Rekvirera medel från Kurs- och programkommittén

Efter avslutad forskarutbildningskurs eller -aktivitet som finansierats av Kurs- och programkommittén kan de på förhand beviljade medlen rekvireras. Här kan du läsa om vad en rekvisition ska innehålla samt hur ett avdrag görs ifall det villkorade antalet deltagare inte uppfylls.

För kurser och aktiviteter som har fått medel beviljade av Kurs- och programkommittén (KPK), rekvireras medel i enlighet med nedanstående instruktion.

Det beviljade beloppet och villkoren för detta står i det protokollsutdrag som expedierats efter fattat beslut av KPK.

Har du arrangerat en kurs eller annan lärandeaktivitet med finansiering från ett forskarutbildningsprogram?

Vänd dig då till aktuellt program för rekvirering efter avslutad kurs/aktivitet. Se forskarutbildningsprogrammens uppdrag och anvisningar gällande principer för ekonomisk ersättning för kurskostnader.

Rekvirering av kursmedel

En rekvisition av beviljade kursmedel skickas i ett mail till doctoralcourses@ki.se och ska innehålla:

  • Rekvisitionsblankett (som Word-fil)
  • Kursanalys inklusive kursvärderingsrapporter
  • Deltagarlista där det framgår kursdeltagarnas namn och personnummer samt vilken urvalsgrupp de tillhör (typ av sökande) liksom universitetstillhörighet. Det ska även framgå vilka som har genomfört kursen inklusive examinationen (dock inte nödvändigtvis med godkänt resultat) och eventuella sena avhopp (30 dagar före kursstart eller senare), giltigt eller ogiltigt skäl för avhopp samt eventuell debiterad administrativ avgift (se Hantering av sena avhopp). Det går bra att utgå från listan över sökande hämtad från KIWAS och anpassa den för syftet. 

Ersättning från Kurs- och programkommittén ges, om inget annat anges i beslutsprotokollet, för kursdeltagare som är doktorander (vid KI eller annat nationellt eller internationellt lärosäte) eller post docs vid KI, d v s tillhörande de tre första kategorierna sökande enligt urvalskriterierna.

Det är viktigt att medel för avslutade kurser rekvireras innevarande år så att utbetalningarna i möjligaste mån kan ske på rätt budgetår.

Princip för reduktion av beviljade kursmedel

När det villkorade minimiantalet deltagare, som angetts i medelsbeslutet, inte uppnås, reduceras medelsutbetalningen enligt följande princip:

Tabellen visar hur reduktion av beviljade kursmedel görs när deltagarantalet inte uppfyller det villkorade minimikravet.
Andel doktorander / KI post docs jämfört med minimikrav Andel av belopp som utbetalas
90 - 100 % 100 %
80 - 89 % 90 %
70 - 79 % 80 %
60 - 69 % 70 %
50 - 59 % 60 %
40 - 49% 50 %
30 - 39 % 40 %

Se även vad som gäller för avdrag vid sena avhopp som sker före eller under kursens gång: Hantering av sena avhopp.

Rekvirering av medel för andra lärandeaktiviteter

För belopp under 5 000 kr kan rekvirering göras direkt efter meddelat beslut om tilldelning. En aktivitetsvärdering och reflektion av arrangörerna i överenskommelse med koordinatorn för forskarutbildning ska skickas till doctoralcourses@ki.se senast fyra veckor efter avslutad aktivitet.

Belopp om 5 000 kr eller mer kan rekvireras efter avslutad aktivitet. Följande ska då skickas till doctoralcourses@ki.se:

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2024-05-24