Att planera en forskarutbildningskurs

Planerar du att anordna en forskarutbildningskurs? Här ser du flödet från idéstadiet tills att kursen annonseras via kurskatalogen. Tänk på att de flesta kurser ska ges inom ett forskarutbildningsprogram och att kontakt med ett eller flera program behöver tas på ett tidigt stadium.

A flow chart for planning a doctoral course - from course concept to course catalogue

Finansiering och samordning

När du planerar att anordna en ny forskarutbildningskurs behöver du undersöka både hur stort doktorandunderlag det finns på KI för den tänkta kursen och hur finansiering ska ske. Finansiering kan sökas på olika sätt, beroende på om det är en obligatorisk kurs eller en valfri kurs med inriktning på ett visst forskningsområde (se den allmänna studieplanen för forskarutbildning).

De flesta forskarutbildningskurser anordnas inom ramen för ett långsiktigt kursprogram för något av KI:s forskarutbildningsprogram eller forskarskolor. När du vill utforma en ny kurs är det bra att fundera över inom vilket eller vilka program kursen kan passa och i mycket god tid kontakta programmet/programmen i fråga. Börja med att kontakta en programkoordinator som också kan ge synpunkter på behovet av den aktuella kursen.

Om kursen är viktig för enbart några få KI-doktorander kan även samarbete med andra lärosäten undersökas.

Ett fåtal kurser, framförallt obligatoriska eller allmänvetenskapliga, finansieras via Kurs- och programkommittén (KPK). KPK bedömer årligen, utifrån söktryck till och deltagarantal på tidigare genomförda kurser, behovet av kursplatser på de obligatoriska/allmänvetenskapliga kurserna och beslutar om medelstilldelning i enlighet med denna bedömning. Detta görs vanligtvis på höstterminen inför nästa år. För nya kurser, som inte redan finns i KI:s utbud av forskarutbildningskurser och som inte passar inom något forskarutbildningsprogram, kan kursidé och beräknat doktorandunderlag (dvs en behovsanalys) skickas till doctoralcourses@ki.se i god tid för bedömning.

Se även Söka medel för fristående forskarutbildningskurser samt Aktuella deadlines.

Kursplan

För att anordna en kurs behövs en kursplan som fastställts av Kurs- och programkommitténs ordförande på delegation av Kommittén för utbildning på forskarnivå. Denna skapas i kursdatabasen KIWAS när du fått klarhet i varifrån du ska ansöka om finansiering och, i det fall det handlar om ett forskarutbildningsprogram, en förhandsgranskning är gjord av programmets pedagogiskt ansvarige.

Läs mer om hur detta går till på sidan kursplaner för forskarutbildningskurser. Se också aktuella deadlines för när ett kursplansförslag ska skickas in för en planerad kurs.

Kurstillfälle

Alla forskarutbildningskurser, med undantag för bl a kurser tillhörande forskarskolor, ska annonseras i kurskatalogen som publiceras en gång per termin. För detta behövs ett kurstillfälle skapas i KIWAS. Se vidare på sidan kurstillfällen för forskarutbildningskurser samt aktuella deadlines.

Från kursplansförslag till annonsering i kurskatalogen

Processen för fastställande av kursplan (ny eller reviderad) och annonsering i kurskatalogen ser ut så här:

 

Flow chart for course syllabi in KIWAS
  1. Ett kursplansförslag läggs in i KIWAS (efter förhandsgranskning av aktuellt forskarutbildningsprogram).
  2. Förslaget granskas centralt och eventuell återkoppling ges via e-post. Kursplanen uppdateras i enlighet med gjord återkoppling.
  3. När kursplanen fastställs i KIWAS, efter beslut av Kurs- och programkommitténs ordförande, skickas en automatisk bekräftelse med e-post till den kursansvarige.
  4. Om kursen ska annonseras i kurskatalogen (vilket gäller i princip alla kurser utom de som ges inom forskarskolor) ska ett kurstillfälle skapas i KIWAS senast aktuell deadline. Denna deadline gäller även i det fall beslut om tilldelning av medel (om sådana har ansökts om) ännu inte meddelats. 
  5. Kurstillfället granskas och återkopplas av central handläggare.
  6. När ett kurstillfälle har publicerats i KIWAS, efter godkännande av programkoordinator eller central handläggare, skickas en automatisk bekräftelse med e-post till den kursansvarige.

Kontakt 

Anna Gustafsson

Handläggare

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Vladana Vukojevic

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor
IV
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2023-08-17