Så kommunicerar du varumärket – standardtexter och tonalitet

Kommunikation är en viktig del i att bygga varumärket Karolinska Institutet. Att planera kommunikationen och använda standardiserade texter för att beskriva verksamheten samt att sträva efter sammanhållen ton i text och bild bidrar till att på ett enhetligt, kvalitativt och effektivt sätt kommunicera KI.

Tagline som kort beskriver vad KI är

En tagline är en kort och kärnfull formulering som kan användas för att övergripande lyfta fram det budskap som är viktigast för verksamheten. KI:s nuvarande tagline beskriver KI:s verksamhet. Den är samma oavsett målgrupp, och används exempelvis på ki.se, i e-postsignatur och på övergripande trycksaker.

Svensk tagline

Ett medicinskt universitet

Engelsk tagline

A medical university

Profiltext för att berätta om KI

Profiltexterna är korta, standardiserade beskrivningar av organisationen som du använder för att på ett kärnfullt, korrekt och konsekvent sätt kommunicera vad Karolinska Institutet är. Profiltexterna använder du till exempel i rekryteringsannonser och på baksidan av broschyrer. KI:s profiltexter är uppdaterade i enlighet med Strategi 2030.

Svensk profiltext

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Engelsk profiltext

Karolinska Institutet is one of the world’s leading medical universities. Our vision is to advance knowledge about life and strive towards better health for all. Karolinska Institutet accounts for the single largest share of all academic medical research conducted in Sweden and offers the country’s broadest range of education in medicine and health sciences. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet selects the Nobel laureates in Physiology or Medicine.

Så uttrycker du dig i text och bild

Verksamheten vid KI är inspirerande och intressant för många och ska därför kommuniceras som sådan. Ett av de mest trovärdiga sätten att kommunicera är att låta olika grupper inom universitetet komma till tals och med egna ord gestalta verksamheten. Forskare, studenter, medarbetare, alumner och ledning får gärna berätta om KI med egna ord.

Utformning av text- och bildmaterial varierar dock beroende på olika målgrupper.

Skriv din text enligt KI:s skrivregler

En text ska anpassas efter innehåll, format/kommunikationskanal, situation, mottagare osv. Sträva efter att texter med KI som avsändare är: enkla och raka; korrekta till innehåll och grammatik; skrivna enligt KI:s skrivregler för skriftlig kommunikation samt följer språklagen (2009:600).

Använd rätt bildspråk 

KI eftersträvar att använda ett bildspråk som är genusmedvetet, normkritiskt och följer diskrimineringslagen (2008:567). Bildspråk utformas i enlighet med KI:s grafiska profil och avsnittet om bilder.