Varumärket representerar hela KI

Vårt varumärke representerar hela organisationen och samtliga verksamheter inom universitetet. Inga projekt, enheter, avdelningar eller institutioner, ska ha egna varumärken. I praktiken innebär det att inga organisatoriska enheter ska ha egna logotyper eller särskiljande namn.

Dekorativ bild.

Risker med att använda varumärket på fel sätt 

Om medarbetare och studenter inom KI skapar egna varumärken leder det till en otydlighet kring vem som är avsändare. KI riskerar att inte få önskad särskiljningsförmåga om det skapas olika varumärken under huvudvarumärket. En samlad avsändare, KI, ökar organisationens samlade legitimitet.

Vinster med att använda varumärket på rätt sätt 

KI får större genomslag för verksamheten genom att samlas under ett varumärke; kommunikationen blir starkare, tydligare och lättare att känna igen. 

Det blir också lättare att arbeta för att påverka de associationer som målgrupperna har om KI. Alla avdelningar, institutioner och projekt inom KI drar nytta av positiva effekter genom att använda varumärket på rätt sätt. 

Ett starkt arbetsgivarvarumärke

Ett starkt varumärke är bland annat viktigt för rekryteringen av nya medarbetare. Arbetsgivarvarumärke kallas den del av varumärkesarbetet som handlar om att utveckla, forma och kommunicera KI som arbetsgivare. Det är alltså inget eget varumärke utan tydliggör vad KI erbjuder som arbetsplats – värdegrund, organisationskultur och våra övergripande mål.

Varumärket i samarbete med andra 

Innan KI ingår samarbete med annan part som innebär att KI:s varumärke används, måste samarbetets eventuella påverkan på varumärket beskrivas och värderas.

Svara på följande frågor innan samarbete:

  • Vilken tänkbar påverkan har samarbetet på KI:s varumärke?  
  • Är samarbetet i linje med KI:s värderingar? 
  • Är samarbetet till nytta för KI? 

Visar det sig att användning av KI:s varumärke i samarbete med den andra parten är i linje med KI:s värderingar och till nytta för KI, ska användningen regleras i avtal. 

Avtal om varumärkesanvändning

I många avtalsmallar finns bestämmelser om varumärkesanvändning men i vissa fall behöver du ta fram ett specifikt licensavtal som reglerar varumärkesanvändning. I licensavtalet regleras i vilken omfattning som motparten ska få använda varumärket och på vilket sätt varumärkena får exponeras tillsammans. I samarbeten där man ingår avtal utan rätt att exponera varandras varumärke ska detta specificeras i en varumärkesklausul i det huvudsakliga samarbetsavtalet. 

Se även avsnitt ”Profilera externt varumärke tillsammans med KI:s logotyp och varumärkesnamn” som finns på sidan Så använder du KI:s namn och logotyp

Juridiska avdelningen

Ta hjälp av KI:s avtalsjurister för att skriva ett licensavtal.

Oberoende och likabehandlingsprincip – att tänka på vid samarbeten 

Eftersom Karolinska Institutet är en statlig myndighet gäller likabehandlingsprincipen. Likabehandlingsprincipen innebär att KI ska behandla alla lika. Denna princip är viktig att tänka på när KI beslutar om att låta externa aktörer använda KI:s varumärke. 

Karolinska Institutet Holding AB 

Ett exempel på reglerat undantag från KI:s riktlinjer för varumärket är helägda holdingbolaget Karolinska Institutet Holding AB och dess dotterbolag:

  • Karolinska Institutet Innovations AB
  • Karolinska Institutet Science Park AB

Bolagen använder egna logotyper baserade på Karolinska Institutets; med KI:s sigill samt samma typsnitt för ordbilden. Karolinska Institutet Holding AB och de bolag som ingår holdingbolagets koncern ska följa KI:s grafiska regler. 

Undantag ska alltid vara beslutade av universitetsdirektören.

SG
Innehållsgranskare:
2024-01-25