna i Ladok för vidare studier efter avstängningen.
 12. Studenten kontaktar på eget initiativ sin studievägledare för vägledning, Studenthälsan för konsultation eller Studentombudet på MF.