Att söka forskarutbildningskurser

I början av 2024 inför vi ett nytt system, Fubas, för forskarutbildningskurser på Karolinska Institutet (KI). Ansökan till kurser görs direkt i kurskatalogen och utan att skapa en sökandeprofil. På denna sida har vi samlat information kring ansökan till forskarutbildningskurser. För dig som sökt våra kurser förut innebär det några nyheter som det är bra att känna till.

Kurskatalogen

Karolinska Institutet har en kurskatalog per termin, med ansökningsperiod under ca tre veckor. Ansökan görs inför nästkommande termin. För aktuell ansökningsperiod se Kurskatalog och lediga kursplatser.

Ett kurstillfälle är öppet för ansökan när det har en blå knapp ”Ansök”. Sista ansökningsdag anges på knappen:

Ansök knapp
Ansök knapp Foto: N/A

Klicka på plustecknet för att se information om det aktuella tillfället.

Kursplanen hittar du som en PDF-bilaga till katalogtexten.

Ansökan

Om inloggning och ansökan

 • Om du har ett KI-konto är det alltid denna inloggning du ska använda vid ansökan. Övriga sökande väljer alternativet Ansök utan KI-konto.
   
 • Varje kursansökan är unik, dvs du gör en ansökan per kurs och utan att skapa en sökandeprofil i systemet.
   
 • Behörig till forskarutbildningskurser på KI är du som är doktorand (på KI eller annat lärosäte), eller är disputerad. Du som har en pågående ansökan till forskarutbildning och förväntar dig att få ett besked innan antagning till kursen görs, kan söka kurser som tillhörande sökandekategorin ”övriga sökande”. I samband med antagning gör kursgivaren en bedömning av varje sökande som behörig eller obehörig.

Att fylla i ansökan 

 • I ansökningsformuläret ska du fylla i vilken sökandekategori du tillhör. Skriv enbart ett av de givna alternativen och med exakt formulering. Behöver du kommentera gör du det i motiveringen till sökt kurs.
   
 • Att ge en motivering till sökt kurs är alltid obligatoriskt, så förbered gärna detta innan du ska ansöka.
   
 • Som KI postdoc behöver du till din ansökan bifoga ett intyg som styrker att du har en postdoctjänst vid KI eller Region Stockholm vid tidpunkten för kursen. Förbered detta innan du ansöker.
   
 • Som extern sökande (dvs du som saknar KI-id) är bilagd kopia på pass (eller annan ID-handling) obligatoriskt. Förbered detta innan du ansöker.
   
 • Ansökan måste vara komplett när du skickar in den, eftersom du inte har åtkomst till din ansökan för att göra ändringar/kompletteringar efter att ansökan är inskickad. (Om något måste ändras, kontakta kursens kontaktperson).

Efter inskickad ansökan 

 • När du skickat din ansökan får du ett bekräftelsemejl till den mejladress du uppgett (din KI-mejl om du ansökt med ditt KI-id).
   
 • När du får ett erbjudande om antagning har du sju dagar på dig att tacka ja, därefter går din plats vidare till nästa person på reservlistan. Bevaka din mejl regelbundet. Om du inte längre är intresserad av kursplatsen är det bra om du aktivt tackar nej till erbjudandet, så att kursplatsen genast kan erbjudas någon annan.
   
 • I samband med att du tackar ja till erbjudande om antagning måste du intyga att kursen ingår i din individuella studieplan (om du är doktorand) och att din handledare (för disputerade sökande: din PI/chef) är informerad om avbokningsvillkoren. Förbered genom att informera om detta i förväg, så att du direkt kan tacka ja till ett antagningserbjudande när det kommer. Se nedan under Kursdeltagarens intygande.

Urval och antagning 

Urval och antagning görs av respektive kursgivare efter avslutad ansökningsperiod. Tidpunkten kan variera något men alla kursgivare uppmanas att påbörja antagningen snarast. Kursgivaren börjar med att göra en bedömning av varje sökande som behörig/obehörig. 

Urvalet och rangordningen av behöriga sökande görs utifrån KI:s generella urvalskriterier (dvs kategorier sökande) och därefter kursens specifika urvalskriterier som angetts i kurskatalogen. Kursgivaren rangordnar de sökande i systemet, som sedan automatiskt hanterar antagningen av reserver.

Antagningsbesked och att acceptera kursplats

Antagningsbesked skickas med mejl från systemet (no-reply.fubas@ki.se) till den mejladress du uppgett i ansökan.

Det finns tre olika antagningsbesked:

 1. Antagen
  Antagningsbesked med erbjudande om kursplats måste besvaras inom svarstiden, via en personlig länk, för att behålla den erbjudna platsen (alternativt tacka nej för att lämna den till annan sökande). Om du inte svarar i tid, eller tackar nej, går platsen vidare till nästa sökande i kön.
 2. Reserv
  Antagningsbesked gällande reservplacering skickas till alla behöriga sökande som inte kunnat beredas plats i den första antagningsomgången. Av mejlet framgår din köplats. Inget svar krävs. Ett nytt besked skickas om du senare erbjuds en plats.
 3. Obehörig
  Obehöriga sökande, dvs sökande som vid antagningstillfället inte är doktorander eller disputerade, får ett antagningsbesked om att ha bedömts vara obehörig (se behörighet och urval). Obehöriga sökande kan inte erbjudas plats.

För att kunna tacka ja till erbjuden kursplats måste du först besvara frågor om intygande, se nästa punkt.

Kursdeltagarens intygande

För att kunna tacka ja till erbjuden kursplats måste du intyga att du godkänner avbokningsvillkoren och att din handledare (för disputerade sökande: din PI/chef) är informerad om sökt kurs och om avbokningsvillkoren. Ingen signatur av handledare (eller PI/chef) krävs. Intygandet ser ut så här:

Kursdeltagandes intygande för att acceptera kursplats

Om du är doktorand:

Genom att tacka ja till erbjuden kursplats intygar du att din handledare är informerad om avbokningsvillkoren samt att du godkänner dessa enligt nedan.

Om du är postdoc/annan disputerad sökande:

Genom att tacka ja till erbjuden kursplats intygar du att din forskargruppsledare (PI) är informerad om avbokningsvillkoren samt att du godkänner dessa enligt nedan.

 

Förhinder att delta i kursen ska meddelas kursens kontaktperson senast 30 dagar före kursstart. Senare återbud, frånvaro eller avhopp (inklusive ej genomför examination) utan giltigt skäl kan resultera i en administrativ avgift (upp till 3 000 kr) för handledare/PI/chef. Giltigt skäl för frånvaro är samma som gäller vid anställning (sjukdom, vård av barn, osv).

 

För att gå vidare och tacka ja till kursplatsen måste du först intyga följande:

¤ Jag har läst och godkänner avbokningsvillkoren

¤ Jag förstår att min handledare (för disputerade sökande: PI/chef) kan debiteras en administrativ avgift om jag lämnar sent återbud, uteblir eller hoppar av kursen.

¤ Jag har informerat min handledare (PI/chef) om sökt kurs och om avbokningsvillkoren

Registrera dig på kursen i Ladok

Via Ladoks studentgränssnitt registrerar du dig på kursen inför kursstart. Registreringsperioden är öppen från två veckor före kursstart fram tills kursens sista dag.

Att återta ansökan eller lämna återbud till kurs

Om du har sökt en kurs men vill ta tillbaka din ansökan innan ett antagningserbjudande skickats måste du kontakta kursens kontaktperson. Genom att återta ansökan snabbar du på eventuell reservantagning för kursen.

Om du har tackat ja till en kursplats och måste lämna återbud ska detta göras snarast via Ladoks studentgränssnitt och till kursens kontaktperson. Tänk på att återbud senare än 30 dagar före kursstart betraktas som sent avhopp och kan leda till att din handledare debiteras en administrativ avgift. Undantag görs för frånvaro med giltigt skäl (intyg kan komma att efterfrågas). Att utebli från kurs likställs med avhopp.

Tänk på: Forskarutbildningskurser är avgiftsfria. Tomma kursplatser på grund av sena avhopp ställer till problem för kursgivaren, både vad gäller kursplanering och administration samt utebliven finansiering. Vid för lågt deltagarantal kan kursen komma att ställas in med kort varsel, vilket drabbar andra sökande.

Support för kurskatalogen

Om du har frågor om kursen du ska söka är det kursens kontaktperson du ska kontakta. Uppgiften hittar du i kurskatalogen.

Om du har tekniska problem med din ansökan vänder du dig till Fubas användarsupport: fubas@ki.se

Vid övergripande frågor kring kurskatalogen och att söka forskarutbildningskurser: doctoralcourses@ki.se