Kurskrav och val av kurser för doktorander

Efter antagning till forskarutbildning ska du som doktorand tillsammans med din handledare skriva din individuella studieplan (ISP). Utgångspunkten är den allmänna studieplanen och de individuella förutsättningarna.

A red apple on top of a book

För din hjälp presenterar vi på denna sida kurser som är obligatoriska för alla eller för vissa doktorander. Här finns också andra allmänvetenskapliga och generiska kurser som inte är obligatoriska men likväl kan vara viktiga. Syftet är att ge dig som doktorand en bättre överblick vid valet av kurser och upprättande av din individuella studieplan.

 

Kurskrav inom forskarutbildningen

I den allmänna studieplanen (ASP) beskrivs hur kurskravet ser ut och när under utbildningen det ska vara uppfyllt. Som doktorand följer du vanligtvis (om du inte under utbildningen har bytt till en senare version) den version av den allmänna studieplanen som gällde vid tillfället för antagning till forskarutbildning, vilket innebär att det kan se något olika ut för olika doktorander.  Kravet skiljer sig även åt beroende på din utbildningsbakgrund och inriktning på forskningen.

Doktorandintroduktionen ingår i kurskravet för alla doktorander. Läs mer om denna och hur du anmäler dig

Att planera kurser i den individuella studieplanen

I den individuella studieplanen (ISP) planerar du, tillsammans med din handledare, vilka kurser (och andra lärandeaktiviteter) du behöver genomföra under utbildningens gång. Vilka kurser som finns tillgängliga på KI kan du se på följande sätt:

  • Aktuella kursplaner kan sökas fram via vårt system för forskarutbildningskurser, Fubas (KI-inloggning krävs). Av kursplanen framgår inte hur ofta en kurs brukar ges. Därför har vi sammanställt översikter för forskarutbildningsprogrammens planerade kurser respektive de allmänvetenskapliga och obligatoriska forskarutbildningskurserna (se nedan).
  • Kurser som kommer att ges kommande termin presenteras i kurskatalogen. Denna publiceras en gång per termin och är öppen för ansökan under tre veckor. Ansökan sker direkt i katalogen. Se vidare om att söka forskarutbildningskurser.

Doktorander inom våra forskarskolor följer respektive forskarskolas kurspaket, men kan behöva gå ytterligare kurser.

Forskarutbildningsprogrammens kurser

Projektspecifika kurser ges inom våra tematiska forskarutbildningsprogram . Kurserna är öppna för alla doktorander och söks via kurskatalogen.

För programmens planerade kursutbud inom respektive forskningsområde, se översikten planerade kurser inom forskarutbildningsprogrammen.

Obligatoriska och allmänvetenskapliga/generiska forskarutbildningskurser

Här nedanför presenterar vi kurser som är obligatoriska för alla eller för vissa doktorander och som utannonseras via kurskatalogen, samt hur ofta dessa kurser brukar ges. Här listas också andra allmänvetenskapliga/generiska kurser som inte är obligatoriska men likväl kan vara viktiga. Syftet är att ge dig som doktorand en bättre överblick vid valet av kurser och upprättande av din individuella studieplan.

Förkortningar/märkning

  • "VT", "HT" eller "VT och HT" anges vid respektive kurs i listan nedan och anger hur ofta (och vilka terminer) kursen normalt erbjuds.

Statistik

Kurserna i statistik syftar till att ge dig som doktorand grundläggande förståelse för statistik och hur det används inom medicinsk forskning, eller att (inom mer avancerade kurser) fördjupa kunskapen i användning av statistik inom ditt forskningsområde.

Kurserna kan även hjälpa dig att uppnå det examensmål som rör kunskap och förståelse:

"Visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet".

KI erbjuder också kurser i användning av populära statistikprogram som Stata, SAS och R.

Se varje enskild kursplan för information om vilket statistikprogram som används vid den aktuella kursen.

Vid frågor om tillgodoräknande av andra statistikkurser, kan institutionens studierektor kontakta kursgivarna för nedanstående kurser för hjälp med att bedöma om minimikravet uppfylls.

 

Grundläggande statistik (utan krav på förkunskaper)

3134 Basic Course in Medical Statistics, 3 hp, VT och HT. Kontakt: medstat@ki.se

2609 Basic Course in Medical Statistics - a distance course, 3 hp, VT och HT. Kontakt: medstat@ki.se

3042 Biostatistics I: Introduction for epidemiologists, 3 hp, VT. Kontakt: johanna.bergman@ki.se

Kurs 3134, 2609 och 3042 har motsvarande innehåll. Kurs 3042 har dock fokus på epidemiologiska studier.

 

Intermediär och avancerad statistik (med förkunskapskrav)

2738 Intermediate Medical Statistics: Regression models, 3 hp, VT. Kontakt: medstat@ki.se

Förkunskapskrav: Grundläggande medicinsk statistik, eller motsvarande. 

5314 Biostatistics II: Logistic regression for epidemiologists, 1,5 hp, HT. Kontakt: fu-adm.gph@ki.se

Förkunskapskrav: Epidemiologi I, Biostatistik I, eller motsvarande.

5519 Biostatistics II: Logistic Regression for Epidemiologists,  1,5 hp, VT. Kontakt: gunilla.nilsson.roos@ki.se

Förkunskapskrav: Epidemiologi I, Biostatistik I, eller motsvarande.

3142 Biostatistics III: Survival analysis for epidemiologists (using Stata), 1,5 hp, VT. Kontakt: gunilla.nilsson.roos@ki.se

Förkunskapskrav: Epidemiologi I, Biostatistik I, Biostatistik II, eller motsvarande

2992 Biostatistics III: Survival analysis for epidemiologists (using R), 1,5 hp, HT. Kontakt: gunilla.nilsson.roos@ki.se

Förkunskapskrav: Epidemiologi I, Biostatistik I, Biostatistik II, eller motsvarande

5531 Practical Introduction to Multilevel Data Analysis: From Data Collection to Results Interpretation, 3 hp, VT. Kontakt: aleksandra.bujacz@ki.se

Förkunskapskrav: se kursplanen.

Kurs 5314 och 5519 har motsvarande innehåll. Kurs 3142 använder statistikprogrammet Stata medan kurs 2992 använder R, i övrigt har kurserna samma innehåll.

Obs! Det finns flera avancerade statistikkurser i kurskatalogen. Dessa anordnas framför allt inom epidemiologiprogrammet men också av t ex Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat, LIME).

Kurser i statistikprogram

Nedanstående kurser har fokus på specifika statistikprogram.

Obs! Att kunna använda sådana verktyg på bästa sätt kan vara kan vara avgörande för din forskning, men kurspoängen för statistikprogramkurser kan inte räknas för att uppfylla kurskravet för statistik enligt allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå. Detta med anledning av att fokus för statistikprogramkurser är på syntax och programmering snarare än att lära sig statistiskt tänkande, vilket man förväntas lära sig på statistikkurserna.

Av kurserna i R är 2953, 2958, 2971 och 5300 alla på samma (grundläggande) nivå, med något olika inriktning, medan kurs 6003 är en fördjupningskurs med förkunskapskrav.

2953 Statistics with R - from data to publication figure, 3 hp, VT och HT. Kontakt: alen.lovric@ki.se

2958 Introduction to R, 1,5 hp, HT. Kontakt: gunilla.nilsson.roos@ki.se

2971 Introduction to R - data management, analysis and graphical presentation, 2,5 hp, VT och HT

5300 Get started with R – Programming Basics, Data Analysis and Visualisation, 3 hp, VT och HT. Kontakt: billy.langlet@ki.se

6003 Intermediate R –Data Science and Visualization Techniques Beyond Base R, 3 hp, HT (Förkunskapskrav: se kursplanen). Kontakt: billy.langlet@ki.se

3143 Introductory course in SAS programming, 1,5 hp, VT. Kontakt: fu-adm.gph@ki.se

2868 Advanced course in SAS programming for health care data, 1,5 hp, HT. Kontakt: thomas.frisell@ki.se

5315 Fundamentals of Stata Language, 1,5 hp, HT. Kontakt: fu-adm.gph@ki.se

3028 Grundkurs i SPSS, 1,5 hp, VT och HT. Kontakt: olivia.ekberg@ki.se

Faciliteter på KI som erbjuder professionella tjänster inom statistik

För vägledning i att välja statistikprogram konsultera experterna. Faciliteter på KI som erbjuder professionella tjänster inom statistik är:

- Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)
- Biostatistics Core Facility

Forskningsetik

Syfte och krav för kurser i forskningsetik för doktorander.

Doktorander som ska arbeta med försöksdjur behöver även kunskaper inom försöksdjursvetenskap, se nedan.

Följande forskarutbildningskurser i forskningsetik uppfyller kurskravet enligt den allmänna studieplanen:

3118 Forskningsetik, 1,5 hp, VT och HT. Kontakt: nicoletta.raic@ki.se

2964 Medicinsk forskningsetik/Medical research ethics, 1,5 hp, VT och HT. Kontakt: annelie.jonsson@ki.se

Utöver dessa finns det kompletterande kurser som kan vara av intresse för vissa doktorander, t ex för doktorander inom registerforskning.

Om du går en kurs i forskningsetik vid ett annat lärosäte och vill få den tillgodoräknad, tänk på att den måste motsvara KI:s krav. Se Syfte och krav för kurser i forskningsetik för doktorander.

Att kommunicera vetenskap

God färdighet i att kunna kommunicera sin forskning för olika målgrupper och i olika sammanhang är av stor betydelse för den enskilda forskares framgång, för forskarsamhället och för samhället i övrigt.

Kurserna i vetenskaplig kommunikation syftar till att underlätta för dig som doktorand att uppnå examensmålet som rör färdighet och förmåga:

" Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt".

Alla doktorander som antas från den 1 januari 2018 skall kunna visa upp minst 1,5 hp i att kommunicera vetenskap. Detta inkluderar kurser i att skriva vetenskap/populärvetenskap, muntlig framställning av vetenskap samt presentationsteknik. Dessa kurser räknas in som allmänvetenskapliga för doktorander som antogs före den 1 januari 2018.

Att bli bra på att kommunicera vetenskap kräver ständig träning i att skriva och presentera samt återkommande återkoppling av bl.a. handledarna och andra forskargruppsmedlemmar.

Kurser i muntlig vetenskaplig kommunikation:

2787 Present your research!, 1,5 hp, HT och VT. Kontakt: anna.hildenbrand.michelman@ki.se

5231 Oral Presentation of Own Research, 1,5 hp, VT och HT. Kontakt: anna.hildenbrand.michelman@ki.se

5747 Mastering Science Communication and Public Engagement: From Research To Resonance, 3 hp, VT och HT (Tidigare kursnummer 3147). Kontakt: liisa.olsson@ki.se

Kurser i skriftlig vetenskaplig kommunikation:

2561 Writing science and information literacy (online), 3 hp, VT och HT. Kontakt: jenny.simeus@ki.se

2618 Write your research results and get them published, 3 hp, VT och HT. Kontakt: anna.hildenbrand.michelman@ki.se

5227 Advanced Scientific Writing, 1,5 hp, VT och HT. Kontakt: anna.hildenbrand.michelman@ki.se

Kurser i muntlig och skriftlig kommunikation:

5506 Research Communication in Health Science, 1,5 hp, VT (vartannat år). Kontakt: per.palmgren@ki.se

Försöksdjursvetenskap

För doktorander som ska använda försöksdjur i sin forskarutbildning är kurs i försöksdjursvetenskap obligatorisk.

Se Komparativ Medicins hemsida för vidare information om obligatoriska samt andra kurser inom försöksdjursvetenskap.

Laboratoriesäkerhet

Doktorander som ska genomföra hela eller delar av sina forskningsstudier på ett laboratorium och som saknar grundläggande kunskap i laboratoriesäkerhet, måste inhämta sådana kunskaper motsvarande minst 1,5 hp. På KI anordnar vi denna kurs:

2690 Basic Laboratory Safety, 1,8 hp, VT och HT. Kontakt: christina.johansson.1@ki.se

Om du vill tillgodoräkna dig motsvarande kunskaper från annat lärosäte behöver dessa motsvara ovanstående kurs. Studierektor föreslås kontakta kursansvariga för vägledning.

Kvalitetssäkring av klinisk forskning

För doktorander som bedriver klinisk forskning enligt definitionen ”forskning på levande personer eller forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter” och är antagna från den 1 januari 2018 är det obligatorisk att inhämta kunskaper om kvalitetssäkring av klinisk forskning motsvarande minst 1 hp, före halvtid. För doktorander enligt definitionen ovan som är antagna senast december 2017 och för doktorander som bedriver forskning endast på biologiskt material från människor är detta en rekommenderad kurs, men ej obligatorisk.

Följande kurser som uppfyller kravet kan hittas i kurskatalogen:

2621 Klinisk forskning och Good Clinical Practice: protokoll, informerat samtycke och ansökan i enlighet med lagar/regler, 1,5 hp, VT. Kontakt: olivia.ekberg@ki.se 

5274 Introduktionskurs i kliniska studier: från idé till arkivering, 1,5 hp. Kontakt: helen.eriksson@ki.se

5580 Quality Assurance of Clinical Research, 1,5 hp, VT och HT. Kontakt: pierre.lafolie@ki.se

5740 Quality Assurance in Research From a Global Perspective, 3 hp.  Kontakt: claudia.hanson@ki.se

5743 Fundamentals of Quality Assurance in Medical Science and Public Health Research, 1,5 hp, VT. Kontakt: fu-adm.gph@ki.se

Därutöver anordnar flera av KI:s kliniska forskarskolor kurser på 1-1,5 hp inom ämnet som uppfyller kravet.

Människans biologi eller sjukdomslära

För doktorander som saknar medicinsk högskoleutbildning är det obligatoriskt att inhämta kunskap motsvarande 3 hp om människans biologi eller sjukdomslära eller motsvarande.

Följande forskarutbildningskurser ges regelbundet vid KI:

2644 Human physiology - an overview, 3 hp, VT och HT. Kontakt: stefan.reitzner@ki.se

5253 Human Physiology - distance course, 3 hp, VT och HT. Kontakt: stefan.reitzner@ki.se

3109 Pathology, 3 hp, VT och HT. Kontakt: timea.szekerczes@ki.se

Följande kurs som ges parallellt med läkarprogrammet uppfyller också kravet för den som saknar medicinsk högskoleutbildning:

3220 Basic Human Neuroscience, 10 hp, VT och HT. Kontakt: Lennart.Brodin@ki.se

Pedagogik/undervisning och lärande

3181 Introduction to Teaching and Learning in Higher Education, 1,5 hp, VT. Kontakt: per.palmgren@ki.se

6002 Teaching and Learning in Higher Education: An Online Doctoral Course, 3 hp, HT). Kontakt: per.palmgren@ki.se

Vid intresse av kurs i pedagogisk forskning, välkommen att kontakta ämnesansvarig för forskning i medicinsk pedagogik på LIME​​​​​​.

Vetenskapsteori

3073 Philosophy of science and the concept of health, 1,5 hp, VT och HT. Kontakt: annelie.jonsson@ki.se

Bioinformatik

5235 Basic bioinformatics, 2,5 hp, VT/HT. Kontakt: lina.diaz@ki.se eller ping.chen@ki.se

5633 Bioinformatics Analysis and Visualisation of Medical Genomics Data, 3 hp, VT. Kontakt: Carsten.Daub@ki.se

Öppen vetenskap och reproducerbar forskning

2963 Open Science and Reproducible Research, 3 hp, VT och HT (ny kursplan under arbete). Kontakt: Gustav.Nilsonne@ki.se

Vetenskaplig illustration och datavisualisering

5642 Vetenskaplig illustration och datavisualisering, 3 hp, VT och HT. Kontakt: Gustav.Nilsonne@ki.se

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
Profile image

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Vladana Vukojevic

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor