Behörighet och urval till forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser vid Karolinska Institutet (KI) är öppna för doktorander vid samtliga universitet och högskolor samt postdocs vid KI och andra disputerade sökande. Antagning sker utifrån i första hand generella och i andra hand kursspecifika urvalskriterier.

Three apples in row, one with another colour.

Behörighet

Enbart sökande som är antagna till forskarutbildning eller är disputerade är behöriga att antas.

Vissa kurser kan även ha särskilda behörighetskrav, dvs krav på förkunskaper. I dessa fall anges detta i kursplanen.

Urvalskriterier för forskarutbildningskurser

Om det finns flera sökande än kursplatser till en forskarutbildningskurs måste urval ske. Hur detta urval går till beskrivs nedan.

Generella urvalskriterier

Följande prioritetsordning gäller när KI har huvudansvar för kursen:

1. Doktorander antagna till forskarutbildning vid Karolinska Institutet

Observera att doktorander i särskilda KI-samarbetsprogram inom utbildning på forskarnivå jämställs med KI-doktorander.  Vilka samarbetsprogram som avses framgår av följande länk.

2. Post docs vid KI

För att tillhöra kategorin “Postdocs vid KI”, i samband med ansökan till forskarutbildningskurser, måste den sökande kunna bevisa att hen har en postdoctjänst vid KI eller region Stockholm vid tidpunkten för kursen. Dessutom ska större delen av arbetstiden tillägnas egen forskning (även om jobbtiteln kan vara en annan än postdoc). Den som har fått sin doktorsexamen mer än fem år före kursens start (med upp till 24 månaders förlängning pga föräldraledighet, långstidssjukskrivning, AT-tjänstgöring, icke-akademisk tjänstgöring eller arbetslöshet) anses inte längre vara postdoc i detta avseende.

Om den sökande inte kan bevisa att hen har en postdoctjänst vid KI eller region Stockholm vid tidpunkten för kursen, hanteras kursansökan som tillhörande kategorin ”övriga sökande”.

3. Doktorander från andra universitet och högskolor

Den sökande är antagen till forskarutbildning vid ett lärosäte i Sverige eller utomlands.

4. Övriga sökanden

Till denna kategori hör disputerade sökande (utöver postdocs vid KI, se ovan), t ex lärare och forskare.

Du som har en pågående ansökan till forskarutbildning och förväntar dig att få ett besked innan antagning till kursen görs, kan söka kurser som tillhörande sökandekategorin ”övriga sökande”. I samband med antagning gör kursgivaren en bedömning av varje sökande som behörig eller obehörig.

Kursspecifika urvalskriterier

Inom ovanstående kategorier görs sedan urval utifrån de kriterier som beskrivs för varje kurs i kurskatalogen.

Sökanden inom kategorin "övriga sökande" kan komma att erbjudas en reservplats i väntan att kursen får fler sökande som är ersättningsgrundande för kursgivaren (vilket normalt är sökande i kategori 1-3).

För de flesta allmänvetenskapliga kurser är startdatum för utbildning på forskarnivå ett urvalskriterium, se dock respektive kurstillfälle. Obs! Felaktigt angivet startdatum som doktorand i din personliga profil gör ansökan ogiltig.

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
Profile image

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor