Anvisningar för handläggning och bedömning av reell kompetens vid ansökan om tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Reell kompetens är den samlade kompetens en person har oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte. Vid tillgodoräknande av reell kompetens prövas om de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten åberopar är av sådan beskaffenhet och har sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning som de är avsedda att tillgodoräknas för.

  • Diarienummer: 3-1032/2018
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2018-02-15
  • Beslut: Styrelsen för utbildning
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
  • Beredning med: Arbetsgrupp: Maria Watter,grundutbildningsansvarig, ordförande Anna Carin Wahlberg, programdirektor, Karin Garming Legert, programdirektor

Sammanfattning av anvisningarna

Att göra bedömningar av reell kompetens är både komplext och tidskrävande. Eftersom bedömningarna görs av respektive examinator eller särskilt utsedd tjänsteman är beslutsfattarna många inom Karolinska Institutet medan antalet tillgodoräknandeärenden grundat på reell kompetens är relativt sett få, vilket gör att de flesta beslutsfattare har liten erfarenhet och kontinuitet gällande dessa bedömningar.

I syfte att skapa förutsättningar för en så korrekt, likvärdig och effektiv handläggning och bedömning som möjligt av dessa ärenden och i möjligaste mån underlätta beslutsfattarens arbete ges här ett förslag till process för ansökan och bedömning samt förslag till metoder att använda för bedömningen. Valet av metoder liksom bedömningen av underlaget är beslutsfattarens eget. Beslutet ska vara välgrundat och dokumenterat, med en beskrivning av både process och metodik samt en motivering för på vilket sätt underlaget visar på måluppfyllelse. Investeringen i bedömningen bör dock även stå i proportion till omfattningen av tillgodoräknandet liksom utgå ifrån kvaliteten på underlaget.

Anvisningarna i sin helhet