Intervju med Peter Stenvinkel

Peter Stenvinkel, överläkare och professor, medicinska njursjukdomar, Karolinska Institutet.

bild på Peter Stenvikel som föreläser i en talarstol.
Peter Stenvinkel, Karolinska Institutet. Foto: Privat.

Berätta kortfattat vem du är och beskriv din roll och erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården?

Jag är överläkare på Karolinska sjukhuset och professor i medicinska njursjukdomar vid Karolinska Institutet. Jag har under större delen av mina yrkesverksamma år studerat inflammation och intresserat mig för hur denna process när den blir kronisk accelererar åldrandet. Jag har även intresserat mig för biomimetik och hur vissa djur under evolutionen utvecklat geniala mekanismer för att skydda sig mot åldrande, livsstilssjukdomar och miljömässiga hot. Det som väckte mitt intresse för planetär hälsa var när jag insåg att miljö- och klimathoten driver samma system (inflammation, oxidativ stress, senescens, mitokondriedysfunktion och DNA stress) som driver åldrande. Vi ser nu också att globala miljö- och klimathot förändrar sjukdomspanoramat och ökar risken för ett snabbare biologiskt åldrande vilket leder till  kroniska livsstilssjukdomar såsom demens, fetma, typ-2 diabetes och hjärtkärlsjukdom. Detta är även uppenbart inom min egen specialitet - nefrologi - där många publikationer nu visar hur antalet patienter med kronisk njursvikt ökar till följd av ett allt varmare klimat och mer luftföroreningar. Antalet patienter med kronisk njursvikt kan ses som en barometer av den planetära hälsan. Eftersom planetär hälsa är starkt kopplat till hur vi producerar och konsumerar mat har jag även intresserat mig för hur man med konceptet ´food as medicine´ kan förändra våra matvanor på ett sådant sätt att både hälsa, miljö och klimat förbättras - en ’win-win’ situation.

Vad är det viktigaste budskapet du vill förmedla till våra medarbetare om planetär hälsa och hållbar hälsovård?

Mänsklig aktivitet orsakar omfattande skador på planetens naturliga system och undergräver utsikterna till hälsa för nuvarande och framtida generationer på vår planet. Man har under senare år blivit alltmer uppmärksam på stressen som klimatrelaterade förändringar har på oss. Vi lever i en komplex och polariserad värld och skall då inte glömma bort att samtidigt som vi lever i den ’värsta av tider’ med stora miljö- och klimathot så lever vi samtidigt i den ’bästa av tider’ där vetenskapen har gjort enorma framsteg.

"Vi måste börja "koppla ihop prickarna" och förstå att människors hälsa alltid har varit och i allt högre grad kommer att vara kopplad till biologisk mångfald, djurens välbefinnande, klimatuppvärmning, föroreningar, matvanor osv. Vetenskapen har visat att det som är bra för planeten är även bra för vår hälsa."

Arbetet kring ozonlagrets förebyggande åtgärder kan ses som ett positivt exempel på ett lyckat globalt samarbete för miljön. Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är en grundläggande förutsättning för en god planetär hälsa. Covid-19-pandemin var bara ett tecken på dålig planetär hälsa. I arbetet för bättre planetär hälsa måste vi därför börja ta tillvara och lära av naturens intelligens (NI). I motsats till AI där man nu börjar inse att utvecklingen varit alldeles för snabb har NI utvecklats långsamt, grundligt och metodiskt. Det som inte har fungerat under evolutionen eller som har gått till överdrift har sorterats bort. Naturen är den äldsta modell, måttstock och mentor vi kan önska oss i vårt sökande efter lösningar på den pågående 6:e massförstörelsen. Naturen strävar efter mångfald och det är när mångfalden påverkas, vare sig det nu gäller i naturen, i våra odlingsbara jordar eller bland tarmens bakterier som problemenen uppstår. Biologisk mångfald behövs inte bara för att säkerställa genetisk variation utan även för att det är själva förutsättningen för att vi skall kunna ställa fram näringsriktig mat på bordet och ta fram nya effektiva mediciner.

Grafisk figur som belyser planetära hot och möjligheter att möta dem.
Det finns idag flera möjligheter att möta de stora planetära hoten. Med återförvildning av naturen, radikalt förändrade matvanor, lärdommar från naturens intelligens och minskad förbrukning av energi finns goda möjligheter att skapa olika ‘win’win’ situationer. Foto: Peter Stenvinkel. Foto: n/a.

Ett center för ”Planetär hälsa” som bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan olika discipliner såsom klimatforskare, läkare, tekniker, veterinärer, fysiker, nutritionister, botaniker, ekologer, biologer med flera erbjuder en möjlighet att integrerat studera de komplexa samband och bakomliggande orsaker som medför att människans och planetens hälsa nu är hotad på grund av störd miljö och förlust av naturens mångfald. Vi behöver förstå och skydda sambanden mellan människors och djurs hälsa och naturens livsviktiga ekosystem.

Vad skulle du vilja ge för råd till våra medarbetare som vill börja bidra till att förändra utbildning och forskning med utgångspunkt i hållbar utveckling?

Den moderna livsmedelsproduktionen har lett till en ökad konsumtion av livsmedel med stor industriell bearbetning, t.ex. bearbetat kött, snabbmat, konserverade produkter och andra så kallade ultraprocessade livsmedel. Att förändra vårt matmönster ger de flesta av oss ett gyllene tillfälle att påverka både vår hälsa och miljön - en win-win-situation. EAT-Lancet kommissionens rapport visar att en förändring av våra matvanor bör baseras på intag av mer lokalt producerad plant-baserad föda med mer baljväxter, frukt, grönsaker, nötter och frön. Med ett begränsat intag av ultraprocessade livsmedel och rött kött och mer plantbaserad föda skulle man kunna inte bara kunna minska risken för ett förtidigt åldrande och många livsstilssjukdomar, minska utsläppen av växthusgaser och förbrukning av vatten utan sannolikt även kunna öka vår motståndskraft mot de skadliga effekterna av en förändrad miljö på vår hälsa. En radikal omställning av livsmedelssystem krävs således för att en hälsosam befolkning skall kunna leva på en hälsosam planet. En nyckel för framgång när det gäller hållbar hantering av avfall såsom smutsigt vatten och skräp är att börja betrakta avfall det som en värdefull resurs som går att återanvända och ge ekonomisk utdelning. Människan kan inte längre bara satsa på att skapa en ’win-situation’ för sina aktiviteter. Allt vi framöver gör och planerar för måste skapa en ’win-win situation’ dvs aktiviteten måste samtidigt vara till nytta även för miljö och klimat.

"Människan kan inte längre bara satsa på att skapa en ’win-situation’ för sina aktiviteter. Allt vi framöver gör och planerar för måste skapa en ’win-win situation’ dvs aktiviteten måste samtidigt vara till nytta även för miljö och klimat."

Sektorövergripande forskningsåtgärder behövs således för att ’koppla ihop punkterna’ och se samband mellan de viktiga fynd som nu görs inom olika forskningsområden. Vi måste sluta arbeta enligt den nuvarande antropocena organisationsmodellen och istället använda oss av NI och arbeta enligt en biomimetisk organisationsmodell. Det finns skäl till hopp trots en lång rad dystra FN-rapporter. Varje dimension av mänsklig aktivitet är rik på lösningar som kan bidra till att få mänskligheten tillbaka i balans med våra naturliga system. Den enorma mångfalden av arter, en av de mest slående aspekterna av livet på vår planet, är en källa till lösningar som har utvecklats genom evolution genom naturligt urval hos djur som lever i extrema miljöer.

Ordmoln som beskriver organisationsmodell.
Foto: Peter Stenvinkel.

Om en medarbetare vill veta mer om ditt arbete med hållbar utveckling och hållbar hälso- och sjukvård - vart kan hen vända sig?

Stenvinkel P. Miljöförstöring och artutrotning medför ohälsa och sjukdom. Covid-19 är exempel på effekter av ett stört ekosystem. Läkartidningen 2020,117:20107

Lessons from evolution by natural selection: An unprecedented opportunity to use biomimetics to improve planetary health.
Stenvinkel P, Shiels PG, Johnson RJ
J Environ Manage 2023 Feb;328():116981

Planetary Health, Nutrition, and Chronic Kidney Disease: Connecting the Dots for a Sustainable Future.
Avesani CM, Cardozo LFMF, Yee-Moon Wang A, Shiels PG, Lambert K, Lindholm B, Stenvinkel P, Mafra D
J Ren Nutr 2022 Sep;():

Biomimetics - Nature's roadmap to insights and solutions for burden of lifestyle diseases.
Stenvinkel P, Painer J, Johnson RJ, Natterson-Horowitz B
J Intern Med 2020 Mar;287(3):238-251

Food as medicine: targeting the uraemic phenotype in chronic kidney disease.
Mafra D, Borges NA, Lindholm B, Shiels PG, Evenepoel P, Stenvinkel P
Nat Rev Nephrol 2021 Mar;17(3):153-171

ePlanet. The platform is developed by Erasmus+, with the assistance of partner institutions. Throughout the course of the programme, education material on planetary health for students aspiring to enter the health professions will be developed. The aim is to equip future health professionals with the knowledge they need to promote and deliver sustainable health and health care.

 

Text: Emma Swärdh, maj 2023.

ES
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-07-01