Rekvirera medel från Kurs- och programkommittén

Efter avslutad forskarutbildningskurs eller -aktivitet som finansierats av Kurs- och programkommittén rekvireras de på förhand beviljade medlen. Här kan du läsa om vad en rekvisition ska innehålla samt hur ett avdrag görs ifall det villkorade antalet deltagare inte uppfylls.

Medel för kurser och aktiviteter som arrangerats inom ett eller flera forskarutbildningsprogram rekvireras från detta/dessa.

Övriga kurser (fristående kurser) och aktiviteter som har fått medel beviljade av Kurs- och programkommittén, rekvirerar sina medel i enlighet med nedanstående instruktion.

Det beviljade beloppet och villkoren för detta står i det protokollsutdrag som delgivits efter fattat beslut av Kurs- och programkommittén.

Rekvirering av kursmedel

Ersättning kan ges för kursdeltagare som är registrerade doktorander (vid KI eller annat nationellt eller internationellt lärosäte) eller post docs vid KI (d v s tillhörande de tre första kategorierna sökande enligt urvalskriterierna).

En rekvisition av beviljade kursmedel från Kurs- och programkommittén ska innehålla:

  • Rekvisitionsblankett (som Word-fil)
  • Kursanalys (kursansvariges sammanfattning och reflektioner utifrån resultatet av kursvärderingen med eventuella förslag till förbättringar, se Kursvärdering och kursanalys)
  • Kursvärderingsrapport från KI Survey (se Kursvärdering och kursanalys) - denna anges som länk i blanketten för kursanalys, behöver ej bifogas som dokument.
  • Deltagarlista där det framgår kursdeltagarnas namn, personnummer, datum för start av forskarutbildning (och då vid vilket universitet) alternativt angivet om deltagaren är post doc vid KI samt vilka som genomfört kursen inklusive examinationen (inte nödvändigtvis med godkänt resultat). (KI post docs ska ha styrkt sin status via inskickad svarsblankett signerad av handledare/PI). Det går bra att använda Resultatlista för forskarutbildning eller en Excellista. Ange också eventuella sena avhopp (30 dagar före kursstart eller senare), giltigt eller ogiltigt skäl samt eventuell debiterad administrativ avgift (se Hantering av sena avhopp).

Kompensation ges normalt för kursdeltagare som är registrerade doktorander (vid KI eller annat nationellt eller internationellt lärosäte) eller post docs vid KI, dvs tillhörande de tre första kategorierna sökande enligt utvalskriterierna.

Underlagen skickas i ett mail till doctoralcourses@ki.se.

Det är viktigt att medel för avslutade kurser rekvireras innevarande år så att utbetalningarna kan ske rätt budgetår.

Princip för reduktion av beviljade kursmedel

Vid färre antal doktorander och KI post docs som genomfört kursen än fastställt minimiantal reduceras medelstilldelningen enligt följande princip:

Andel doktorander / KI post docs jämfört med minimikrav Andel av belopp som utbetalas
90 - 100 % 100 %
80 - 89 % 90 %
70 - 79 % 80 %
60 - 69 % 70 %
50 - 59 % 60 %
40 - 49% 50 %
30 - 39 % 40 %

Se även vad som gäller för avdrag vid sena avhopp som sker före eller under kursens gång: Hantering av sena avhopp.

Rekvirering av medel för andra lärandeaktiviteter

För belopp under 5 000 kr kan rekvirering göras direkt efter meddelat beslut om tilldelning. En aktivitetsvärdering och reflektion av arrangörerna i överenskommelse med koordinatorn för forskarutbildning ska skickas till doctoralcourses@ki.se senast fyra veckor efter avslutad aktivitet.

Belopp om 5 000 kr eller mer kan rekvireras efter avslutad aktivitet. Följande ska då skickas till doctoralcourses@ki.se:

  • rekvisitionsblankett (som Word-fil)
  • aktivitetsanalys (på avsedd blankett)
  • aktivitetsvärdering (PDF)
  • ekonomisk redovisning

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor