Skip to main content

Disputationskommitténs beslut

Några dagar efter sammanträdet får doktorand och handledare besked från disputationskommittén via e-post. Beskedet innebär att ansökan är antingen godkänd, bordlagd i avvaktan på komplettering eller avslagen.

Godkänd ansökan

Vid ansökan om disputation

När disputationskommittén godkänt ansökan skriver ordföranden i disputationskommittén under sidan D1 på ansökningsblanketten. I och med detta har betygsnämnd och opponent utsetts samt datum och lokal för disputation fastslagits. Förutom doktorand och handledare meddelar disputationskommittén också ledamöterna i betygsnämnden att ansökan är godkänd.

Vid ansökan om licentiatexamen

När disputationskommittén godkänt ansökan skriver ordföranden i disputationskommittén under sidan L1 på ansökningsblanketten. I och med detta har betygsnämnd utsetts samt datum och lokal för licentiatseminarium fastslagits. Förutom licentiand och handledare meddelar disputationskommittén också ledamöterna i betygsnämnden att ansökan är godkänd.

Bordlagd ansökan

Idag är det cirka en fjärdedel av ansökningarna som bordläggs vid sammanträdena på grund av att kommittén har frågor kring ansökan. När de efterfrågade kompletteringarna har kommit in till handläggaren i disputationskommittén tas ett nytt beslut av ordföranden i kommittén. Ärendet behöver alltså inte tas upp på ett nytt sammanträde.

Avslag på ansökan

Nästan alla ansökningar som får avslag blir det på grund av oredovisade sampublikationer de senaste 5 åren mellan handledare och betygsnämndsledamot eller opponent. Vid avslag måste doktoranden lämna in en ny komplett ansökan och processen fördröjs avsevärt. Se därför till att alltid söka efter gemensamma publikationer, t.ex. i PubMed-databasen, innan ansökan lämnas in. Kom ihåg att också multicenterstudier och review-artiklar från de senaste 5 åren måste redovisas för att inte ansökan ska avslås.

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen